Sa­mo je sun­ce isto, i že­lja da se tra­je

<em> Ni­kad ni­sam mo­gao bez uz­bu­đe­nja sta­ja­ti na ljud­skom ru­kom ob­ra­đe­nom i od upo­tre­be iz­li­za­nom ka­me­nju ne­ka­da­šnjih gra­do­va i zda­nja. Od tog obo­re­nog to­plog ka­me­na sa biv­ših gra­đe­vi­na, pod sun­cem Se­di­mo

„Bo­gat­stvo raz­li­či­to­sti“

<strong> Krčedin - </strong>Pr­vi Et­no fe­sti­val "Bo­gat­stvo raz­li­či­to­sti" odr­žan je pro­te­klog vi­ken­da na "Ze­ki­nom sa­la­šu" u Kr­če­di­nu. Bi­lo je oko 300 uče­sni­ka iz dva­de­se­tak op­šti­na Sr­bi­je. Fe­sti­val je sa­dr­žao tri seg­men­ta:

Da­cin hod po mu­ka­ma

Sva­ko­ga me­se­ca po­ro­di­ce Dra­ško­vić i Ko­va­če­vić mo­ra­ju da obez­be­de 100.000 di­na­ra da bi de­vet­na­e­sto­go­di­šnja osta­la da­lje na re­ha­bi­li­ta­ci­ji u Spe­ci­jal­noj bol­ni­ci za ne­u­ro­lo­ška i post­tra­u­mat­ska sta­nja ‘’Dr Bo­ri­vo­je Gnja­tić’’ u

Gra­na­te – se­kun­dar­ne si­ro­vi­ne !

u La­ćar­ku bi­lo je uskla­di­šte­no oko 80 ar­ti­lje­rij­skih zr­na raz­li­či­tih ka­li­ba­ra. Pu­kom sre­ćom, u de­lo­vi­ma gra­na­ta ni­je bi­lo ba­ru­ta, ali je po­ro­di­ca An­to­nić je­dva do­če­ka­la da se re­ši ne­že­lje­nog

Bu­kli­je, du­bo­re­zi, pa­pir­ne per­le…

Sva­kog tre­ćeg u me­se­cu, to već svi zna­ju, u Ru­mi je na­da­le­ko ču­ve­ni rum­ski va­šar. Ne­ko će ku­pi­ti ko­nja, ne­ko dru­gi te­le, po­ne­ko će­ten - al­vu ili svi­le­ne bom­bo­ne, mno­gi

Pret­pla­ćen na na­gra­de

Šun­ka i ku­len, pro­iz­ve­de­ni u Spe­ci­jal­nom re­zer­va­tu pri­ro­de „Za­sa­vi­ca“ do­bi­li su zlat­na pri­zna­nja i pr­va me­sta na svim naj­zna­čaj­ni­jim saj­mo­vi­ma i fe­sti­va­li­ma hra­ne ko­ji su u po­sled­nje vre­me odr­ža­ni u

Bas se s pri­mom svu noć raz­go­va­ra

<strong> Ruma</strong> - Prim, baš kao naj­ma­nje de­te u po­ro­di­ci, ni­kad ne mi­ru­je, ve­či­to svo­jim sit­nim, go­to­vo pi­ska­vim gla­som, čas br­že, čas spo­ri­je, žu­bo­ri ne­kom vi­ju­ga­vom me­lo­di­jom. Ba­spri­mo­vi su tu da

Ka­ko je ska­mi­ju za­me­ni­la su­do­pe­ra?

<strong> Bu­đa­nov­ci, 27. maj</strong> -  Na­po­lju je oko 30 ste­pe­ni, u kom­bi­ju i vi­še. U se­lo do­la­zi­mo bez za­da­te te­me, da vi­di­mo šta se ra­di, ima li šta no­vo, ona­ko -