„Danas bez akcije, sutra bez leka“

<p style="text-align: justify;"></p> <strong> </strong> <p style="text-align: justify;"> - Svet­ski dan zdra­vlja, ko­ji se obe­le­ža­va 7. apri­la, ove go­di­ne bio je po­sve­ćen sve opa­sni­jem pro­ble­mu - an­ti­mi­krob­noj re­zi­sten­ci­ji. U ovu glo­bal­nu ak­ci­ju uklju­či­la

Jabuke, kruške i – ljudska pažnja

<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"></p> <strong> </strong> <p style="text-align: justify;">. Oni su pre pet­na­e­stak go­di­na, sa gru­pom isto­mi­šlje­ni­ka, osno­va­li Dru­štvo za za­šti­tu i do­bro­bit ži­vo­ti­nja "Ar­ka", sa ci­ljem da bri­nu o na­pu­šte­nim i

Bilo je kao u filmu

<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Ima jed­na ja­pan­ska pe­sma či­ja po­ru­ka gla­si - sa­mo gle­daj na­pred i ho­daj. Ta­ko se po­na­ša­ju Ja­pan­ci u obič­nim i neo­bič­nim si­tu­a­ci­ja­ma, a po­na­ša­li su se

Mojih sto godina – od Ohaja do Rume

<p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Mo­sto­vi Da li se iz­me­đu te dve oba­le od­vi­ja­lo ''Sto go­di­na sa­mo­će'', kao kod Mar­ke­sa, ili sto go­di­na lu­ta­nja, ra­do­va­nja, se­o­ba, če­ka­nja

Živeti sa zemljotresima

<strong> Sremska Mitrovica</strong> - Mitrovčanka Silvana Petković već godinama živi i radi u japanskoj prestonici Tokiju.Ispričala nam je kako su se Japanci ponašali  tokom nedavnih dana, koji su im doneli seriju

Mitrovčani i Velšani kao familija

<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> - Ove go­di­ne Sa­vez iz­vi­đa­ča Sr­bi­je pro­sla­vlja sto­go­di­šnji­cu po­sto­ja­nja. Pr­va iz­vi­đač­ka je­di­ni­ca u Sr­bi­ji for­mi­ra­na je 1911. go­di­ne, sa­mo če­ti­ri go­di­ne po­sle osni­va­nja Svet­ske ska­ut­ske

Proizvodi pekinške patke i engleske guske

<p style="text-align: justify;"></p> <strong> </strong> <p style="text-align: justify;"> ko­ji se pre ne­ko­li­ko go­di­na na­sta­nio u Sta­roj Pa­zo­vi ima neo­bi­čan ho­bi.Pro­iz­vo­di ra­snu pe­rad, pe­kin­ške pat­ke, en­gle­ske gu­ske, som­bor­sku ka­por­ku, tak­mi­či se i osva­ja pri­zna­nja.

Jabuke, kruške i – ljudska pažnja

<p style="text-align: justify"><strong> Banoštor</strong> - Jedna stara izreka kaze da ako ne volite životinje, teško ćete zavoleti i ljude. Potvrdu vekovima sticane narodne mudrosti i nataloženog istorijskog iskustva upravo nalazimo u