Sanitetsko vozilo za decu Mongolije

<strong> Beočin</strong> - Ovih vrelih i sparnih avgustvskih dana, stigla nam je nesvakidašnja elektronska poruka: "Četvorica mladića su na humanitarnom, <em>Mongol reliju</em>, trenutno se voze po Pamiru, u Tadžikistanu. Jedan od

Ba­zen bez ku­pa­ča, na je­ze­ru pe­ca­roši

Jul­sko ju­tro na pe­ri­fe­ri­ji In­đi­je, jul­sko sa­mo po ka­len­da­ru, po tem­pe­ra­tu­ri pre bi se re­klo da je ok­to­bar. Sa­mo pre de­se­tak da­na na ba­ze­nu je sve vr­vi­lo od ku­pa­ča, ka­žu,

Kolevka vina

U podrumu Zavoda za zaštitu spomenika kulture, u Sremskoj Mitrovici, 19. avgusta je otvorena  kolevka vina, a prva položena boca u njoj potiče iz manastira Petkovica. Ova vinoteka  je otvorena

Pet si­no­va za de­set go­di­na bra­ka

Na ža­lost, ve­o­ma ret­ke su po­ro­di­ce u Voj­vo­di­ni ko­je ima­ju tro­je ili če­tvo­ro de­ce, a još re­đe one sa pe­to­ro. I ako se do­go­di to je naj­če­šće u onim slu­ča­je­vi­ma

Ko će na vru­ći­ni ku­va­ti su­pu i je­sti ku­len

Sva­ka pi­ja­ca je na ne­ki na­čin svo­je­vr­sna sli­ka gra­da. Ova šid­ska, u stro­gom cen­tru je ma­la, ali „uteg­nu­ta“, do­te­ra­na i baš kao i sve dru­ge  po­de­lje­na je na dva de­la:

Afir­mi­šu dru­gar­stvo i ru­ga­ju se la­ži­ma

Pre­mi­jer­nim iz­vo­đe­njem ''Ogle­dal­ce­ta'' Gri­go­ra Vi­te­za na za­tva­ra­nju ovo­go­di­šnjeg ''Sce­na fe­sta'' Glu­mač­ka dru­ži­na ''Po­zo­ri­štan­ce'' je na naj­bo­lji na­čin obe­le­ži­la de­se­to­go­di­šnji­cu po­sto­ja­nja i ra­da. U tom pe­ri­o­du ura­di­li su še­sna­est pred­sta­va  na­me­nje­nih

Crkva pod reflektorima

<strong> Stara Bingula</strong> - Kod novosagrađene crkve svetog Petra i Pavla u ovom fruškogorskom selu postavljeno je osvetljenje  koje sakralnom objektu daje još lepši izgled  i povećava bezbednost. Radove je inicirala

Kameni cvet

<strong> </strong> - Nakon peticije i inicijative  fontana Kameni cvet u Sremskoj Mitrovici ponovo radi. Ova fontana, jedan od simbila grada, proradila  je posle dugog niza godina, jer su vodoinstalateri ipak