Sa­mo mo­re sve je zna­lo

Za 25 evra za auto i če­ti­ri oso­be na­kon dva­de­se­tak mi­nu­ta ugod­ne plo­vid­be od oto­ka Kr­ka „Ja­dro­li­ni­ji­nim“ tra­jek­tom na­đe­te se na Cre­su, ko­ji je naj­ve­će ja­dran­sko ostr­vo, po­zna­to i kao

Le­ki­na vi­la pam­ti i lju­bav­nu tra­ge­di­ju

Zo­vu je Ti­to­va i Le­ki­na vi­la. Na­la­zi se na Rav­ni­ma na Fru­škoj go­ri, od be­o­čin­skog  se­la Svi­loš uda­lje­na je sa­mo šest ki­lo­me­ta­ra. Zo­vu je Ti­to­va, ma­da je Ti­to u njoj

Uče­ni­ci za po­nos

Od­lu­kom ko­mi­si­je, ko­ju su či­ni­li pred­stav­ni­ci ško­la i na­še me­dij­ske ku­će, za naj­bo­ljeg đa­ka Sre­ma pro­gla­šen je , uče­ni­ca Mi­tro­vač­ke Gim­na­zi­je. “Srem­ske no­vi­ne” na­gra­di­le su ove mla­de, ta­len­to­va­ne lju­de na pri­god­noj

Sa­mo je sun­ce isto, i že­lja da se tra­je

<em> Ni­kad ni­sam mo­gao bez uz­bu­đe­nja sta­ja­ti na ljud­skom ru­kom ob­ra­đe­nom i od upo­tre­be iz­li­za­nom ka­me­nju ne­ka­da­šnjih gra­do­va i zda­nja. Od tog obo­re­nog to­plog ka­me­na sa biv­ših gra­đe­vi­na, pod sun­cem Se­di­mo

„Bo­gat­stvo raz­li­či­to­sti“

<strong> Krčedin - </strong>Pr­vi Et­no fe­sti­val "Bo­gat­stvo raz­li­či­to­sti" odr­žan je pro­te­klog vi­ken­da na "Ze­ki­nom sa­la­šu" u Kr­če­di­nu. Bi­lo je oko 300 uče­sni­ka iz dva­de­se­tak op­šti­na Sr­bi­je. Fe­sti­val je sa­dr­žao tri seg­men­ta:

Da­cin hod po mu­ka­ma

Sva­ko­ga me­se­ca po­ro­di­ce Dra­ško­vić i Ko­va­če­vić mo­ra­ju da obez­be­de 100.000 di­na­ra da bi de­vet­na­e­sto­go­di­šnja osta­la da­lje na re­ha­bi­li­ta­ci­ji u Spe­ci­jal­noj bol­ni­ci za ne­u­ro­lo­ška i post­tra­u­mat­ska sta­nja ‘’Dr Bo­ri­vo­je Gnja­tić’’ u

Gra­na­te – se­kun­dar­ne si­ro­vi­ne !

u La­ćar­ku bi­lo je uskla­di­šte­no oko 80 ar­ti­lje­rij­skih zr­na raz­li­či­tih ka­li­ba­ra. Pu­kom sre­ćom, u de­lo­vi­ma gra­na­ta ni­je bi­lo ba­ru­ta, ali je po­ro­di­ca An­to­nić je­dva do­če­ka­la da se re­ši ne­že­lje­nog

Bu­kli­je, du­bo­re­zi, pa­pir­ne per­le…

Sva­kog tre­ćeg u me­se­cu, to već svi zna­ju, u Ru­mi je na­da­le­ko ču­ve­ni rum­ski va­šar. Ne­ko će ku­pi­ti ko­nja, ne­ko dru­gi te­le, po­ne­ko će­ten - al­vu ili svi­le­ne bom­bo­ne, mno­gi