Ka­ko je ska­mi­ju za­me­ni­la su­do­pe­ra?

<strong> Bu­đa­nov­ci, 27. maj</strong> -  Na­po­lju je oko 30 ste­pe­ni, u kom­bi­ju i vi­še. U se­lo do­la­zi­mo bez za­da­te te­me, da vi­di­mo šta se ra­di, ima li šta no­vo, ona­ko -

Ki­ne­zi iz na­ših so­ka­ka

Pro­dav­ni­ce sa ro­bom iz Ki­ne po­sta­le su u po­sled­njoj de­ce­ni­ji sva­ko­dnev­na po­ja­va ta­ko­re­ći u svim ve­ćim gra­do­vi­ma, ma­da ih ima sve vi­še i po se­li­ma. Ni­ču kao pe­čur­ke po­sle ki­še,

Uče­ni­ci i na­stav­ni­ci za­me­ni­li ulo­ge

U ško­li ti­ši­na, mu­va se ne ču­je. Otvo­re­na vra­ta od kan­ce­la­ri­je se­kre­ta­ra, ume­sto Di­rek­tor­ka je upi­ta – ot­kud ti u ovo vre­me na hod­ni­ku? Ona od­va­žno re­če, ja sam da­nas

Kroz če­ti­ri dr­ža­ve za pet da­na

Ovo  je pr­vi put da pu­tu­jem u ne­ku od ze­ma­lja Evrop­ske uni­je i dra­go mi je da sam imao ta­kvu pri­li­ku. Naj­vi­še mi se svi­deo Du­na­uj­va­roš, grad po­bra­tim Srem­ske Mi­tro­vi­ce,  

Život na atletskoj stazi

<p style="text-align: justify;"></p> <strong> </strong> <p style="text-align: justify;">, pr­vo­bit­no atle­ti­čar, re­pre­zen­ta­ti­vac, pa on­da du­go­go­di­šnji atlet­ski tre­ner ko­mot­no mo­že da ka­že da je ži­vot atlet­ska sta­za. Za­pra­vo stal­na tr­ka za „pro­la­znim vre­me­nom“. A on

Više gladan nego sit

<p style="text-align: justify;">Ka­da pu­tem „pre­ko se­la“ kre­ne­te od Mi­tro­vi­ce ka Ši­du, na pru­žnom pre­la­zu u Ku­ku­jev­ci­ma, ne mo­že­te a da ne pri­me­ti­te čo­ve­ka ko­ji sto­ji po­red pru­ge i pro­si. Reč

Zabava u vratolomijama vozača

Pr­va auto kros sta­za u In­đi­ji otvo­re­na je ne­dav­no prob­nom tr­kom ne­ko­li­ko lo­kal­nih za­lju­blje­ni­ka u ovaj ču­dan, ali za­ba­van sport. Tr­ka po blat­nja­voj sta­zi, u auto­mo­bi­li­ma bez sta­ka­la i bla­to­bra­na,

Golootočka priča Duleta brice

Osam­de­se­tjed­no­go­di­šnji ku­će ''maj­sto­re, jed­no ši­ša­nje, bri­ja­nje''. A do ta­da de­ce­ni­ja­ma una­zad  su­gra­đa­ni su ga mo­gli vi­de­ti ka­ko na bi­ci­klu špar­ta gra­dom od mu­šte­ri­je do mu­šte­ri­je. - Osta­rio sam, de­ca mi vi­še