Kroz če­ti­ri dr­ža­ve za pet da­na

Ovo  je pr­vi put da pu­tu­jem u ne­ku od ze­ma­lja Evrop­ske uni­je i dra­go mi je da sam imao ta­kvu pri­li­ku. Naj­vi­še mi se svi­deo Du­na­uj­va­roš, grad po­bra­tim Srem­ske Mi­tro­vi­ce,  

Život na atletskoj stazi

<p style="text-align: justify;"></p> <strong> </strong> <p style="text-align: justify;">, pr­vo­bit­no atle­ti­čar, re­pre­zen­ta­ti­vac, pa on­da du­go­go­di­šnji atlet­ski tre­ner ko­mot­no mo­že da ka­že da je ži­vot atlet­ska sta­za. Za­pra­vo stal­na tr­ka za „pro­la­znim vre­me­nom“. A on

Više gladan nego sit

<p style="text-align: justify;">Ka­da pu­tem „pre­ko se­la“ kre­ne­te od Mi­tro­vi­ce ka Ši­du, na pru­žnom pre­la­zu u Ku­ku­jev­ci­ma, ne mo­že­te a da ne pri­me­ti­te čo­ve­ka ko­ji sto­ji po­red pru­ge i pro­si. Reč

Zabava u vratolomijama vozača

Pr­va auto kros sta­za u In­đi­ji otvo­re­na je ne­dav­no prob­nom tr­kom ne­ko­li­ko lo­kal­nih za­lju­blje­ni­ka u ovaj ču­dan, ali za­ba­van sport. Tr­ka po blat­nja­voj sta­zi, u auto­mo­bi­li­ma bez sta­ka­la i bla­to­bra­na,

Golootočka priča Duleta brice

Osam­de­se­tjed­no­go­di­šnji ku­će ''maj­sto­re, jed­no ši­ša­nje, bri­ja­nje''. A do ta­da de­ce­ni­ja­ma una­zad  su­gra­đa­ni su ga mo­gli vi­de­ti ka­ko na bi­ci­klu špar­ta gra­dom od mu­šte­ri­je do mu­šte­ri­je. - Osta­rio sam, de­ca mi vi­še

„Danas bez akcije, sutra bez leka“

<p style="text-align: justify;"></p> <strong> </strong> <p style="text-align: justify;"> - Svet­ski dan zdra­vlja, ko­ji se obe­le­ža­va 7. apri­la, ove go­di­ne bio je po­sve­ćen sve opa­sni­jem pro­ble­mu - an­ti­mi­krob­noj re­zi­sten­ci­ji. U ovu glo­bal­nu ak­ci­ju uklju­či­la

Jabuke, kruške i – ljudska pažnja

<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"></p> <strong> </strong> <p style="text-align: justify;">. Oni su pre pet­na­e­stak go­di­na, sa gru­pom isto­mi­šlje­ni­ka, osno­va­li Dru­štvo za za­šti­tu i do­bro­bit ži­vo­ti­nja "Ar­ka", sa ci­ljem da bri­nu o na­pu­šte­nim i

Bilo je kao u filmu

<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Ima jed­na ja­pan­ska pe­sma či­ja po­ru­ka gla­si - sa­mo gle­daj na­pred i ho­daj. Ta­ko se po­na­ša­ju Ja­pan­ci u obič­nim i neo­bič­nim si­tu­a­ci­ja­ma, a po­na­ša­li su se