Ilegalni imigranti u Sremskoj Mitrovici: Podozrenje prema pridošlicama

Mitrovčani nisu preterano zadovoljni pojavom tamnoputih arapa koje kolonijalno nazivaju "Talibanima". Za njih, oni izazivaju strah i podozrenje, iako, kako sami kažu, nisu ulazili u dvorišta niti su se na

(Ne)zaboravljeni junaci naše slobode

Tokom završnih borbi za oslobođenje Jugoslavije koje je Jugoslovnska armija vodila tokom druge polovine 1944. godine uz sadejstvo sa Crvenom Armijom, na nebu iznad Laćarka oboren je 30. oktobra sovjetski

Naši avgusti i naše jeseni

Kada se leto otegne i dani postanu nepodnošljivo topli, govorili su stari, znak je da se bliži jesen. Avgust je počeo, sa svom lepotom koju nose dugi topli dani, poslednji

Dra­ga­no­va „će­ri­bi­ba“ osva­ja du­šu

<strong> Beška - </strong>Iz po­zo­ri­šne sa­le Kul­tur­nog cen­tra u In­đi­ji do­pi­re pro­do­ran deč­ji glas, ori se pe­sma uz ži­vu mu­zi­ku or­ke­stra. Pro­vi­ri­li smo, ka­žu nam, to Pe­tro­vi­ći ve­žba­ju za su­tra­šnji na­stup

Ča­rob­ni svet pri­ro­de

<strong> Sremska Mitrovica - </strong>Zi­ma je ne­ka­ko vre­me, ka­da za one ko­ji se ba­ve iz­u­ča­va­njem i po­sma­tra­njem pri­ro­de ne­ma pre­vi­še po­sla. Ipak, ne­ki­ma se po­sre­ći da baš u vre­me ta­kvih hlad­nih

Fa­ca iz film­skih pro­duk­ci­ja

<strong> Sremska Mitrovica - </strong>Te­ško bi bi­lo u sa­mo jed­noj re­če­ni­ci na­bro­ja­ti sva in­te­re­so­va­nja, ho­bi­je i za­ni­ma­nja ko­ji­ma se do sa­da ba­vi­la Mi­trov­čan­ka Gor­da­na Ge­ci, ina­če po obra­zo­va­nju vas­pi­ta­či­ca i in­struk­tor­ka

U va­ja­tu, le­po slo­že­ne, le­že sve na­še uspo­me­ne

Sport­ska ha­la u Ru­mi bi­la je tog 25. fe­bru­a­ra - slat­ka sa­la. Ne zbog osvo­je­nih me­da­lja i pe­ha­ra, već zbog -  ko­la­ča. Onih ne­ka­da­šnjih, sre­mač­kih, svih fe­la, svih bo­ja i

Ve­ći­nom go­sti u pro­la­zu

U svim raz­voj­nim pla­no­vi­ma i pro­jek­ti­ma srem­ske re­gi­je ne­za­o­bi­la­zna de­lat­nost je tu­ri­zam. I ma­da se po ovom pi­ta­nju po­sled­njih go­di­na mno­go to­ga me­nja na bo­lje, bar ka­da je o po­nu­di