Spo­me­nik ku­gi, i ži­vo­tu ko­ji se ni­je pre­dao

Spo­me­ni­ci, ti ži­vi sve­do­ci pro­šlo­sti, vi­so­ko iz­dig­nu­ti iz­nad lju­di, re­al­no i me­ta­fo­rič­ki, ve­ko­vi­ma, sa istog me­sta, pri­ča­ju istu pri­ču. Sa­mo se lju­di me­nja­ju, pa to­kom svo­jih ži­vo­ta po­ne­što do­da­ju, ili

Da­li de­ci dru­gi dom

<strong> Sremska Mitrovica - </strong>U Ja­lij­skoj uli­ci, u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci, od pre tri i po go­di­ne ži­ve brat i se­stra Bo­ško (19) i Na­di­ca (18) Ra­di­če­vić. Bo­ško je sa­da stu­dent pr­ve

Im­pre­si­je o Lin­cu

<strong> Šid - </strong>Svr­ha sva­kog pu­to­va­nja je ne­ko no­vo is­ku­stvo ko­je nas uvo­di u sfe­re dru­ga­či­jeg ži­vo­ta. Pri­li­ku da ot­pu­tu­je­mo u Austri­ju do­bi­li smo mi, ma­la gru­pa glu­ma­ca Ama­ter­skog po­zo­ri­šta „Bra­ni­slav

Go­lu­bi­čin let od 1.200 ki­lo­me­ta­ra

<strong> Inđija - </strong>Za mno­ge od nas go­lub je sa­mo go­lub, za go­lu­ba­re on je vi­so­ko­le­tač, tap­šač, po­štar, pre­vr­tač...a ka­kvi će po iz­gle­du i le­po­ti bi­ti za­vi­si od nji­ho­vih vla­sni­ka.  Po­sla

Ho­le­ste­rol kao la­ka hra­na

Tra­di­ci­o­nal­ni „Dan man­gu­li­ce“ ju­če je u Re­zer­va­tu „Za­sa­vi­ca“ u se­ver­noj Ma­čvi oku­pio pro­šle su­bo­te ve­li­ki broj go­sti­ju iz ze­mlje i sve­ta. Po­se­ti­o­ci su mo­gli da de­gu­sti­ra­ju i ku­pe pro­iz­vo­de od

Bo­žan­ski na­pi­tak za sva ču­la

<strong> Erdevik - </strong>Već pu­ne dve de­ce­ni­je Đu­ra Ku­beč­ka, iz Sta­re Pa­zo­ve, ina­če ro­dom Er­de­vi­ča­nin, ba­vi se pro­iz­vod­njom vi­na u svo­joj vi­na­ri­ji „Ku­be“ ko­ja se na­la­zi u nje­go­vom rod­nom se­lu, na

Odr­ža­ne če­ti­ri tri­bi­ne o re­ci­kla­ži

<strong> Beočin - </strong>Po­čet­kom no­vem­bra Be­o­čin je po še­sti put ugo­stio dvo­je struč­nja­ka iz part­ner­skog gra­da Va­lje­va, ko­ji od star­to­va­nja pro­jek­ta po­ma­žu lo­kal­noj ad­mi­ni­stra­ci­ji i JKP „Be­o­čin“ da una­pre­de svo­ja zna­nja

Uz sva­to­vac- la­ga­ni be­ća­rac

Tre­ći če­tvr­tak u no­vem­bru je dan ka­da se sa nest­plje­njem i uz­bu­đe­njem do­če­ku­je i otva­ra mla­do vi­no, od Fran­cu­ske do Ja­pa­na, a po­zna­ta iri­ška vi­na­ri­ja „Mač­kov po­drum“ već pe­tu go­di­nu