Od sta­re har­ti­je do no­vih pro­iz­vo­da

Sta­rog pa­pi­ra ima svu­da oko nas. Ne­gde ga or­ga­ni­zo­va­no sa­ku­plja­ju, pro­da­ju ot­ku­plji­vač­kim fir­ma­ma, po­ne­što za­ra­de, a ve­ći­na ga naj­če­će go­mi­la ne­is­ko­ri­šće­nog. U Spe­ci­jal­noj osnov­noj i sred­njoj ško­li "Ra­di­voj Po­po­vić u

Pu­tem bo­ja na re­la­ci­ji Mi­tro­vi­ca – Mel­burn

Od ka­ko zna za se­be bi­la je za­lu­đe­na sli­kar­stvom. Pri­se­ća se da je pr­vo ulje na plat­nu na­sli­ka­la sa je­da­na­est go­di­na, a već sa če­tr­na­est je ima­la "ma­su" li­kov­nih ra­do­va.

Pe­sma mo­me ži­vo­tu je­di­ni je spas

<strong> Sremska Mitrovica - </strong>Sa­mo je­dan uto­rak u ok­to­bru bu­de druk­či­ji od  svih dru­gih. Tog uka­znog da­na srem­sko­mi­tro­vač­ko Udru­že­nje lju­di do­bre vo­lje, či­ji čla­no­vi se i ina­če sa­sta­ju uvek uto­ro­kom već

Strah i ne­iz­ve­snost u Tri­po­li­ju

Li­bi­ja je pri­vlač­na, bo­ga­ta i ure­đe­na ze­mlja, na­ma pri­ja­telj­ska, a nje­na pre­sto­ni­ca Tri­po­li (ili Ta­ra­bles, ka­ko je zo­vu Li­bij­ci), je­dan od naj­lep­ših gra­do­va na či­ta­vom afrič­kom kon­ti­nen­tu. Za­što se, on­da, Mi­trov­čan­ka

No­vi-sta­ri sjaj za tri go­di­ne

Iz­me­đu op­šti­ne Be­o­čin i no­vo­sad­ske fir­me “Fu­tu­ri­zam” ne­dav­no je pot­pi­san ugo­vor o za­ku­pu be­o­čin­skog Sta­rog (Špi­ce­ro­vog) dvor­ca i na taj na­čin pru­že­na mo­žda po­sled­nja pri­li­ka da se ovaj, ljud­skom ne­bri­gom

Šest de­ce­ni­ja bra­ka

<strong> Sremska Mitrovica - </strong>Mi­lu­tin (78) i Ko­vilj­ka (77) Bi­ser­čić iz Srem­ske Mi­tro­vi­ce pro­sla­vi­li su pro­te­klog vi­ken­da šest de­ce­ni­ja bra­ka ko­ji im je do­neo osmo­ro ži­ve de­ce, 15 unu­ča­di i sed­mo­ro

Gla­va ov­na u po­čast go­stu

U Ka­zah­sta­nu se naj­ve­ća po­čast oda­je go­stu ta­ko što mu se  da­je gla­va ov­na za­kla­nog za pri­pre­ma­nje je­la za go­ste. Po­ča­sni gost tre­ba da de­lo­ve gla­ve po­de­li sa pri­sut­ni­ma i

Na­kon obu­ke otvo­ri­la agen­ci­ju

<strong> Stara Pazova - </strong>Op­štin­ska Kan­ce­la­ri­ja za mla­de u Sta­roj Pa­zo­vi u dva ma­ha ove go­di­ne or­ga­ni­zo­va­la je obu­ku za mla­de ko­ji tra­že po­sao, ili one ko­ji bi da sa­zna­ju ne­što