Ko će na vru­ći­ni ku­va­ti su­pu i je­sti ku­len

Sva­ka pi­ja­ca je na ne­ki na­čin svo­je­vr­sna sli­ka gra­da. Ova šid­ska, u stro­gom cen­tru je ma­la, ali „uteg­nu­ta“, do­te­ra­na i baš kao i sve dru­ge  po­de­lje­na je na dva de­la:

Afir­mi­šu dru­gar­stvo i ru­ga­ju se la­ži­ma

Pre­mi­jer­nim iz­vo­đe­njem ''Ogle­dal­ce­ta'' Gri­go­ra Vi­te­za na za­tva­ra­nju ovo­go­di­šnjeg ''Sce­na fe­sta'' Glu­mač­ka dru­ži­na ''Po­zo­ri­štan­ce'' je na naj­bo­lji na­čin obe­le­ži­la de­se­to­go­di­šnji­cu po­sto­ja­nja i ra­da. U tom pe­ri­o­du ura­di­li su še­sna­est pred­sta­va  na­me­nje­nih

Crkva pod reflektorima

<strong> Stara Bingula</strong> - Kod novosagrađene crkve svetog Petra i Pavla u ovom fruškogorskom selu postavljeno je osvetljenje  koje sakralnom objektu daje još lepši izgled  i povećava bezbednost. Radove je inicirala

Kameni cvet

<strong> </strong> - Nakon peticije i inicijative  fontana Kameni cvet u Sremskoj Mitrovici ponovo radi. Ova fontana, jedan od simbila grada, proradila  je posle dugog niza godina, jer su vodoinstalateri ipak

Sa­mo mo­re sve je zna­lo

Za 25 evra za auto i če­ti­ri oso­be na­kon dva­de­se­tak mi­nu­ta ugod­ne plo­vid­be od oto­ka Kr­ka „Ja­dro­li­ni­ji­nim“ tra­jek­tom na­đe­te se na Cre­su, ko­ji je naj­ve­će ja­dran­sko ostr­vo, po­zna­to i kao

Le­ki­na vi­la pam­ti i lju­bav­nu tra­ge­di­ju

Zo­vu je Ti­to­va i Le­ki­na vi­la. Na­la­zi se na Rav­ni­ma na Fru­škoj go­ri, od be­o­čin­skog  se­la Svi­loš uda­lje­na je sa­mo šest ki­lo­me­ta­ra. Zo­vu je Ti­to­va, ma­da je Ti­to u njoj

Uče­ni­ci za po­nos

Od­lu­kom ko­mi­si­je, ko­ju su či­ni­li pred­stav­ni­ci ško­la i na­še me­dij­ske ku­će, za naj­bo­ljeg đa­ka Sre­ma pro­gla­šen je , uče­ni­ca Mi­tro­vač­ke Gim­na­zi­je. “Srem­ske no­vi­ne” na­gra­di­le su ove mla­de, ta­len­to­va­ne lju­de na pri­god­noj

Sa­mo je sun­ce isto, i že­lja da se tra­je

<em> Ni­kad ni­sam mo­gao bez uz­bu­đe­nja sta­ja­ti na ljud­skom ru­kom ob­ra­đe­nom i od upo­tre­be iz­li­za­nom ka­me­nju ne­ka­da­šnjih gra­do­va i zda­nja. Od tog obo­re­nog to­plog ka­me­na sa biv­ših gra­đe­vi­na, pod sun­cem Se­di­mo