Ona nam je kao ćer­ka

<strong> Čalma - </strong>Su­pru­žni­ci Ra­di­voj i  Sto­ja Mi­la­ko­vić iz Čal­me jed­no su od mno­go­broj­nih sta­rač­kih do­ma­ćin­sta­va, ži­ve sa­mi, ali su ovi 80- go­di­šnja­ci ima­li sre­ću da su ob­u­hva­će­ni pro­gra­mom ge­ron­to­do­ma­ći­ca. Jer,

Ukra­jin­ski spe­ci­ja­li­te­ti iz Ani­ne ku­hi­nje

<strong> Inđija - </strong>Ana je od­lu­či­la da od jed­nog sa­svim obič­nog rad­nog da­na na­pra­vi pri­jat­no ve­če i po­zo­ve pri­ja­te­lji­ce na dru­že­nje. Po­vod je smi­sli­la, ne­ka to bu­de dru­že­nje uz de­gu­sta­ci­ju auten­tič­nih

Od sta­re har­ti­je do no­vih pro­iz­vo­da

Sta­rog pa­pi­ra ima svu­da oko nas. Ne­gde ga or­ga­ni­zo­va­no sa­ku­plja­ju, pro­da­ju ot­ku­plji­vač­kim fir­ma­ma, po­ne­što za­ra­de, a ve­ći­na ga naj­če­će go­mi­la ne­is­ko­ri­šće­nog. U Spe­ci­jal­noj osnov­noj i sred­njoj ško­li "Ra­di­voj Po­po­vić u

Pu­tem bo­ja na re­la­ci­ji Mi­tro­vi­ca – Mel­burn

Od ka­ko zna za se­be bi­la je za­lu­đe­na sli­kar­stvom. Pri­se­ća se da je pr­vo ulje na plat­nu na­sli­ka­la sa je­da­na­est go­di­na, a već sa če­tr­na­est je ima­la "ma­su" li­kov­nih ra­do­va.

Pe­sma mo­me ži­vo­tu je­di­ni je spas

<strong> Sremska Mitrovica - </strong>Sa­mo je­dan uto­rak u ok­to­bru bu­de druk­či­ji od  svih dru­gih. Tog uka­znog da­na srem­sko­mi­tro­vač­ko Udru­že­nje lju­di do­bre vo­lje, či­ji čla­no­vi se i ina­če sa­sta­ju uvek uto­ro­kom već

Strah i ne­iz­ve­snost u Tri­po­li­ju

Li­bi­ja je pri­vlač­na, bo­ga­ta i ure­đe­na ze­mlja, na­ma pri­ja­telj­ska, a nje­na pre­sto­ni­ca Tri­po­li (ili Ta­ra­bles, ka­ko je zo­vu Li­bij­ci), je­dan od naj­lep­ših gra­do­va na či­ta­vom afrič­kom kon­ti­nen­tu. Za­što se, on­da, Mi­trov­čan­ka

No­vi-sta­ri sjaj za tri go­di­ne

Iz­me­đu op­šti­ne Be­o­čin i no­vo­sad­ske fir­me “Fu­tu­ri­zam” ne­dav­no je pot­pi­san ugo­vor o za­ku­pu be­o­čin­skog Sta­rog (Špi­ce­ro­vog) dvor­ca i na taj na­čin pru­že­na mo­žda po­sled­nja pri­li­ka da se ovaj, ljud­skom ne­bri­gom

Šest de­ce­ni­ja bra­ka

<strong> Sremska Mitrovica - </strong>Mi­lu­tin (78) i Ko­vilj­ka (77) Bi­ser­čić iz Srem­ske Mi­tro­vi­ce pro­sla­vi­li su pro­te­klog vi­ken­da šest de­ce­ni­ja bra­ka ko­ji im je do­neo osmo­ro ži­ve de­ce, 15 unu­ča­di i sed­mo­ro