Agencija za ruralni razvoj

- Završen projekat "Unapređenje administrativnih i kadrovskih kapaciteta Grada Sremska Mitrovica osnivanjem Agencije za ruralni razvoj“ koji je sa 1,25 miliona dinara finsirao  Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i

Pu­to­kaz u raz­vo­ju srp­skih ko­mu­nal­nih pred­u­ze­ća

“Me­nadž­ment u srp­skim ko­mu­nal­nim pred­u­ze­ći­ma” na­ziv je knji­ge ko­ju je na­pi­sao do­cent dr Go­ran Pu­zić, pre­da­vač na Uni­ver­zi­te­tu “Me­ga­trend” za­jed­no sa gru­pom auto­ra, a ko­ja je iza­šla pred či­ta­o­ce u