Uče­nje i od­mor me­đu sli­ka­ma

, ugled­ni li­kov­ni isto­ri­čar i kri­ti­čar. U ne­dav­no nat­kri­ve­nom pro­sto­ru is­ko­pi­na rim­ske car­ske pre­sto­ni­ce, Sir­mi­ju­ma, iz­lo­že­ne su 53 sli­ke, od ukup­no 175 na­sta­lih to­kom pet sa­zi­va ove mi­tro­vač­ke ko­lo­ni­je. Pr­ve če­ti­ri

Uru­če­na pri­zna­nja la­u­re­a­ti­ma

<strong> Sremska Mitrovica - </strong>U ne­de­lju je u sa­li Mu­ze­ja Sre­ma u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci i zva­nič­no za­tvo­ren pe­to­dnev­ni de­ve­ti Me­đu­na­rod­ni „Fe­sti­val gu­da­ča“ ko­ji je or­ga­ni­zo­va­la Mu­zič­ka ško­la „Pe­tar Kran­če­vić“ Srem­ska Mi­tro­vi­ca,

Knji­zi se ne mo­že – ni­šta

bi­li su raz­log da se u Či­ta­o­ni­ci Grad­ske bi­bli­o­te­ke ''Ata­na­si­je Stoj­ko­vić'' u Ru­mi, tog 27. ma­ja,  tra­ži me­sto vi­še. Po­la­ze­ći od mi­sli ve­li­ka­na knji­žev­no­sti, na­še i svet­ske, po ko­ji­ma su je­zik

Mitrovčani uče francuski

<strong> Sremska Mitrovica</strong> - Polaznici škole francuskog jezika, koju već petu godinu organizuju Gradska uprava za obrazovanje i Fond "Atanasije Stojković" u saradnji sa Francuskim kultrunim centrom Novi Sad, dobili su

Tu­ri­zam – glav­ni stra­te­ški adut

ob­i­šav­ši Mu­zej. - Se­dam hi­lja­da go­di­na ov­de po­sto­je tra­go­vi ljud­ske ci­vi­li­za­ci­je, a to je ono što oba­ve­zu­je i gra­đa­ne i Po­kra­ji­nu i Re­pu­bli­ku da da­ju sve od se­be da se kul­tur­na

Donacija Gimnaziji

<strong> Sremska Mitrovica</strong>- Ovdašnjoj Gimnaziji uručena je donacija Republike Austrije u vidu udžbenika, CD-a i raznih publikacija, kako bi đacima bilo olakšano učenje nemačkog jezika. Predstavnica Ambasade Austrije Barbara Vizinger navodi

Na­u­ka u slu­žbi ko­mu­nal­ne in­fra­struk­tu­re

Dru­go pro­ši­re­no i do­pu­nje­no iz­da­nje knji­ge „Isto­rij­ski raz­voj i upra­vlja­nje ko­mu­nal­nom in­fra­struk­tu­rom op­šti­ne Srem­ska Mi­tro­vi­ca“ gru­pe auto­ra na če­lu sa do­cen­tom dr , pro­mo­vi­sa­no je pro­šlog vi­ken­da u auten­tič­nom am­bi­jen­tu

Sve evrop­ske vred­no­sti u ma­lom

<strong> Stara Pazova </strong>- Na Tr­gu “Dr Zo­ra­na Đin­đi­ća” u Sta­roj Pa­zo­vi 20. ma­ja sve je bi­lo u “rit­mu Evro­pe”. Pr­vi put u or­ga­ni­za­ci­ji Kan­ce­la­ri­je za mla­de, pod po­kro­vi­telj­stvom op­šti­ne Sta­ra