Zaštita kulturnog nasledja

<strong> Sremska Mitrovica</strong> - Državna sekretarka u Ministarstvu kulture Srbije potpisala je u Sremskoj Mitrovici ugovore o finansiranju devet projekata sa predstavnici pet ustanova kulture i jednog udruženja građana .

Ovde su koreni evropskog hrišćanstva

<strong> Sremska Mitrovica</strong> - Manifestacija "Dani kulture u Sirmijumu", koju organizuju Grad Sremska Mitrovica i Zavod za zaštitu spomenika kulture, nastavljena je nizom predavanja, 27. marta, u Vizitorskom centru Carske palate.

Reč­ju i mu­zi­kom o ro­ken­ro­lu

<strong> Inđija - </strong>Pro­mo­ci­ja knji­ge „Bi­ti ro­ken­rol“ auto­ra Pe­tra Pe­ce Po­po­vi­ća, le­gen­de ju­go­slo­ven­skog rok no­vi­nar­stva i prof. Mi­haj­la Pan­ti­ća, knji­žev­ni­ka i ro­ke­ra, odr­ža­na je u pe­tak uve­če u ka­feu Kul­tur­nog cen­tra

Ju­bi­lej iz ugla jed­nog bi­bli­o­te­ka­ra

Na­rod­na bi­bli­o­te­ka Sr­bi­je je osno­va­na 28. fe­bru­a­ra 1832. go­di­ne vo­ljom kne­za Mi­lo­ša Obre­no­vi­ća i za­la­ga­njem uskog kru­ga nje­go­vih sa­rad­ni­ka i uče­nih lju­di, kao pr­va usta­no­va kul­tu­re u još ne sa­svim

Tro­ji­ca sli­ka­ra – je­din­stvo u raz­li­či­tom

<strong> Sremska Mitrovica - </strong>Za­jed­nič­ka iz­lo­žba sli­ka tro­ji­ce umet­ni­ka, Mo­mi­ra Kne­že­vi­ća (Kra­gu­je­vac), Slo­bo­da­na Je­le­si­je­vi­ća i Žar­ka Vuč­ko­vi­ća (Gor­nji Mi­la­no­vac), pr­vo­bit­no za­ka­za­na za fe­bru­ar, pa od­lo­že­na zbog zi­me i ve­li­kih sme­to­va, otvo­re­na

Ko­la­ži (ne)ve­se­log ži­vo­ta

<strong> Sremska Mitrovica - </strong>Knji­ga „Sa­mo ti pi­ši“ Mi­li­ja­ne Bar­jak­ta­re­vić, ko­lum­nist­ki­nje „Srem­kih no­vi­na“, ko­ja je iza­šla u iz­da­nju na­še me­dij­ske ku­će, predstvlje­na je pu­bli­ci pro­te­kle sre­de u ve­li­koj sa­li Mu­ze­ja Sre­ma.

Moj su­sret sa Men­clom

Ni u na­lu­đim sno­vi­ma ni­sam mo­gao da za­mi­slim da ću se ika­da sre­sti sa re­di­te­ljem Jir­ži­jem Men­clom, če­škim oska­rov­cem, i to na pres kon­fe­ren­ci­ji 40. Fe­sta, na ko­ju sam kre­nuo

Ana Bog­da­no­vić na gro­bo­vi­ma pre­da­ka

<strong> Ruma - </strong>Po­sle ostva­re­nih kon­ta­ka­ta u be­o­grad­skom Sa­va cen­tru, na 40. Fe­stu, uru­če­nih po­klo­na i pro­vo­ka­tiv­nog pi­ta­nja pot­pi­sni­ka ovih re­do­va: "Ko­li­ko je za­vi­čaj pri­su­tan u Va­šem stva­ra­la­štvu?", slav­ni re­di­telj Pi­ter