Izložba – ULU Sirmium

- Izložba slika, crteža i skulptura Udruženja likovnih umetnika Sirmium otvorena je juče u Galeriji "Lazar Vozarević". To  je 5. godišnja retrospektivna izložba Udruženja. Svoja dela izložilo je 24

Likovna inicijacija kroz akt i autoportret

<p style="text-align: justify;"></p> <strong> </strong> <p style="text-align: justify;">(1982).</p> <p style="text-align: justify;">Ova dva umet­ni­ka pred­sta­vi­la su se svo­jim li­kov­nim ostva­re­nji­ma mi­trovč­koj pu­bli­ci, pro­te­kle sre­de, 20. apri­la, u Mu­ze­ju "Srem". Ca­njar je pred­sta­vio svo­je 32 sli­ke,

Vladislav Pop novi predsednik

<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Do raz­re­še­nja pret­hod­nog pred­sed­ni­ka Skup­šti­ne Sa­ve­za do­šlo je zbog ne­ak­tiv­no­sti, a ve­ći­na di­sku­ta­na­ta se slo­ži­la da sva­ko ko je u ru­ko­vod­stvu mo­ra

Noge kao opsesija

<p style="text-align: justify;"> na­ja­vio je kao mul­ti­di­sci­pli­nar­nog umet­ni­ka ko­ji se ba­vi sli­kar­stvom, fo­to­gra­fi­jom, po­zo­ri­štem i fil­mom, te će se nji­ho­va sa­rad­nja si­gur­no na­sta­vi­ti i u obla­sti po­zo­ri­šne umet­no­sti.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p

Studentsko pozorište

<p style="text-align: justify;"></p> <strong> </strong> <p style="text-align: justify;"> - U okvi­ru na­sta­ve, stu­den­ti Vi­so­ke ško­le stru­kov­nih stu­di­ja za obra­zo­va­nje vas­pi­ta­ča u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci pri­pre­ma­ju i iz­vo­de po­zo­ri­šne pred­sta­ve za de­cu. Od­ne­dav­no u toj

Likovna inicijacija

- Izložba slika Ivana Canjara i crteža Damjana Martinovića otvorena je 20. aprila u Muzeju "Srema". Canjar se publici predstavio ciklusom ženskih aktova, na kojima dominira geometrijski oblik, i

Galerije doneo prvi akt o toleranciji vera

<p style="text-align: justify;"></p> <strong> </strong> <p style="text-align: justify;"> - Svet se uve­li­ko spre­ma da 2013. go­di­ne pro­sla­vi ne­sva­ki­da­šnji, bli­stav ju­bi­lej - se­dam­na­est ve­ko­va od do­no­še­nja Mi­lan­skog edik­ta, ko­jim je Kon­stan­tin Ve­li­ki pro­gla­sio hri­šćan­stvo

Iskrenost koja pleni i opominje

<p style="text-align: justify;"></p> <strong> </strong> <p style="text-align: justify;">(1956), pod na­zi­vom <em>De­ja vu </em>(<em>Već vi­đe­no</em>), dru­ga po re­du ko­ju u svo­jim pro­sto­ri­ja­ma or­ga­ni­zu­je na­ša ku­ća.</p> <p style="text-align: justify;">Po­stav­ku srem­sko­mi­tro­vač­ke umet­ni­ce je otvo­rio , ko­ji je