Nagrađene dve mitrovačke autorke

<strong> Sremska Mitrovica</strong> - U okviru kampanje "Take Action - Uključi se!", Misija Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju - OEBS u Srbiji je, tokom druge polovine 2011. godine, raspisala konkurs

Pa­ri­skim tra­go­vi­ma Sa­ve Šu­ma­no­vi­ća 

Isto­ri­čar­ka umet­no­sti-kon­zer­va­tor Gor­da­na Kr­stić –Faj (Faye) je de­se­tak go­di­na ra­di­la u Za­vo­du za za­šti­tu spo­me­ni­ka kul­tu­re u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci, od 2008. go­di­ne ži­vi u Pa­ri­zu. Pret­hod­no je po­ha­đa­la in­ter­di­sci­pli­nar­ne ma­gi­star­ske

Iko­ne iz ra­zo­re­nog Be­še­no­va

Zna­me­ni­ti naš sli­kar Ste­van Alek­sić (1876 – 1923), iz­da­nak umet­nič­ke po­ro­di­ce iz Ba­na­ta, u ko­joj su se de­da Ni­ko­la, otac Du­šan i brat Ivan uspe­šno ba­vi­li sli­kar­skim po­slom, osta­vio je

Ve­če pe­sme, igre i mu­zi­ke

<strong> Sremska Mitrovica - </strong>U pe­tak, 23. de­cem­bra u mi­tro­vač­kom Po­zo­ri­štu „Do­bri­ca Mi­lu­ti­no­vić“, u or­ga­ni­za­ci­ji Cen­tra za kul­tu­ru „Sir­mi­ju­mart“, odr­žan je tra­di­ci­o­nal­ni go­di­šnji kon­cert Fol­klor­nog an­sam­bla „Bran­ko Ra­di­če­vić“ iz Srem­ske Mi­tro­vi­ce.

Isto­rij­sko bla­go pred oči­ma gra­đa­na

<strong> Inđija - </strong>Na­kon pro­jek­ta Te­mat­skog mu­ze­ja „Le­slend“ ko­ji tre­ba da bu­de u slu­žbi za­šti­te ge­o­lo­škog na­sle­đa i tu­ri­stič­ke va­lo­ri­za­ci­je le­snih pro­fi­la Sta­rog Slan­ka­me­na, je­din­stve­nih u Evro­pi, op­šti­na In­đi­ja bi vr­lo

Biti perspektivan – šta to znači?

<strong> Sremska Mitrovica</strong> - "Perspektive" je jedan od dugoročnih likovnih projekata novosadske "Art klinike", pokrenut pre deset godina (2002), kada je i osnovan ovaj multimedijalni centar, kao "odgovor na bolesno društvo

Dan mitrovačke biblioteka

<strong> Sremska Mitrovica</strong>- Biblioteka "Gligorije Vozarović" 4. februara obeležava svoj dan u znak sećanja na isti datum 1886. godine kada je u Sremskoj Mitrovici osnovana Srpska građanska čitaonica. Ovim povodom biće

Pritajena poezija o usamljeniku

<strong> Sremska Mitrovica</strong> - Kada su "Sremske novine", početkom proteklog avgusta, među prvima prikazale knjigu , i sam poreklom iz pazovačkog kraja, iz Vojke, iskreno će poverovati u kvalitet sedme knjige,