U potrazi za mitrovačkim korenima

<strong> Sremska Mitrovica</strong> - Knjiga je nastajala godinama, decenijama, oblikovana u nekom unutrašnjem svetu ("nisam ni znala da je pišem"), a onda je munjevito izbila na površinu, za kratko vreme stavljena

Republička nagrada „kruna“ školovanja

<strong> Beočin</strong> - Sa 17. po redu republičkog takmičenja učenika srednjih škola grafičke struke, nedavno održanog u Čačku, stigla je sjajna vest: 19-godišnji maturant novosadske Srednje tehničke škole "Mileva Marić Ajnštajn",

U su­sret pro­le­ću

<strong> Sremska Mitrovica - </strong>I ove go­di­ne ma­li­ša­ni iz mi­tro­vač­ke Pred­škol­ske usta­no­ve „Pče­li­ca“ pe­smom i igrom obe­le­ži­li su po­če­tak naj­lep­šeg go­di­šnjeg do­ba. Ka­ko je re­kla di­rek­tor­ka Pred­škol­ske usta­no­ve Ve­sna Kon­stan­ti­no­vić, ove go­di­ne

Pre­ga­o­ci na Vu­ko­vom pu­tu

&nbsp; <strong> Beograd - </strong>Na sve­ča­no­sti u be­o­grad­skom Na­rod­nom po­zo­ri­štu – na Sce­ni "Ra­ša Pla­o­vić", 18. apri­la, do­bit­ni­ci­ma je uru­če­no vred­no pri­zna­nje Kul­tur­no-pro­svet­ne za­jed­ni­ce Sr­bi­je i Mi­ni­star­stva ve­ra i di­ja­spo­re – Zlat­na

Ka­pi­tal­na de­la u uli­ci Dan­vil

Po pr­vom po­vrat­ku iz Pa­ri­za, 1921. go­di­ne, Sa­va Šu­ma­no­vić je u Za­gre­bu pri­re­dio iz­lo­žbu sli­ka na­sta­lih pod uti­ca­jem sa­vre­me­nog  fran­cu­skog sli­kar­stva, ali je na­i­šao na ve­li­ko ne­go­do­va­nje. U Za­gre­bu je

Iskonske tajne glume

<strong> Sremska Mitrovica</strong> - Povod je šest decenija veličanstvenog umetničkog rada, ali i jedna neponovljiva stvaralačka i ljudska pojava - nedavno su podigli (ukoričeni) spomenik za života - monografiju <em>Mira

Sred­stva za za­šti­tu spo­me­ni­ka kul­tu­re

Mi­ni­star kul­tu­re, in­for­mi­sa­nja i in­for­ma­ci­o­nog dru­štva Pre­drag Mar­ko­vić po­se­tio je 16. apri­la ma­na­stir Ku­ve­ždin, gde je pri­su­stvo­vao sve­ča­noj li­tur­gi­ji u ma­na­stir­skoj cr­kvi po­sve­će­noj sve­tom Sa­vi. Na­kon li­tur­gi­je vla­di­ka srem­ski Va­si­li­je

Sredstva za za­šti­tu kul­tur­ne ba­šti­ne

<strong> Sremska Mitrovica - </strong>Dr­žav­na se­kre­tar­ka u Mi­ni­star­stvu kul­tu­re Sr­bi­je Sne­ža­na Sto­ja­no­vić Plav­šić pot­pi­sa­la je 4. apri­la, u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci, sa pred­stav­ni­ci­ma pet usta­no­va kul­tu­re i jed­nog udru­že­nja gra­đa­na ugo­vo­re o