Mo­gu li caj­ke bi­ti čed­ne?

Po­sle uspe­šnog iz­vo­đe­nja, 2010, u re­vi­jal­nom de­lu pro­gra­ma Ste­ri­ji­nog po­zor­ja, na "da­ska­ma" be­o­grad­skog Na­rod­nog po­zo­ri­šta i dru­gih do­ma­ćih te­a­ta­ra, ko­mad Caj­ka­ča, dvo­je mi­tro­vač­kih auto­ra, bi­će pre­mi­jer­no pri­ka­zan i u Srem­skoj

Običan čovek u svetu izazova

<strong> Sremska Mitrovica</strong> - Posle četvrt veka od poslednje izložbe u Muzeju Srema (decembar - januar 1984/85), mitrovačka slikarka  , koja već dugo živi u Melburnu, ponovo izlaže u mestu svoje

Uspeh predstave „Cajkača“

<strong> Sremska Mitrovica</strong> - Celovečernja predstava "Cajkača", mlade mitrovačke autorke i dramaturga dr . Mitrovačka publika, u prepunoj pozorišnoj sali, oduševljeno je primila "Cajkaču", sa lascivnim vojvodjanskim cajkama i tvrdim bosanskim

Car­ski no­vac i pr­sten od kar­ne­o­la

Ar­he­o­lo­ška is­ko­pa­va­nja na pro­sto­ru se­ver­nog de­la kom­plek­sa Car­ske pa­la­te Sir­mi­ju­ma (lok. 85) u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci pri­vo­de se kra­ju. Otvo­re­ne su tri son­de po­red glav­ne zgra­de Mu­ze­ja Sre­ma, is­toč­no od lo­ka­ci­je

“Pe­snič­ki Srem” na dla­nu

Pred­sta­vlja­njem an­to­lo­gi­je Pe­snič­ki Srem i scen­skog re­si­ta­la Slu­žba sve­tim Bran­ko­vi­ći­ma, ko­je je  pri­re­dio prof. dr Pe­tar Mi­lo­sa­vlje­vić, 11. ok­to­bra, u ve­li­koj skup­štin­skoj sa­li, za­po­če­le su sve­ča­no­sti po­sve­će­ne Da­nu op­šti­ne Be­o­čin.

Ključ uspe­ha – lju­bav pre­ma ama­te­ri­zmu

<strong> Stara Pazova - </strong>Kao glu­mac ama­ter po­čeo je u slo­vač­kom Po­zo­ri­štu “Vla­di­mir Hur­ban Vla­di­mi­rov” u Sta­roj Pa­zo­vi 1985. go­di­ne s deč­jom pred­sta­vom “Pi­pi du­ga ča­ra­pa” i od ta­da, sva­ke go­di­ne

Mogu li cajke biti čedne?

<strong> Sremska Mitrovica</strong> - Posle uspešnog izvođenja, 2010, u revijalnom delu programa Sterijinog pozorja, na "daskama" beogradskog Narodnog pozorišta i drugih domaćih teatara, komad <em>Cajkača</em>, dvoje mitrovačkih autora, biće premijerno prikazan

Dodeljena 31 stipendija

<strong> Sremska Mitrovica-</strong>Fond "Atanasije Stojković" dodelio je za ovu školsku godinu 31 stipendiju najboljim studentima iz Sremske Mitrovice. Svečanost tim povodom održana je  u subotu, 22. oktobra, u Gradskoj kući, a