Ru­mlja­ni sa Pi­te­rom Bog­da­no­vi­ćem

Slav­ni ame­rič­ki re­di­telj, rum­skih ko­re­na, Pi­ter Bog­da­no­vić, ko­ji je u be­o­grad­skom Sa­va cen­tru otvo­rio 40. Fest, ima u Mu­ze­ju ki­no­te­ke re­tro­spek­ti­vu svog film­skog stva­ra­la­štva. Bio je to po­vod da se

Mon­te­vi­deo, Jo­ža te ni­je vi­deo

Po­pu­lar­ni igra­ni film, a po­tom i te­le­vi­zij­ska se­ri­ja, Mon­te­vi­deo, bog te vi­deo, vra­ti­li su nas u "sta­ra do­bra vre­me­na" ka­da su is­pi­si­va­ne naj­zna­čaj­ni­je stra­ni­ce srp­ske fud­bal­ske, ali i ne­ke mno­go

Umetnik nema dva sveta

<strong> Beočin</strong>: Ako je KUD "Brile" središte okupljanja beočinskih stvaralaca, bilo da je reč o onima iz sveta muzike, igre, pozorišta ili literature, onda je (Malo Selo kod Glamoča, 1963), kao

Dani kulture u Sirmijumu

<strong> Sremska Mitrovica </strong>- Grad Sremska Mitrovica i Zavod za zaštitu spomenika kulture organizuju niz predavanja, odnosno manifestaciju pod nazivom "Dani kulture u Sirmijumu". Prvo predavanje o prošlosti ovog grada održano

Osam ansambala za Mitrovicu

<strong> Sremska Mitrovica</strong> - Osam kulturno-umetničkih društava iz  Sremske Mitrovice i sela sa ovog područja, plasiralo se za Zonsku smotru folklora Srema koja će se održati 21. aprila u ovom gradu.

Spomenik Starim Vitojevcima

<strong> Sremska Mitrovica</strong> - Proteklo je punih osam decenija od proleća 1932. kada je nabujala reka Sava potopila selo Stare Vitojevce, čiji su žitelji, potom, preseljeni na bezbedniju lokaciju. Svedočanstava o

Trojica slikara – jedinstvo u različitom

<strong> Sremska Mitrovica</strong> - Zajednička izložba slika trojice umetnika, , našeg uglednog istoričara umetnosti. Svi zastupljeni umetnici su fakultetski obrazovani slikari, sa mnoštvom samostalnih postavki i priznanja za stvaralaštvo, bave se

Bit­ka za auto­no­mi­ju Voj­vo­di­ne

<strong> Sremska Mitovica - </strong>Je­dan od naj­po­zna­ti­jih i naj­u­ti­caj­ni­jih voj­vo­đan­skih po­li­ti­ča­ra, par­tij­ski ru­ko­vo­di­lac za vre­me NOB, ro­đe­ni Kr­če­di­nac, Ste­van Do­ronj­ski (1919 – 1981), bio je bli­ski Ti­tov sa­rad­nik i osve­do­če­ni bo­rac