Mogu li cajke biti čedne?

<strong> Sremska Mitrovica</strong> - Posle uspešnog izvođenja, 2010, u revijalnom delu programa Sterijinog pozorja, na "daskama" beogradskog Narodnog pozorišta i drugih domaćih teatara, komad <em>Cajkača</em>, dvoje mitrovačkih autora, biće premijerno prikazan

Dodeljena 31 stipendija

<strong> Sremska Mitrovica-</strong>Fond "Atanasije Stojković" dodelio je za ovu školsku godinu 31 stipendiju najboljim studentima iz Sremske Mitrovice. Svečanost tim povodom održana je  u subotu, 22. oktobra, u Gradskoj kući, a

Carski novac i prsten od karneola

<strong> Sremska Mitrovica</strong> - Arheološka iskopavanja na prostoru severnog dela kompleksa Carske palate Sirmijuma (lok. 85) privode se kraju. Otvorene su tri sonde pored glavne zgrade Muzeja Srema, istočno od lokacije

Hi­lan­dar – reč, sli­ka, mo­li­tva

U or­ga­ni­za­ci­ji vla­sni­ka Ga­le­ri­je ''Jak­šić'' Zo­ra­na Jak­ši­ća, Cr­kve­ne op­šti­ne Kr­če­din i je­re­ja Dra­go­lju­ba Jan­ko­vi­ća, uoči Ma­le Go­spo­ji­ne, upri­li­čen je je­dan ne­sva­ki­da­šnji kul­tur­ni do­ga­đaj za me­šta­ne ovog i okol­nih me­sta. Iz­lo­že­ne

Mu­zi­ka spa­ja kon­ti­nen­te

<strong> Sremska Mitrovica - </strong>Sve­ča­nim kon­cer­tom odr­ža­nim 29. sep­tem­bra, u Mu­ze­ju Sre­ma u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci, uz uče­šće ov­da­šnjih, be­o­grad­skih i ja­pan­skih mu­zi­ča­ra i uz pri­su­stvo mno­go­broj­nih po­što­va­la­ca mu­zi­ke, me­đu ko­ji­ma je

Trip­tih sir­mi­jum­skih sve­ti­te­lja

<strong> Sremska Mitovica - </strong>U su­sret obe­le­ža­va­nju 1700 - go­di­šnji­ce Mi­lan­skog edik­ta, do­ga­đa­ja od iz­u­zet­nog zna­ča­ja za či­tav hri­šćan­ski svet, u Car­skoj pa­la­ti an­tič­kog Sir­mi­ju­ma, 28. sep­tem­bra, odr­žan je je­dan od

„Pesnički Srem“ na dlanu

<strong> Beočin</strong> - Predstavljanjem antologije <em>Pesnički Srem</em> i scenskog resitala <em>Služba svetim Brankovićima</em>, koje je priredio prof. dr , urednik kulturne rubrike "Sremskih novina", koji se osvrnuo i na početke izlaženja

Novi-stari sjaj za tri godine

<strong> Beočin-Novi Sad</strong> - Između opštine Beočin i novosadske firme "Futurizam" nedavno je potpisan ugovor o zakupu beočinskog Starog (Špicerovog) dvorca i na taj način pružena možda poslednja prilika da se