Srp­ski sli­ka­ri Ru­si­ji

Iz­lo­žbu ra­do­va sa Li­kov­ne ko­lo­ni­je "Ko­lut Man­dić", pod na­zi­vom "Ru­si­ja" (Srp­ski sli­ka­ri Ru­si­ji), po­sle go­sto­va­nja u ne­ko­li­ko gra­do­va Sr­bi­je, kao i u Ru­skom do­mu u Be­o­gra­du, sa­da mo­gu da raz­gle­da­ju

Sirmijum svetlost reči

<strong> </strong> - U ambijentu antičkih iskopina Sirmijuma, na Žitnom trgu u Sremskoj Mitrovici, 10. i 11. juna, održan je 20. Festival besedništva "Sirmium lux verbi - Sirmijum svetlost reči". Na

Baj­ka­ma se ži­vot ka­že

Jed­nu od več­nih te­ma u na­šoj knji­žev­no­sti, a sve ak­tu­el­ni­ju u ovo­vre­me­nom ži­vo­tu – baj­ku, raz­ot­kri­va na vi­so­ko edu­ka­ti­van na­čin dr ko­ja je štam­pa­na 2010. go­di­ne, u iz­da­nju Vi­so­ke ško­le

Uče­nje i od­mor me­đu sli­ka­ma

, ugled­ni li­kov­ni isto­ri­čar i kri­ti­čar. U ne­dav­no nat­kri­ve­nom pro­sto­ru is­ko­pi­na rim­ske car­ske pre­sto­ni­ce, Sir­mi­ju­ma, iz­lo­že­ne su 53 sli­ke, od ukup­no 175 na­sta­lih to­kom pet sa­zi­va ove mi­tro­vač­ke ko­lo­ni­je. Pr­ve če­ti­ri

Uru­če­na pri­zna­nja la­u­re­a­ti­ma

<strong> Sremska Mitrovica - </strong>U ne­de­lju je u sa­li Mu­ze­ja Sre­ma u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci i zva­nič­no za­tvo­ren pe­to­dnev­ni de­ve­ti Me­đu­na­rod­ni „Fe­sti­val gu­da­ča“ ko­ji je or­ga­ni­zo­va­la Mu­zič­ka ško­la „Pe­tar Kran­če­vić“ Srem­ska Mi­tro­vi­ca,

Knji­zi se ne mo­že – ni­šta

bi­li su raz­log da se u Či­ta­o­ni­ci Grad­ske bi­bli­o­te­ke ''Ata­na­si­je Stoj­ko­vić'' u Ru­mi, tog 27. ma­ja,  tra­ži me­sto vi­še. Po­la­ze­ći od mi­sli ve­li­ka­na knji­žev­no­sti, na­še i svet­ske, po ko­ji­ma su je­zik

Mitrovčani uče francuski

<strong> Sremska Mitrovica</strong> - Polaznici škole francuskog jezika, koju već petu godinu organizuju Gradska uprava za obrazovanje i Fond "Atanasije Stojković" u saradnji sa Francuskim kultrunim centrom Novi Sad, dobili su

Tu­ri­zam – glav­ni stra­te­ški adut

ob­i­šav­ši Mu­zej. - Se­dam hi­lja­da go­di­na ov­de po­sto­je tra­go­vi ljud­ske ci­vi­li­za­ci­je, a to je ono što oba­ve­zu­je i gra­đa­ne i Po­kra­ji­nu i Re­pu­bli­ku da da­ju sve od se­be da se kul­tur­na