Car­ski no­vac i pr­sten od kar­ne­o­la

Ar­he­o­lo­ška is­ko­pa­va­nja na pro­sto­ru se­ver­nog de­la kom­plek­sa Car­ske pa­la­te Sir­mi­ju­ma (lok. 85) u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci pri­vo­de se kra­ju. Otvo­re­ne su tri son­de po­red glav­ne zgra­de Mu­ze­ja Sre­ma, is­toč­no od lo­ka­ci­je

“Pe­snič­ki Srem” na dla­nu

Pred­sta­vlja­njem an­to­lo­gi­je Pe­snič­ki Srem i scen­skog re­si­ta­la Slu­žba sve­tim Bran­ko­vi­ći­ma, ko­je je  pri­re­dio prof. dr Pe­tar Mi­lo­sa­vlje­vić, 11. ok­to­bra, u ve­li­koj skup­štin­skoj sa­li, za­po­če­le su sve­ča­no­sti po­sve­će­ne Da­nu op­šti­ne Be­o­čin.

Ključ uspe­ha – lju­bav pre­ma ama­te­ri­zmu

<strong> Stara Pazova - </strong>Kao glu­mac ama­ter po­čeo je u slo­vač­kom Po­zo­ri­štu “Vla­di­mir Hur­ban Vla­di­mi­rov” u Sta­roj Pa­zo­vi 1985. go­di­ne s deč­jom pred­sta­vom “Pi­pi du­ga ča­ra­pa” i od ta­da, sva­ke go­di­ne

Mogu li cajke biti čedne?

<strong> Sremska Mitrovica</strong> - Posle uspešnog izvođenja, 2010, u revijalnom delu programa Sterijinog pozorja, na "daskama" beogradskog Narodnog pozorišta i drugih domaćih teatara, komad <em>Cajkača</em>, dvoje mitrovačkih autora, biće premijerno prikazan

Dodeljena 31 stipendija

<strong> Sremska Mitrovica-</strong>Fond "Atanasije Stojković" dodelio je za ovu školsku godinu 31 stipendiju najboljim studentima iz Sremske Mitrovice. Svečanost tim povodom održana je  u subotu, 22. oktobra, u Gradskoj kući, a

Carski novac i prsten od karneola

<strong> Sremska Mitrovica</strong> - Arheološka iskopavanja na prostoru severnog dela kompleksa Carske palate Sirmijuma (lok. 85) privode se kraju. Otvorene su tri sonde pored glavne zgrade Muzeja Srema, istočno od lokacije

Hi­lan­dar – reč, sli­ka, mo­li­tva

U or­ga­ni­za­ci­ji vla­sni­ka Ga­le­ri­je ''Jak­šić'' Zo­ra­na Jak­ši­ća, Cr­kve­ne op­šti­ne Kr­če­din i je­re­ja Dra­go­lju­ba Jan­ko­vi­ća, uoči Ma­le Go­spo­ji­ne, upri­li­čen je je­dan ne­sva­ki­da­šnji kul­tur­ni do­ga­đaj za me­šta­ne ovog i okol­nih me­sta. Iz­lo­že­ne

Mu­zi­ka spa­ja kon­ti­nen­te

<strong> Sremska Mitrovica - </strong>Sve­ča­nim kon­cer­tom odr­ža­nim 29. sep­tem­bra, u Mu­ze­ju Sre­ma u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci, uz uče­šće ov­da­šnjih, be­o­grad­skih i ja­pan­skih mu­zi­ča­ra i uz pri­su­stvo mno­go­broj­nih po­što­va­la­ca mu­zi­ke, me­đu ko­ji­ma je