Stecište kulturnog života

<p style="text-align: justify;"> , da­nas jed­na od na­ših naj­ve­ćih glu­mi­ca. Po­če­tak pe­de­se­tih go­di­na obe­le­ži­le su te­ško­će u ra­du zbog fi­nan­sij­skih pro­ble­ma, ali i zre­la re­per­to­ar­ska po­li­ti­ka jer se ta­da pr­vi put

Izložba slika Evice Nikšić

<strong> Sremska Mitrovica</strong> - Juče je u Klubu "Sremskih novina" otvorena izložba slika Evice Nikšić, pod nazivom<em> Deja vu</em>. Izložbu je otvorio Zlatko Zrilić, direktor marketinga "Sremskih novina". O slikama i

Proglašena tri laureata

<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> iz ša­bač­ke mu­zič­ke ško­le u kla­si Go­a­re La­zić, u kon­ku­ren­ci­ji sred­njo­ško­la­ca tak­mi­ča­ra ko­ji­ma je kla­vir glav­ni pred­met.</p> <p style="text-align: justify;">Pro­gla­še­ni su i naj­bo­lji u vi­še tak­mi­čar­skih