Prodajna izložba u galeriji

<strong> Sremska Mitrovica</strong>-U Galeriji "Lazar Vozarević" otvorena je prodajna izložba umetničkih dela  Humanitarnog fonda "Sveti Nikola", čiji je osnivač  dizajner dvorskog i crkvenog mobilijara Dušan Milisavljević iz Beograda. Postavku čini 40-tak 

Bogdan Diklić, „O glumi bez glume“

<p style="text-align: justify;">, po­zna­ti i is­ku­sni glu­mac i, ka­ko za se­be sam ka­že, mla­di pi­sac („a ni­sam ni mlad, a ni pi­sac”), pred­sta­vio svo­ju knji­gu „O glu­mi bez glu­me”.</p> <p style="text-align:

Novi praznik poezije

<p style="text-align: justify;"></p> <strong> </strong> <p style="text-align: justify;">, pe­snik i re­ci­ta­tor ko­ji je go­vo­rio Mi­ki­nu po­e­zi­ju i ne­iz­be­žni tam­bu­ra­ši, jer je pro­sla­vlje­ni pe­snik vo­leo da ih slu­ša.</p> <p style="text-align: justify;">U "No­ći bo­e­ma" sve se

Vojvodina kakvu volimo

<p style="text-align: justify;"></p> <strong> </strong> , pa da lju­bi­te­lji li­kov­ne umet­no­sti shva­te o ko­me se ra­di i o če­mu je reč. <p style="text-align: justify;">Na­i­me, naj­ve­ći srem­ski grad na Sa­vi ugo­stio je, 15. mar­ta, rav­ni­čar­ske

Damari pesničkih duša

<p style="text-align: justify;"></p> <strong> </strong> <p style="text-align: justify;"> po­hva­lio se broj­nim ak­tiv­no­sti­ma Dru­štva to­kom pro­te­klih ne­ko­li­ko me­se­ci.</p> <p style="text-align:

Stecište kulturnog života

<p style="text-align: justify;"> , da­nas jed­na od na­ših naj­ve­ćih glu­mi­ca. Po­če­tak pe­de­se­tih go­di­na obe­le­ži­le su te­ško­će u ra­du zbog fi­nan­sij­skih pro­ble­ma, ali i zre­la re­per­to­ar­ska po­li­ti­ka jer se ta­da pr­vi put

Izložba slika Evice Nikšić

<strong> Sremska Mitrovica</strong> - Juče je u Klubu "Sremskih novina" otvorena izložba slika Evice Nikšić, pod nazivom<em> Deja vu</em>. Izložbu je otvorio Zlatko Zrilić, direktor marketinga "Sremskih novina". O slikama i

Proglašena tri laureata

<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> iz ša­bač­ke mu­zič­ke ško­le u kla­si Go­a­re La­zić, u kon­ku­ren­ci­ji sred­njo­ško­la­ca tak­mi­ča­ra ko­ji­ma je kla­vir glav­ni pred­met.</p> <p style="text-align: justify;">Pro­gla­še­ni su i naj­bo­lji u vi­še tak­mi­čar­skih