Crteži šidskog umetnika u Njujorku

, svetski priznatog samoukog slikara, školovao se u rodnom gradu, Sremskoj Mitrovici i Sremskim Karlovcima, studirao u Beču i Zagrebu. Umetnik raznovrsnog interesovanja i multidisciplinarnog pristupa, ostaće zapamćen po svom

Pokloni Bosilju i njegovom gradu

<p style="text-align: justify;">).</p> <p style="text-align: justify;">Na iz­lo­žbi je bi­lo pred­sta­vlje­no 48 de­la (46 sli­ka i dve skulp­tu­re u dr­ve­tu). Naj­ve­ći broj sli­ka – njih 32 či­ne ulja na raz­li­či­tim pod­lo­ga­ma (plat­no,

U znaku stare Rume

<p style="text-align: justify;">Po­zna­ti rum­ski hro­ni­čar i pu­bli­ci­sta .</p> <p style="text-align: justify;">Na vi­še mu­zej­skih pa­noa pri­ka­za­ni su do­ku­men­ti o rum­skom ma­gi­stra­tu, u sklo­pu ak­tiv­no­sti da ovo zna­čaj­no srem­sko po­li­tič­ko se­di­šte, sa bo­ga­tom

Stihovi Nedeljka Terzića

<p style="text-align: justify;">Pi­sci iz Srem­ske Mi­tro­vi­ce, kao je­di­ni pi­sac iz Sr­bi­je.</p> <p style="text-align: justify;">Svi pi­sci ob­ja­vlju­ju po če­ti­ri svo­je ha­i­ku pe­sme na ne­mač­kom je­zi­ku, uz ko­je su fo­to­gra­fi­je auto­ra i

Papir povezao Japan i Srem

<p style="text-align: justify;"><em> </em></p> <em> </em> <p style="text-align: justify;"><em>U</em><em>met­nost vre­di sa­mo ono­li­ko ko­li­ko nam go­vo­ri </em>- jed­nom je re­kao Ka­ku­zo Oka­ku­ra. A ori­ga­mi pu­no go­vo­ri, i pu­no pru­ža.</p> <p style="text-align: justify;">U tač­nost go­re iz­re­če­nih

Šta sanjam i mislim, čemu se nadam

<p style="text-align: justify;"> - Po­volj­no je, tek, jed­no­stav­no re­ći - <em>iz­la­že Šte­fi­ca</em>, pa da sva­ki lju­bi­telj sli­kar­stva ko­ji, ma­kar i po­vre­me­no, pra­ti srem­sko­mi­tro­vač­ka i srem­ska li­kov­na de­ša­va­nja, od­mah po­mi­sli na

Znanje je moć

<strong> Sremska Mitrovica</strong> - Večeras je u Carskoj palati, povodom 173. rođendana Mitrovačke Gimnazije, održana svečanost pod nazivom "SCIENTIA IPSA POTESTAS EST" (Znanje je moć). Gimnazijalci su u ulogama rimskih bogova 

Ve­li­ki va­jar to ne za­slu­žu­je

<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Pre osvr­ta na jed­nu obes­hra­bru­ju­ću no­vin­sku vest, pod­se­ća­mo se bi­o­gra­fi­je po­ma­lo za­bo­ra­vlje­nog srp­skog li­kov­nog ve­li­ka­na, po­ni­klog u rav­no­me Sre­mu.</p> <p style="text-align: justify;">Sko­ro je ne­mo­gu­će raz­dvo­ji­ti su­mor­ni, usa­mlje­nič­ki,