Šta sanjam i mislim, čemu se nadam

<p style="text-align: justify;"> - Po­volj­no je, tek, jed­no­stav­no re­ći - <em>iz­la­že Šte­fi­ca</em>, pa da sva­ki lju­bi­telj sli­kar­stva ko­ji, ma­kar i po­vre­me­no, pra­ti srem­sko­mi­tro­vač­ka i srem­ska li­kov­na de­ša­va­nja, od­mah po­mi­sli na

Znanje je moć

<strong> Sremska Mitrovica</strong> - Večeras je u Carskoj palati, povodom 173. rođendana Mitrovačke Gimnazije, održana svečanost pod nazivom "SCIENTIA IPSA POTESTAS EST" (Znanje je moć). Gimnazijalci su u ulogama rimskih bogova 

Ve­li­ki va­jar to ne za­slu­žu­je

<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Pre osvr­ta na jed­nu obes­hra­bru­ju­ću no­vin­sku vest, pod­se­ća­mo se bi­o­gra­fi­je po­ma­lo za­bo­ra­vlje­nog srp­skog li­kov­nog ve­li­ka­na, po­ni­klog u rav­no­me Sre­mu.</p> <p style="text-align: justify;">Sko­ro je ne­mo­gu­će raz­dvo­ji­ti su­mor­ni, usa­mlje­nič­ki,

Prodajna izložba u galeriji

<strong> Sremska Mitrovica</strong>-U Galeriji "Lazar Vozarević" otvorena je prodajna izložba umetničkih dela  Humanitarnog fonda "Sveti Nikola", čiji je osnivač  dizajner dvorskog i crkvenog mobilijara Dušan Milisavljević iz Beograda. Postavku čini 40-tak 

Bogdan Diklić, „O glumi bez glume“

<p style="text-align: justify;">, po­zna­ti i is­ku­sni glu­mac i, ka­ko za se­be sam ka­že, mla­di pi­sac („a ni­sam ni mlad, a ni pi­sac”), pred­sta­vio svo­ju knji­gu „O glu­mi bez glu­me”.</p> <p style="text-align:

Novi praznik poezije

<p style="text-align: justify;"></p> <strong> </strong> <p style="text-align: justify;">, pe­snik i re­ci­ta­tor ko­ji je go­vo­rio Mi­ki­nu po­e­zi­ju i ne­iz­be­žni tam­bu­ra­ši, jer je pro­sla­vlje­ni pe­snik vo­leo da ih slu­ša.</p> <p style="text-align: justify;">U "No­ći bo­e­ma" sve se

Vojvodina kakvu volimo

<p style="text-align: justify;"></p> <strong> </strong> , pa da lju­bi­te­lji li­kov­ne umet­no­sti shva­te o ko­me se ra­di i o če­mu je reč. <p style="text-align: justify;">Na­i­me, naj­ve­ći srem­ski grad na Sa­vi ugo­stio je, 15. mar­ta, rav­ni­čar­ske

Damari pesničkih duša

<p style="text-align: justify;"></p> <strong> </strong> <p style="text-align: justify;"> po­hva­lio se broj­nim ak­tiv­no­sti­ma Dru­štva to­kom pro­te­klih ne­ko­li­ko me­se­ci.</p> <p style="text-align: