Skulpture ispred ateljea

<strong> Sremska Mitrovica</strong> - Mladi akademski vajar

Festival vesele dečje pesme

- Na ovo­go­di­šnjem Fe­sti­va­lu deč­je pe­sme «Viv­ko­vi­zi­ja»  ko­ji je ne­dav­no odr­žan u Po­zo­ri­štu «Do­bri­ca Mi­lu­ti­no­vić» pro­gla­še­ni su naj­bo­lji ma­li tek­sto­pi­sci, kom­po­zi­to­ri i iz­vo­đa­či. Pr­vo me­sto za tekst osvo­jio je  sa

„Majci Rusinki“ u čast

<strong> Sremska Mitrovica</strong> - Svečana akademija "Majci Rusinki", kulturno-umetnička manifestacija mitrovačkih Rusina, održana je u sali Pozorišta "Dobrica Milutinović", 30. aprila, sa ciljem da afirmiše tradicionalne vrednosti pripadnika ove nacionalne manjine

Crteži šidskog umetnika u Njujorku

<p style="text-align: justify;">Ni­zom pri­god­nih ma­ni­fe­sta­ci­ja, u ze­mlji i ino­stran­stvu se obe­le­ža­va 90 go­di­na od ro­đe­nja , svet­ski pri­zna­tog sa­mo­u­kog sli­ka­ra, ško­lo­vao se u rod­nom gra­du, Srem­skoj Mi­tro­vi­ci i Srem­skim Kar­lov­ci­ma,

Boje i linije umesto reči

<p style="text-align: justify;">Mi­trov­čan­ka (1956), ro­dom iz Ko­nji­ca kod Mo­sta­ra, po opre­de­lje­nju Sre­mi­ca, ceo svoj ži­vot po­sve­ti­la je li­ni­ji i bo­ji. Nje­ni cr­te­ži i sli­ke su nje­na si­gur­na lu­ka, u

Izložba – ULU Sirmium

- Izložba slika, crteža i skulptura Udruženja likovnih umetnika Sirmium otvorena je juče u Galeriji "Lazar Vozarević". To  je 5. godišnja retrospektivna izložba Udruženja. Svoja dela izložilo je 24

Likovna inicijacija kroz akt i autoportret

<p style="text-align: justify;"></p> <strong> </strong> <p style="text-align: justify;">(1982).</p> <p style="text-align: justify;">Ova dva umet­ni­ka pred­sta­vi­la su se svo­jim li­kov­nim ostva­re­nji­ma mi­trovč­koj pu­bli­ci, pro­te­kle sre­de, 20. apri­la, u Mu­ze­ju "Srem". Ca­njar je pred­sta­vio svo­je 32 sli­ke,

Vladislav Pop novi predsednik

<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Do raz­re­še­nja pret­hod­nog pred­sed­ni­ka Skup­šti­ne Sa­ve­za do­šlo je zbog ne­ak­tiv­no­sti, a ve­ći­na di­sku­ta­na­ta se slo­ži­la da sva­ko ko je u ru­ko­vod­stvu mo­ra