Crteži šidskog umetnika u Njujorku

<p style="text-align: justify;">Ni­zom pri­god­nih ma­ni­fe­sta­ci­ja, u ze­mlji i ino­stran­stvu se obe­le­ža­va 90 go­di­na od ro­đe­nja , svet­ski pri­zna­tog sa­mo­u­kog sli­ka­ra, ško­lo­vao se u rod­nom gra­du, Srem­skoj Mi­tro­vi­ci i Srem­skim Kar­lov­ci­ma,

Boje i linije umesto reči

<p style="text-align: justify;">Mi­trov­čan­ka (1956), ro­dom iz Ko­nji­ca kod Mo­sta­ra, po opre­de­lje­nju Sre­mi­ca, ceo svoj ži­vot po­sve­ti­la je li­ni­ji i bo­ji. Nje­ni cr­te­ži i sli­ke su nje­na si­gur­na lu­ka, u

Izložba – ULU Sirmium

- Izložba slika, crteža i skulptura Udruženja likovnih umetnika Sirmium otvorena je juče u Galeriji "Lazar Vozarević". To  je 5. godišnja retrospektivna izložba Udruženja. Svoja dela izložilo je 24

Likovna inicijacija kroz akt i autoportret

<p style="text-align: justify;"></p> <strong> </strong> <p style="text-align: justify;">(1982).</p> <p style="text-align: justify;">Ova dva umet­ni­ka pred­sta­vi­la su se svo­jim li­kov­nim ostva­re­nji­ma mi­trovč­koj pu­bli­ci, pro­te­kle sre­de, 20. apri­la, u Mu­ze­ju "Srem". Ca­njar je pred­sta­vio svo­je 32 sli­ke,

Vladislav Pop novi predsednik

<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Do raz­re­še­nja pret­hod­nog pred­sed­ni­ka Skup­šti­ne Sa­ve­za do­šlo je zbog ne­ak­tiv­no­sti, a ve­ći­na di­sku­ta­na­ta se slo­ži­la da sva­ko ko je u ru­ko­vod­stvu mo­ra

Noge kao opsesija

<p style="text-align: justify;"> na­ja­vio je kao mul­ti­di­sci­pli­nar­nog umet­ni­ka ko­ji se ba­vi sli­kar­stvom, fo­to­gra­fi­jom, po­zo­ri­štem i fil­mom, te će se nji­ho­va sa­rad­nja si­gur­no na­sta­vi­ti i u obla­sti po­zo­ri­šne umet­no­sti.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p

Studentsko pozorište

<p style="text-align: justify;"></p> <strong> </strong> <p style="text-align: justify;"> - U okvi­ru na­sta­ve, stu­den­ti Vi­so­ke ško­le stru­kov­nih stu­di­ja za obra­zo­va­nje vas­pi­ta­ča u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci pri­pre­ma­ju i iz­vo­de po­zo­ri­šne pred­sta­ve za de­cu. Od­ne­dav­no u toj

Likovna inicijacija

- Izložba slika Ivana Canjara i crteža Damjana Martinovića otvorena je 20. aprila u Muzeju "Srema". Canjar se publici predstavio ciklusom ženskih aktova, na kojima dominira geometrijski oblik, i