U tak­mi­čar­skom de­lu osam pred­sta­va

Pod ge­ne­ral­nim po­kro­vi­telj­stvom op­šti­ne Sta­ra Pa­zo­va, uz po­dr­šku po­kra­jin­ske Vla­de, Za­vo­da za kul­tu­ru Voj­vo­di­ne, po­kra­jin­skog Se­kre­ta­ri­ja­ta za kul­tu­ru i in­for­mi­sa­nje, voj­vo­đan­skog i op­štin­skog Sa­ve­za ama­te­ra i sta­ro­pa­zo­vač­kog Cen­tra za kul­tu­ru,

Do­pri­nos evrop­skoj kul­tu­ri

Ce­re­mo­ni­jom sve­ča­nog ova­ra­nja, na cen­tral­nom grad­skom tr­gu u Ru­mi u su­bo­tu uve­če po­če­li su „Da­ni slo­ven­ske pi­sme­no­sti“. Je­din­stve­nu kul­tur­nu ma­ni­fe­sta­ci­ju na na­šim pro­sto­ri­ma otvo­rio je am­ba­sa­dor Ru­si­je u Sr­bi­ji

Ponos grada i Sremske eparhije

<strong> Sremski Karlovci</strong> - Neposredno pošto je u staroj Sabornoj crkvi, 1758, rukopoložio Dositeja Obradovića za jerođakona, mitropolit Pavle Nenadović je odlučio da se sruši postojeći hram iz turskog vremena i

Po­be­di­la „Vas­kr­šnja mo­li­tva“ iz Ši­da

<strong><em></em> Inđija</strong> - Struč­ni ži­ri je po­zo­ri­šnu pred­sta­vu ‘’Vas­kr­šnja mo­li­tva’’ auto­ra u iz­vo­đe­nju uče­ni­ka in­đij­skih osnov­nih ško­la ‘’Pe­tra Ko­či­ća’’ i ‘’Jo­va­na Po­po­vi­ća’’. Na fe­sti­va­lu je iz­ve­de­no dva­na­est pred­sta­va u ko­ji­ma je

Gla­di­ja­to­ri, me­do­vi­na i vi­no

iz Srem­ske Mi­tro­vi­ce, a su­ve­ni­re ko­je su po­se­ti­o­ci svo­je­ruč­no bo­ji­li za uspo­me­nu, obez­be­di­le su su­ve­nir­ni­ce „Ćo­škić“ i „Ha­ni bi“. Za do­bru at­mos­fe­ru po­bri­nu­li su se pro­fe­so­ri mi­tro­vač­ke Mu­zič­ke ško­le

Pri­ča o ži­vo­tu u ma­ha­li

. To je pri­ča o ži­vo­tu u ma­ha­li i od­no­si­ma me­đu Ro­mi­ma, pri­ča o rom­skim obi­ča­ji­ma, ko­ja na du­ho­vit na­čin iz­no­si su­ro­ve činjenice i  ta­ko ih či­ni pri­stu­pač­nim pu­bli­ci: Rom­ki­nje

Stari dvorac ponuđen u zakup

<strong> </strong> - Opštinska uprava Beočina je, prošle srede, objavila javni poziv za prikupljanje ponuda za davanje u zakup objekta Stari dvorac, što je jedan od pokušaja da se ovo poznato

Knjiga o gradu koji se voli

<strong> Sremska Mitrovica</strong> - Nizu mnogobrojnih autora koji su objavljivali radove o ovom gradu pridružio se još jedan uporni istraživač i hroničar, novinar po vokaciji, a lingvista po struci, mr ,