Do­de­lje­ne na­gra­de Mi­sa­o­nik

<strong> Sremska Mitrovica - </strong>U ci­lju pri­ka­zi­va­nja go­di­šnjeg ra­da Knji­žev­ne za­jed­ni­ce Srem­ske Mi­tro­vi­ce i nje­nih čla­no­va po­kre­nut je go­di­šnjak či­ji pr­vi broj je pro­mo­vi­san u sre­du, 30. no­vrem­bra, u Car­skoj pa­la­ti.

No­vi broj „Sun­ča­nog sa­ta“

Po­de­ljen u vi­še ce­li­na nje­gov pr­vi deo sa­dr­ži pri­lo­ge o lič­no­sti­ma. To­plo i na­dah­nu­to o se­dam de­ce­ni­ja ži­vo­ta i če­tr­de­set go­di­na ve­o­ma uspe­šnog ra­da aka­de­mi­ka prof. dr Dra­go­ša Cvet­ko­vi­ća pi­šu

Kralj iz car­skog gra­da

Po­sle sva­ke pred­sta­ve čo­vek sta­ri­ji - pod ovim na­slo­vom „Srem­ske no­vi­ne“ su 22. ja­nu­a­ra 1972. go­di­ne ob­ja­vi­le in­ter­vju ko­ji sam na­pra­vio sa Pe­trom Kra­ljem, glum­cem ko­ji je ta­da, ulo­ga­ma u

Materina maza

<strong> Sremska Mitrovica </strong>- Pozorište "Dobrica Milutinović"  pripremilo je predstavu za decu čiji je naziv"Materina maza", a koja je premijeno prikazana Mitrovčanima protekle subote. Predstava je  rađena po tekstu i u

Po us­pe­si­ma se pro­ču­li

<strong> Sremska Mitrovica - </strong>Se­zo­na le­pih ve­sti ko­ja u Mu­zič­koj ško­li «Pe­tar Kran­če­vić» u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci  tra­je od po­čet­ka škol­ske go­di­ne, na­sta­vlje­na je do­bi­ja­njem no­vog, po­kra­jin­skog pri­zna­nja. Ova ško­la je do­bit­nik

Dra­go­ce­ne be­le­ške vre­me­na

<strong> Sremska Mitrovica - </strong>No­vi broj ča­so­pi­sa za na­u­ku, umet­nost i kul­tu­ru "Sun­ča­ni sat", 18. po re­du, pred­sta­vljen je srem­sko­mi­tro­vač­koj jav­no­sti 18. no­vem­bra u či­ta­o­ni­ci Bi­bli­o­te­ke "Gli­go­ri­je Vo­za­ro­vić" na­sta­vlja­ju­ći ta­ko kon­ti­nu­i­tet

Za­što pi­taš kol’ko mi je le­ta

<strong> Sremska Mitrovica - </strong>I ove go­di­ne, osmi put za re­dom, odr­žan je tra­di­ci­o­nal­ni su­sret fol­klor­nih an­sam­ba­la ve­te­ra­na, u čast či­ka Ili­je Ni­ko­li­ća, jed­nog od osni­va­ča i du­go­go­di­šnjeg ru­ko­vo­di­o­ca Fol­klor­nog an­sam­bla

Pod­sti­caj dram­skom stva­ra­la­štvu

<strong> Sremska Mitrovica - </strong>Srem­ska Mi­tro­vi­ca i Po­zo­ri­šte «Do­bri­ca Mi­lu­ti­no­vić» su se ove go­di­ne pri­dru­ži­li uče­sni­ci­ma me­đu­na­rod­ne kul­tur­ne ma­ni­fe­sta­ci­je «Noć po­zo­ri­šta» ko­ja je odr­ža­na 19. no­vem­bra na 150 me­sta u 28