Pi­sma no­vo­sad­skim ku­mo­vi­ma

U ne ta­ko du­gom pe­ri­o­du, od po­čet­ka 1935. pa sve do kra­ja 1941. go­di­ne, usa­mlje­na, u bri­zi sa bo­le­snog si­na Edu­ar­da, i sâma krh­kog zdra­vlja, je, iz Ci­ri­ha, svo­jim

Ču­va­ju na­ci­o­nal­ni iden­ti­tet

Osmi po re­du Fe­sti­val ukra­jin­ske kul­tu­re odr­žan je od 17. do 19. ju­na u In­đi­ji. Fe­sti­val je otvo­ren u am­bi­jen­tu Et­no iz­lo­žbe u Ku­ći Voj­no­vi­ća na ko­joj su pre­zen­to­va­ni ve­zo­vi

Enter Music Fest

<strong> Sremska Mitrovica </strong>-  Ovaj grad će narednog petka i subote, 1. i 2. jula, biti mesto održavanja  2. Enter Music Festa - festivala neafirmisanih bendova. Festival organizuje Omladinski klub u

Pisma novosadskim kumovima

<strong> Sremska Mitrovica</strong> - U ne tako dugom periodu, od početka 1935. pa sve do kraja 1941. godine, usamljena, u brizi za bolesnog sina Eduarda, i sama krhkog zdravlja, je,

„Ko­lo Sre­ma“ u sr­cu Fru­ško­gor­ja

<strong> </strong> - Pro­te­kle su­bo­te, 11. ju­na, u Gr­gu­rev­ci­ma je, po pe­ti put od ka­ko je ob­no­vlje­na, odr­ža­na tra­di­ci­o­nal­na ma­ni­fe­sta­ci­ja „Ko­lo Sre­ma“. U sr­cu Fru­ško­gor­ja, na ovoj svo­je­vr­snoj re­vi­ji fol­klo­ra pred­sta­vi­le

Prave vred­no­sti ne bri­še vre­me

<strong> Sremska Mitrovica</strong> - Fe­sti­val be­sed­ni­štva « Sir­mi­um lux ver­bi - Sir­mi­jum sve­tlost re­či “ 20. po re­du, odr­žan je 10. i 11. ju­na, u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci, u an­tič­kom lo­ka­li­te­tu Sir­mi­ju­ma

Pet zlat­nih pla­ke­ta za ho­ro­ve i or­ke­stre

<strong> Ruma</strong> - Ru­ma je već pu­nih 48 go­di­na do­ma­ćin jed­nom voj­vo­đan­skom fe­sti­va­lu - 11. i 12. ju­na u Kul­tur­nom cen­tru i ovog ju­na od­vi­jao se Fe­sti­val mu­zič­kih dru­šta­va Voj­vo­di­ne, a

Sred­stva od kon­cer­ta u hu­ma­ni­ter­ne svr­he

<strong> Stara Pazova</strong> - U pro­šli pe­tak na kon­fe­ren­ci­ji za no­vi­na­re na­ja­vljen  je ve­li­ki hu­ma­ni­tar­ni, rok kon­cert ko­ji će se odr­ža­ti 16. ju­na na sta­di­o­nu FK “Je­din­stvo” u Sta­roj Pa­zo­vi. Na