Na­u­ka u slu­žbi ko­mu­nal­ne in­fra­struk­tu­re

Dru­go pro­ši­re­no i do­pu­nje­no iz­da­nje knji­ge „Isto­rij­ski raz­voj i upra­vlja­nje ko­mu­nal­nom in­fra­struk­tu­rom op­šti­ne Srem­ska Mi­tro­vi­ca“ gru­pe auto­ra na če­lu sa do­cen­tom dr , pro­mo­vi­sa­no je pro­šlog vi­ken­da u auten­tič­nom am­bi­jen­tu

Sve evrop­ske vred­no­sti u ma­lom

<strong> Stara Pazova </strong>- Na Tr­gu “Dr Zo­ra­na Đin­đi­ća” u Sta­roj Pa­zo­vi 20. ma­ja sve je bi­lo u “rit­mu Evro­pe”. Pr­vi put u or­ga­ni­za­ci­ji Kan­ce­la­ri­je za mla­de, pod po­kro­vi­telj­stvom op­šti­ne Sta­ra

Knji­ga o gra­du ko­ji se vo­li

<strong> Sremska Mitrovica</strong> - Ma­da to iz­gle­da po­ma­lo ne­stvar­no, na­se­lje ko­je na ovom istom me­stu obi­ta­va vi­še od dva mi­le­ni­ju­ma, Srem­ska Mi­tro­vi­ca (uklju­ču­ju­ći rim­sku ko­lo­ni­ju, an­tič­ki Sir­mi­jum, Ci­vi­tas San­cti De­me­trii, Di­mi­tro­vi­cu,

Mi­ris dal­ma­tin­skog za­vi­ča­ja

(1960), ro­dom iz Dal­ma­ci­je, iz Or­li­ća kod Kni­na, iako po stru­ci eko­no­mi­sta i ra­di kao slu­žbe­nik u Elek­tro­di­stri­bu­ci­ji, u slo­bod­no vre­me se uspe­šno ba­vi sli­ka­njem. Lju­bav za ovaj vid

Sti­ho­vi­ma „okre­či­li“ ško­lu

i nje­go­vi đa­ci, ne­ki od njih već i sred­njo­škol­ci, ne­dav­no su ostva­ri­li po­du­hvat vre­dan pa­žnje i po­što­va­nja. Ob­ja­vi­li su knji­gu sti­ho­va ta­len­to­va­nih uče­ni­ka, pod jed­no­stav­nim na­slo­vom <em>Zbir­ka pe­sa­ma</em>, s

U tak­mi­čar­skom de­lu osam pred­sta­va

Pod ge­ne­ral­nim po­kro­vi­telj­stvom op­šti­ne Sta­ra Pa­zo­va, uz po­dr­šku po­kra­jin­ske Vla­de, Za­vo­da za kul­tu­ru Voj­vo­di­ne, po­kra­jin­skog Se­kre­ta­ri­ja­ta za kul­tu­ru i in­for­mi­sa­nje, voj­vo­đan­skog i op­štin­skog Sa­ve­za ama­te­ra i sta­ro­pa­zo­vač­kog Cen­tra za kul­tu­ru,

Do­pri­nos evrop­skoj kul­tu­ri

Ce­re­mo­ni­jom sve­ča­nog ova­ra­nja, na cen­tral­nom grad­skom tr­gu u Ru­mi u su­bo­tu uve­če po­če­li su „Da­ni slo­ven­ske pi­sme­no­sti“. Je­din­stve­nu kul­tur­nu ma­ni­fe­sta­ci­ju na na­šim pro­sto­ri­ma otvo­rio je am­ba­sa­dor Ru­si­je u Sr­bi­ji

Ponos grada i Sremske eparhije

<strong> Sremski Karlovci</strong> - Neposredno pošto je u staroj Sabornoj crkvi, 1758, rukopoložio Dositeja Obradovića za jerođakona, mitropolit Pavle Nenadović je odlučio da se sruši postojeći hram iz turskog vremena i