„Slučaj Ilije Bosilja“ između etiketa

<strong> Helsinki</strong> - Odavno već ime međunarodnog formata i renomea, čuveni šidski samouki slikar , predsednica Fonda "Ilija &amp; Mangelos", koja je imala zapaženo predavanje na temu "Umetnički slučaj Ilije Bosilja

Nastava na rusinskom jeziku

<strong> Sremska Mitrovica</strong> - Negovanje rusinskog jezika, kao jedna od najvažnijih aktivnosti ovdašnje sekcije Društva za rusinski jezik, književnost i kulturu, započelo je najpre na smotrama recitatora, promocijama knjiga i susretima

Ma­te­ma­ti­čar svet­skog gla­sa i re­no­mea

Ove go­di­ne se na­vr­ši­lo se­dam de­ce­ni­ja od ro­đe­nja aka­de­mi­ka , ču­ve­nog srp­skog  ma­te­ma­ti­ča­ra, ro­đe­nog Mi­trov­ča­ni­na i jed­nog od naj­u­spe­šni­jih đa­ka Mi­tro­vač­ke gim­na­zi­je, na­uč­ni­ka svet­skog gla­sa i re­no­mea. Ma­lo je na­ših

Kapije večno zatvorene

<strong> Sremska Mitrovica</strong> - Samostalno je izlagao u prestižnoj Galeriji "Lazar Vozarević" (1985) i u Muzeju Srema (2004), više puta na Sremskomitrovačkom (vojvođanskom) salonu, nedavno je bio učesnik 6. likovne kolonije

Že­te­lač­ki obi­ča­ji kroz pe­smu i igru

Tra­di­ci­o­nal­ni go­di­šnji kon­cert Fol­klor­nog an­sam­bla „Bran­ko Ra­di­če­vić“ iz Srem­ske Mi­tro­vi­ce odr­žan je pro­te­kle sed­mi­ce u Po­zo­ri­štu „Do­bri­ca Mi­lu­ti­no­vić“. Bi­la je to pri­li­ka da se pred pre­pu­nim gle­da­li­štem i uz ova­ci­je

Do­pri­nos u obla­sti kom­pju­ter­skih na­u­ka

Pro­fe­sor Vi­so­ke ško­le stru­kov­nih stu­di­ja za obra­zo­va­nje vas­pi­ta­ča u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci, do­cent dr , in­for­ma­ti­ča­rem u is­toj ško­li, to­kom ma­ja, ob­ja­vio je ori­gi­nal­ni na­uč­ni rad pod na­slo­vom <em>Od­re­đi­va­nje po­kri­va­ča (vred­no­sti

Ho­će li “Fe­niks“ ni­ći iz pe­pe­la?

Po mi­to­lo­gi­ji, fe­niks je sun­ča­na pti­ca, od­no­sno mit­ska pti­ca sta­rih Egip­ća­na ko­ja ži­vi 500 go­di­na, a za­tim, na lo­ma­či ko­ju na­pra­vi, sa­ma se­be spa­li, i iz svog pe­pe­la po­no­vo oži­vi

Ve­li­ka svir­ka na tr­gu

<strong> Sremska Mitrovica - </strong>Srem­ska Mi­tro­vi­ca će na­red­nog pet­ka i su­bo­te, 1. i 2. ju­la, bi­ti me­sto ra­zno­vr­sne mu­zi­ke i mla­dih, jer pred­sto­ji 2. En­ter Mu­sic fest - fe­sti­val ne­a­fir­mi­sa­nih ben­do­va.