Likovna inicijacija

- Izložba slika Ivana Canjara i crteža Damjana Martinovića otvorena je 20. aprila u Muzeju "Srema". Canjar se publici predstavio ciklusom ženskih aktova, na kojima dominira geometrijski oblik, i

Galerije doneo prvi akt o toleranciji vera

<p style="text-align: justify;"></p> <strong> </strong> <p style="text-align: justify;"> - Svet se uve­li­ko spre­ma da 2013. go­di­ne pro­sla­vi ne­sva­ki­da­šnji, bli­stav ju­bi­lej - se­dam­na­est ve­ko­va od do­no­še­nja Mi­lan­skog edik­ta, ko­jim je Kon­stan­tin Ve­li­ki pro­gla­sio hri­šćan­stvo

Iskrenost koja pleni i opominje

<p style="text-align: justify;"></p> <strong> </strong> <p style="text-align: justify;">(1956), pod na­zi­vom <em>De­ja vu </em>(<em>Već vi­đe­no</em>), dru­ga po re­du ko­ju u svo­jim pro­sto­ri­ja­ma or­ga­ni­zu­je na­ša ku­ća.</p> <p style="text-align: justify;">Po­stav­ku srem­sko­mi­tro­vač­ke umet­ni­ce je otvo­rio , ko­ji je

U znaku džeza i bluza

<p style="text-align: justify;"></p> <strong> </strong> <p style="text-align: justify;"> - Pro­te­kli vi­kend u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci bio je u zna­ku dže­za i blu­za, a po­što­va­o­ci ovih mu­zič­kih sti­lo­va mo­gli su dve ve­če­ri da uži­va­ju u

Smatraju se pravim Sremcima

<strong> Bežanija</strong> - Sremsko selo Bežanija, danas mesna zajednica u sastavu opštine Novi Beograd, iduće godine će obeležiti pola milenijuma svoga postojanja. Zapravo, pre skoro 500 godina, 1512, ime ovog mesta

Muzika spaja ljude

<strong> Sremska Mitrovica</strong> - U okviru projekta "Na Drini ćuprija"  sinoć su  se u Carskoj palati publici predstavili Kraljevski gudači "Svetog Đorđa" i Pjevačko društvo "Srbadija" iz Bijeljine. Dirigentska palica bila

Crteži šidskog umetnika u Njujorku

, svetski priznatog samoukog slikara, školovao se u rodnom gradu, Sremskoj Mitrovici i Sremskim Karlovcima, studirao u Beču i Zagrebu. Umetnik raznovrsnog interesovanja i multidisciplinarnog pristupa, ostaće zapamćen po svom

Pokloni Bosilju i njegovom gradu

<p style="text-align: justify;">).</p> <p style="text-align: justify;">Na iz­lo­žbi je bi­lo pred­sta­vlje­no 48 de­la (46 sli­ka i dve skulp­tu­re u dr­ve­tu). Naj­ve­ći broj sli­ka – njih 32 či­ne ulja na raz­li­či­tim pod­lo­ga­ma (plat­no,