Naj­lep­ša pe­snič­ka knji­ga o Sre­mu

Pro­či­tao sam naj­lep­šu pe­snič­ku knji­gu o Sre­mu. To je knji­ga <em>U tri i de­set za Ru­mu</em>. Ni­je uobi­ča­je­no na ova­kav na­čin za­po­če­ti kri­tič­ki pri­kaz, neo­bič­no je čak i ona­ko uz­gred

„La­kom ko­nji­com“ do tri­jum­fa

- Ka­da je po­čet­kom ovog pro­le­ća rum­skom GTO ''Bran­ko Ra­di­če­vić'' sti­gao po­ziv za na­stup na pre­sti­žnom evrop­skom fe­sti­va­lu u Bel­gi­ji, isti onaj na ko­me su '97. osvo­ji­li pr­vu na­gra­du,

Noć u Muzeju Srema

<strong> Sremska Mitrovica</strong> - Dve stalne, dve tematske izlozbe i tri radionice koje je Muzej Srema organizovao u sklopu obeležavanja manifestacije "Noć muzeja", prema prvim procenama, posetilo je oko 2.000 građana. 

Plu­ra­li­zam sti­lo­va, te­ma i ide­ja

- Iz­lo­žba sli­ka, cr­te­ža i skulp­tu­ra Udru­že­nja li­kov­nih umet­ni­ka Sir­mi­jum otvo­re­na je pro­te­kle sre­de, 4. ma­ja, u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci, u Ga­le­ri­ji "La­zar Vo­za­re­vić". Reč je o tra­di­ci­o­nal­noj go­di­šnjoj iz­lo­žbi

Skulp­tu­re is­pred ate­ljea

<strong> Sremska Mitrovica</strong> - Mla­di aka­dem­ski va­jar . <p style="text-align:

Za moju i tvoju dušu

Vez kao deo sremske baštine

<strong> </strong> , ovdašnjeg muzejskog savetnika. Postavku čine, u prvom redu, vezena odeća i tekstilno pokućstvo, sa bogatstvom motiva, boja i tehnika, koji pored praktične imaju i veliku dekorativnu vrednost. Obuhvaćene su

U znaku igara i znanja

<p style="text-align: justify;">Mi­tro­vač­ka gim­na­zi­ja upra­vo obe­le­ža­va 173-go­di­šnji­cu  po­sto­ja­nja. Tim po­vo­dom, 12. apri­la, na Dan ško­le, odr­ža­ne su dve ak­tiv­no­sti - u pre­po­dnev­nim ča­so­vi­ma, na grad­skom tr­gu, or­ga­ni­zo­va­ne su "Igre bez