„Pesnički Srem“ na dlanu

<strong> Beočin</strong> - Predstavljanjem antologije <em>Pesnički Srem</em> i scenskog resitala <em>Služba svetim Brankovićima</em>, koje je priredio prof. dr , urednik kulturne rubrike "Sremskih novina", koji se osvrnuo i na početke izlaženja

Novi-stari sjaj za tri godine

<strong> Beočin-Novi Sad</strong> - Između opštine Beočin i novosadske firme "Futurizam" nedavno je potpisan ugovor o zakupu beočinskog Starog (Špicerovog) dvorca i na taj način pružena možda poslednja prilika da se

Zva­li su ga sreć­ni ar­he­o­log

Bi­lo je i onih ko­ji su, za­do­je­ni su­je­tom i za­vi­šću, čak, sma­tra­li da ni­je reč o jed­nom od naj­ve­ćih na­ših ar­he­o­lo­ga. Ta­kva tu­ma­če­nja za­sni­va­la su se, uglav­nom, na či­nje­ni­ci da

Trideset troje veličanstvenih

<strong> Sremska Mitrovica</strong> - Iz mračnih depoa Galerije "Lazar Vozarević" na svetlo dana iznesene su najvrednije slike koje ova prestižna kulturna ustanova ima u vlasništvu. Izložbu dela 33 vrhunska autora, sa

Istražuje se okruženje Carske palate

<strong> Sremska Mitrovica</strong> - Ekipa stručnjaka Arheološkog instituta iz Beograda, zajedno sa kolegama iz Muzeja Srema, početkom oktobra, nastavila je istraživanja antičkog Sirmijuma, na lokalitetu 85, koja su započela još 2002.

Muzika ne poznaje granice

završen je program nesvakidašnjeg projekta "Japan u Sremu". Ovaj projekat i njegovi sadržaji su proteklih nedelja učinili Sremsku Mitrovicu gradom povezivanja i saradnje   Srbije i

Triptih sirmijumskih svetitelja

<strong> Sremska Mitrovica</strong> - U susret obeležavanju 1700-godišnjice Milanskog edikta, događaja od izuzetnog značaja za čitav hrišćanski svet, u Carskoj palati antičkog Sirmijuma, 28. septembra, održan je jedan od prvih dogovora

Sti­ho­vi i no­te u po­ro­dič­nom „pа­ko­vа­nju“

Či­ni mi ve­li­ku čаst i zа­do­volj­stvo dа mo­gu pi­sа­ti i kom­po­no­vа­ti no­ve pe­sme zа de­cu, po­ru­čio je sа strа­ni­cа svo­je nаj­no­vi­je knji­ge аfir­mi­sа­ni mu­zi­čаr, kom­po­zi­tor i de­či­ji pi­sаc Igor Sku­rа­to­vić