Knjiga o gradu koji se voli

<strong> Sremska Mitrovica</strong> - Nizu mnogobrojnih autora koji su objavljivali radove o ovom gradu pridružio se još jedan uporni istraživač i hroničar, novinar po vokaciji, a lingvista po struci, mr ,

Ve­če iz­vor­ne na­rod­ne mu­zi­ke

<strong> Sremska Mitrovica</strong> - «Ja sam sre­la kog sam vo­le­la» na­ziv je kon­cer­ta iz­vor­ne na­rod­ne mu­zi­ke ko­ji je or­ga­ni­zo­vao Cen­tar za kul­tu­ru «Sir­mi­ju­mart», a odr­žan je u mi­tro­vač­kom Po­zo­ri­štu «Do­bri­ca Mi­lu­ti­no­vić».

Vez kao deo srem­ske ba­šti­ne

, ov­da­šnjeg mu­zej­skog sa­vet­ni­ka. Po­stav­ku či­ne, u pr­vom re­du, ve­ze­na ode­ća i tek­stil­no po­kuć­stvo, sa bo­gat­stvom mo­ti­va, bo­ja i teh­ni­ka, ko­ji po­red prak­tič­ne ima­ju i ve­li­ku de­ko­ra­tiv­nu vred­nost. Ob­u­hva­će­ne su

Dani slovenske pismenosti

U organizaciji Gradske biblioteke „Atanasije Stojković“, a pod pokroviteljstvom Opštine Ruma, ovaj grad će od 21. do 27. maja biti domaćin jedinstvene kulturne manifestacije na našim prostorima – „Dani slovenske

Naj­lep­ša pe­snič­ka knji­ga o Sre­mu

Pro­či­tao sam naj­lep­šu pe­snič­ku knji­gu o Sre­mu. To je knji­ga <em>U tri i de­set za Ru­mu</em>. Ni­je uobi­ča­je­no na ova­kav na­čin za­po­če­ti kri­tič­ki pri­kaz, neo­bič­no je čak i ona­ko uz­gred

„La­kom ko­nji­com“ do tri­jum­fa

- Ka­da je po­čet­kom ovog pro­le­ća rum­skom GTO ''Bran­ko Ra­di­če­vić'' sti­gao po­ziv za na­stup na pre­sti­žnom evrop­skom fe­sti­va­lu u Bel­gi­ji, isti onaj na ko­me su '97. osvo­ji­li pr­vu na­gra­du,

Noć u Muzeju Srema

<strong> Sremska Mitrovica</strong> - Dve stalne, dve tematske izlozbe i tri radionice koje je Muzej Srema organizovao u sklopu obeležavanja manifestacije "Noć muzeja", prema prvim procenama, posetilo je oko 2.000 građana. 

Plu­ra­li­zam sti­lo­va, te­ma i ide­ja

- Iz­lo­žba sli­ka, cr­te­ža i skulp­tu­ra Udru­že­nja li­kov­nih umet­ni­ka Sir­mi­jum otvo­re­na je pro­te­kle sre­de, 4. ma­ja, u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci, u Ga­le­ri­ji "La­zar Vo­za­re­vić". Reč je o tra­di­ci­o­nal­noj go­di­šnjoj iz­lo­žbi