Ve­če pe­sme, igre i mu­zi­ke

<strong> Sremska Mitrovica - </strong>U pe­tak, 23. de­cem­bra u mi­tro­vač­kom Po­zo­ri­štu „Do­bri­ca Mi­lu­ti­no­vić“, u or­ga­ni­za­ci­ji Cen­tra za kul­tu­ru „Sir­mi­ju­mart“, odr­žan je tra­di­ci­o­nal­ni go­di­šnji kon­cert Fol­klor­nog an­sam­bla „Bran­ko Ra­di­če­vić“ iz Srem­ske Mi­tro­vi­ce.

Isto­rij­sko bla­go pred oči­ma gra­đa­na

<strong> Inđija - </strong>Na­kon pro­jek­ta Te­mat­skog mu­ze­ja „Le­slend“ ko­ji tre­ba da bu­de u slu­žbi za­šti­te ge­o­lo­škog na­sle­đa i tu­ri­stič­ke va­lo­ri­za­ci­je le­snih pro­fi­la Sta­rog Slan­ka­me­na, je­din­stve­nih u Evro­pi, op­šti­na In­đi­ja bi vr­lo

Biti perspektivan – šta to znači?

<strong> Sremska Mitrovica</strong> - "Perspektive" je jedan od dugoročnih likovnih projekata novosadske "Art klinike", pokrenut pre deset godina (2002), kada je i osnovan ovaj multimedijalni centar, kao "odgovor na bolesno društvo

Dan mitrovačke biblioteka

<strong> Sremska Mitrovica</strong>- Biblioteka "Gligorije Vozarović" 4. februara obeležava svoj dan u znak sećanja na isti datum 1886. godine kada je u Sremskoj Mitrovici osnovana Srpska građanska čitaonica. Ovim povodom biće

Pritajena poezija o usamljeniku

<strong> Sremska Mitrovica</strong> - Kada su "Sremske novine", početkom proteklog avgusta, među prvima prikazale knjigu , i sam poreklom iz pazovačkog kraja, iz Vojke, iskreno će poverovati u kvalitet sedme knjige,

Go­di­ne pro­la­ze, mu­zi­ka osta­je

<strong> Sremska Mitrovica - </strong>Usta­no­va za ne­go­va­nje kul­tu­re "Srem"  or­ga­ni­zo­va­la kon­cert gru­pe "Ozar­je" 10. de­cem­bra, u Po­zo­ri­štu "Do­bri­ca Mi­lu­ti­no­vić ". To je bi­lo ve­če  iz­vor­ne na­rod­ne pe­sme i ever­gri­na,  onog ne­pro­la­znog,

Re­tro­spek­tiv­na iz­lo­žba

<strong> Sremska Mitrovica - </strong>U Mu­ze­ju Sre­ma je pro­šlog če­tvrt­ka, 8. de­cem­bra, otvo­re­na re­tro­spek­tiv­na iz­lo­žba ra­do­va čla­no­va Udru­že­nja li­kov­nih umet­ni­ka "Sir­mi­jum" ko­je go­di­na­ma de­lu­je u Srem­skoj Mi­tro­vi­o­ci. Po­stav­ku či­ni 50 -

Bez­bri­žno de­tinj­stvo kod uja­ka

Pen­zi­o­ni­sa­ni di­plo­mi­ra­ni ar­hi­tek­ta, du­go­go­di­šnji di­rek­tor "Proj­ke­ta" u Ru­mi, Vla­di­mir Ko­can Bra­ca, brat je od uja­ka Pe­re Kra­lja. Sa su­pru­gom Do­rom ka­zi­vao nam je o pre­ci­ma, za­jed­nič­kom de­tinj­stvu, od­ra­sta­nju i su­sre­ti­ma. U