Za moju i tvoju dušu

Vez kao deo sremske baštine

<strong> </strong> , ovdašnjeg muzejskog savetnika. Postavku čine, u prvom redu, vezena odeća i tekstilno pokućstvo, sa bogatstvom motiva, boja i tehnika, koji pored praktične imaju i veliku dekorativnu vrednost. Obuhvaćene su

U znaku igara i znanja

<p style="text-align: justify;">Mi­tro­vač­ka gim­na­zi­ja upra­vo obe­le­ža­va 173-go­di­šnji­cu  po­sto­ja­nja. Tim po­vo­dom, 12. apri­la, na Dan ško­le, odr­ža­ne su dve ak­tiv­no­sti - u pre­po­dnev­nim ča­so­vi­ma, na grad­skom tr­gu, or­ga­ni­zo­va­ne su "Igre bez

Obnova spomenika Presvetog Trojstva

<p style="text-align: justify;">Za­vod za za­šti­tu spo­me­ni­ka kul­tu­re u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci pre ne­ko­li­ko me­se­ci je do­bio zah­tev iz ov­da­šnjeg Ri­mo­ka­to­lič­kog žup­nog ure­da Sv. Di­mi­tri­ja đa­ko­na i mu­če­ni­ka, a po­vo­dom od­re­đi­va­nja uslo­va

Skulpture ispred ateljea

<strong> Sremska Mitrovica</strong> - Mladi akademski vajar

Festival vesele dečje pesme

- Na ovo­go­di­šnjem Fe­sti­va­lu deč­je pe­sme «Viv­ko­vi­zi­ja»  ko­ji je ne­dav­no odr­žan u Po­zo­ri­štu «Do­bri­ca Mi­lu­ti­no­vić» pro­gla­še­ni su naj­bo­lji ma­li tek­sto­pi­sci, kom­po­zi­to­ri i iz­vo­đa­či. Pr­vo me­sto za tekst osvo­jio je  sa

„Majci Rusinki“ u čast

<strong> Sremska Mitrovica</strong> - Svečana akademija "Majci Rusinki", kulturno-umetnička manifestacija mitrovačkih Rusina, održana je u sali Pozorišta "Dobrica Milutinović", 30. aprila, sa ciljem da afirmiše tradicionalne vrednosti pripadnika ove nacionalne manjine

Crteži šidskog umetnika u Njujorku

<p style="text-align: justify;">Ni­zom pri­god­nih ma­ni­fe­sta­ci­ja, u ze­mlji i ino­stran­stvu se obe­le­ža­va 90 go­di­na od ro­đe­nja , svet­ski pri­zna­tog sa­mo­u­kog sli­ka­ra, ško­lo­vao se u rod­nom gra­du, Srem­skoj Mi­tro­vi­ci i Srem­skim Kar­lov­ci­ma,