Sva­ka pred­sta­va – na­gra­da

<strong> Šid - </strong>Ove go­di­ne po pr­vi put Ama­ter­sko po­zo­ri­šte „Bra­ni­slav Nu­šić“ iz Ši­da uče­stvo­va­lo je na Me­đu­na­rod­nom fe­sti­va­lu u Ret­kov­ci­ma kod Vin­ko­va­ca, sa pred­sta­vom „Že­lim da se oslo­bo­dim“, ko­ja go­vo­ri

Ru­mlja­ni sa Pi­te­rom Bog­da­no­vi­ćem

Slav­ni ame­rič­ki re­di­telj, rum­skih ko­re­na, Pi­ter Bog­da­no­vić, ko­ji je u be­o­grad­skom Sa­va cen­tru otvo­rio 40. Fest, ima u Mu­ze­ju ki­no­te­ke re­tro­spek­ti­vu svog film­skog stva­ra­la­štva. Bio je to po­vod da se

Mon­te­vi­deo, Jo­ža te ni­je vi­deo

Po­pu­lar­ni igra­ni film, a po­tom i te­le­vi­zij­ska se­ri­ja, Mon­te­vi­deo, bog te vi­deo, vra­ti­li su nas u "sta­ra do­bra vre­me­na" ka­da su is­pi­si­va­ne naj­zna­čaj­ni­je stra­ni­ce srp­ske fud­bal­ske, ali i ne­ke mno­go

Umetnik nema dva sveta

<strong> Beočin</strong>: Ako je KUD "Brile" središte okupljanja beočinskih stvaralaca, bilo da je reč o onima iz sveta muzike, igre, pozorišta ili literature, onda je (Malo Selo kod Glamoča, 1963), kao

Dani kulture u Sirmijumu

<strong> Sremska Mitrovica </strong>- Grad Sremska Mitrovica i Zavod za zaštitu spomenika kulture organizuju niz predavanja, odnosno manifestaciju pod nazivom "Dani kulture u Sirmijumu". Prvo predavanje o prošlosti ovog grada održano

Osam ansambala za Mitrovicu

<strong> Sremska Mitrovica</strong> - Osam kulturno-umetničkih društava iz  Sremske Mitrovice i sela sa ovog područja, plasiralo se za Zonsku smotru folklora Srema koja će se održati 21. aprila u ovom gradu.

Spomenik Starim Vitojevcima

<strong> Sremska Mitrovica</strong> - Proteklo je punih osam decenija od proleća 1932. kada je nabujala reka Sava potopila selo Stare Vitojevce, čiji su žitelji, potom, preseljeni na bezbedniju lokaciju. Svedočanstava o

Trojica slikara – jedinstvo u različitom

<strong> Sremska Mitrovica</strong> - Zajednička izložba slika trojice umetnika, , našeg uglednog istoričara umetnosti. Svi zastupljeni umetnici su fakultetski obrazovani slikari, sa mnoštvom samostalnih postavki i priznanja za stvaralaštvo, bave se