Pritajena poezija o usamljeniku

<strong> Sremska Mitrovica</strong> - Kada su "Sremske novine", početkom proteklog avgusta, među prvima prikazale knjigu , i sam poreklom iz pazovačkog kraja, iz Vojke, iskreno će poverovati u kvalitet sedme knjige,

Go­di­ne pro­la­ze, mu­zi­ka osta­je

<strong> Sremska Mitrovica - </strong>Usta­no­va za ne­go­va­nje kul­tu­re "Srem"  or­ga­ni­zo­va­la kon­cert gru­pe "Ozar­je" 10. de­cem­bra, u Po­zo­ri­štu "Do­bri­ca Mi­lu­ti­no­vić ". To je bi­lo ve­če  iz­vor­ne na­rod­ne pe­sme i ever­gri­na,  onog ne­pro­la­znog,

Re­tro­spek­tiv­na iz­lo­žba

<strong> Sremska Mitrovica - </strong>U Mu­ze­ju Sre­ma je pro­šlog če­tvrt­ka, 8. de­cem­bra, otvo­re­na re­tro­spek­tiv­na iz­lo­žba ra­do­va čla­no­va Udru­že­nja li­kov­nih umet­ni­ka "Sir­mi­jum" ko­je go­di­na­ma de­lu­je u Srem­skoj Mi­tro­vi­o­ci. Po­stav­ku či­ni 50 -

Bez­bri­žno de­tinj­stvo kod uja­ka

Pen­zi­o­ni­sa­ni di­plo­mi­ra­ni ar­hi­tek­ta, du­go­go­di­šnji di­rek­tor "Proj­ke­ta" u Ru­mi, Vla­di­mir Ko­can Bra­ca, brat je od uja­ka Pe­re Kra­lja. Sa su­pru­gom Do­rom ka­zi­vao nam je o pre­ci­ma, za­jed­nič­kom de­tinj­stvu, od­ra­sta­nju i su­sre­ti­ma. U

Za knji­gu ima na­de

<strong> Sremska Mitrovica - </strong>U vre­me ka­da se mno­gi ža­le na ma­nje in­te­re­so­va­nje či­ta­la­ca za knji­ge u srem­sko­mi­tro­vač­koj Bi­bli­o­te­ci «Gli­go­ri­je Vo­za­ro­vić» te bri­ge ne­ma­ju. Ov­de bri­nu ka­ko da obez­be­de do­vo­ljan broj

Do­de­lje­ne na­gra­de Mi­sa­o­nik

<strong> Sremska Mitrovica - </strong>U ci­lju pri­ka­zi­va­nja go­di­šnjeg ra­da Knji­žev­ne za­jed­ni­ce Srem­ske Mi­tro­vi­ce i nje­nih čla­no­va po­kre­nut je go­di­šnjak či­ji pr­vi broj je pro­mo­vi­san u sre­du, 30. no­vrem­bra, u Car­skoj pa­la­ti.

No­vi broj „Sun­ča­nog sa­ta“

Po­de­ljen u vi­še ce­li­na nje­gov pr­vi deo sa­dr­ži pri­lo­ge o lič­no­sti­ma. To­plo i na­dah­nu­to o se­dam de­ce­ni­ja ži­vo­ta i če­tr­de­set go­di­na ve­o­ma uspe­šnog ra­da aka­de­mi­ka prof. dr Dra­go­ša Cvet­ko­vi­ća pi­šu

Kralj iz car­skog gra­da

Po­sle sva­ke pred­sta­ve čo­vek sta­ri­ji - pod ovim na­slo­vom „Srem­ske no­vi­ne“ su 22. ja­nu­a­ra 1972. go­di­ne ob­ja­vi­le in­ter­vju ko­ji sam na­pra­vio sa Pe­trom Kra­ljem, glum­cem ko­ji je ta­da, ulo­ga­ma u