San i ja­va o ro­bo­tu pri­ja­te­lju

Pro­fe­sor­ka ro­bo­ti­ke, ne­u­ro­lo­gi­je i pe­di­ja­tri­je, osni­vač i di­rek­tor­ka Cen­tra za ro­bo­tič­ka is­tra­ži­va­nja i vi­ši za­me­nik de­ka­na Vi­ter­bi ško­le za in­že­njer­stvo Uni­ver­zi­te­ta Ju­žne Ka­li­for­ni­je u Los An­đe­le­su, dr Ma­ja J. Ma­ta­rić

Iz­lo­žba „Ve­ne­re Sir­mi­ju­ma“

<p style="text-align: left;"> U pe­ri­o­du od 25. no­vem­bra do kra­ja ja­nu­a­ra sle­de­će go­di­ne u Mu­ze­ju Sre­ma će bi­ti pre­zen­to­van pro­je­kat - iz­lo­žba u vi­du am­bi­jen­tal­ne in­sta­la­ci­je, pod na­zi­vom Ve­ne­re Sir­mi­ju­ma. Pro­je­kat

Mo­gu li caj­ke bi­ti čed­ne?

Po­sle uspe­šnog iz­vo­đe­nja, 2010, u re­vi­jal­nom de­lu pro­gra­ma Ste­ri­ji­nog po­zor­ja, na "da­ska­ma" be­o­grad­skog Na­rod­nog po­zo­ri­šta i dru­gih do­ma­ćih te­a­ta­ra, ko­mad Caj­ka­ča, dvo­je mi­tro­vač­kih auto­ra, bi­će pre­mi­jer­no pri­ka­zan i u Srem­skoj

Običan čovek u svetu izazova

<strong> Sremska Mitrovica</strong> - Posle četvrt veka od poslednje izložbe u Muzeju Srema (decembar - januar 1984/85), mitrovačka slikarka  , koja već dugo živi u Melburnu, ponovo izlaže u mestu svoje

Uspeh predstave „Cajkača“

<strong> Sremska Mitrovica</strong> - Celovečernja predstava "Cajkača", mlade mitrovačke autorke i dramaturga dr . Mitrovačka publika, u prepunoj pozorišnoj sali, oduševljeno je primila "Cajkaču", sa lascivnim vojvodjanskim cajkama i tvrdim bosanskim

Car­ski no­vac i pr­sten od kar­ne­o­la

Ar­he­o­lo­ška is­ko­pa­va­nja na pro­sto­ru se­ver­nog de­la kom­plek­sa Car­ske pa­la­te Sir­mi­ju­ma (lok. 85) u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci pri­vo­de se kra­ju. Otvo­re­ne su tri son­de po­red glav­ne zgra­de Mu­ze­ja Sre­ma, is­toč­no od lo­ka­ci­je

“Pe­snič­ki Srem” na dla­nu

Pred­sta­vlja­njem an­to­lo­gi­je Pe­snič­ki Srem i scen­skog re­si­ta­la Slu­žba sve­tim Bran­ko­vi­ći­ma, ko­je je  pri­re­dio prof. dr Pe­tar Mi­lo­sa­vlje­vić, 11. ok­to­bra, u ve­li­koj skup­štin­skoj sa­li, za­po­če­le su sve­ča­no­sti po­sve­će­ne Da­nu op­šti­ne Be­o­čin.

Ključ uspe­ha – lju­bav pre­ma ama­te­ri­zmu

<strong> Stara Pazova - </strong>Kao glu­mac ama­ter po­čeo je u slo­vač­kom Po­zo­ri­štu “Vla­di­mir Hur­ban Vla­di­mi­rov” u Sta­roj Pa­zo­vi 1985. go­di­ne s deč­jom pred­sta­vom “Pi­pi du­ga ča­ra­pa” i od ta­da, sva­ke go­di­ne