Ko­la­ži (ne)ve­se­log ži­vo­ta

<strong> Sremska Mitrovica - </strong>Knji­ga „Sa­mo ti pi­ši“ Mi­li­ja­ne Bar­jak­ta­re­vić, ko­lum­nist­ki­nje „Srem­kih no­vi­na“, ko­ja je iza­šla u iz­da­nju na­še me­dij­ske ku­će, predstvlje­na je pu­bli­ci pro­te­kle sre­de u ve­li­koj sa­li Mu­ze­ja Sre­ma.

Moj su­sret sa Men­clom

Ni u na­lu­đim sno­vi­ma ni­sam mo­gao da za­mi­slim da ću se ika­da sre­sti sa re­di­te­ljem Jir­ži­jem Men­clom, če­škim oska­rov­cem, i to na pres kon­fe­ren­ci­ji 40. Fe­sta, na ko­ju sam kre­nuo

Ana Bog­da­no­vić na gro­bo­vi­ma pre­da­ka

<strong> Ruma - </strong>Po­sle ostva­re­nih kon­ta­ka­ta u be­o­grad­skom Sa­va cen­tru, na 40. Fe­stu, uru­če­nih po­klo­na i pro­vo­ka­tiv­nog pi­ta­nja pot­pi­sni­ka ovih re­do­va: "Ko­li­ko je za­vi­čaj pri­su­tan u Va­šem stva­ra­la­štvu?", slav­ni re­di­telj Pi­ter

Sva­ka pred­sta­va – na­gra­da

<strong> Šid - </strong>Ove go­di­ne po pr­vi put Ama­ter­sko po­zo­ri­šte „Bra­ni­slav Nu­šić“ iz Ši­da uče­stvo­va­lo je na Me­đu­na­rod­nom fe­sti­va­lu u Ret­kov­ci­ma kod Vin­ko­va­ca, sa pred­sta­vom „Že­lim da se oslo­bo­dim“, ko­ja go­vo­ri

Ru­mlja­ni sa Pi­te­rom Bog­da­no­vi­ćem

Slav­ni ame­rič­ki re­di­telj, rum­skih ko­re­na, Pi­ter Bog­da­no­vić, ko­ji je u be­o­grad­skom Sa­va cen­tru otvo­rio 40. Fest, ima u Mu­ze­ju ki­no­te­ke re­tro­spek­ti­vu svog film­skog stva­ra­la­štva. Bio je to po­vod da se

Mon­te­vi­deo, Jo­ža te ni­je vi­deo

Po­pu­lar­ni igra­ni film, a po­tom i te­le­vi­zij­ska se­ri­ja, Mon­te­vi­deo, bog te vi­deo, vra­ti­li su nas u "sta­ra do­bra vre­me­na" ka­da su is­pi­si­va­ne naj­zna­čaj­ni­je stra­ni­ce srp­ske fud­bal­ske, ali i ne­ke mno­go

Umetnik nema dva sveta

<strong> Beočin</strong>: Ako je KUD "Brile" središte okupljanja beočinskih stvaralaca, bilo da je reč o onima iz sveta muzike, igre, pozorišta ili literature, onda je (Malo Selo kod Glamoča, 1963), kao

Dani kulture u Sirmijumu

<strong> Sremska Mitrovica </strong>- Grad Sremska Mitrovica i Zavod za zaštitu spomenika kulture organizuju niz predavanja, odnosno manifestaciju pod nazivom "Dani kulture u Sirmijumu". Prvo predavanje o prošlosti ovog grada održano