Umetnik nema dva sveta

<strong> Beočin</strong>: Ako je KUD "Brile" središte okupljanja beočinskih stvaralaca, bilo da je reč o onima iz sveta muzike, igre, pozorišta ili literature, onda je (Malo Selo kod Glamoča, 1963), kao

Dani kulture u Sirmijumu

<strong> Sremska Mitrovica </strong>- Grad Sremska Mitrovica i Zavod za zaštitu spomenika kulture organizuju niz predavanja, odnosno manifestaciju pod nazivom "Dani kulture u Sirmijumu". Prvo predavanje o prošlosti ovog grada održano

Osam ansambala za Mitrovicu

<strong> Sremska Mitrovica</strong> - Osam kulturno-umetničkih društava iz  Sremske Mitrovice i sela sa ovog područja, plasiralo se za Zonsku smotru folklora Srema koja će se održati 21. aprila u ovom gradu.

Spomenik Starim Vitojevcima

<strong> Sremska Mitrovica</strong> - Proteklo je punih osam decenija od proleća 1932. kada je nabujala reka Sava potopila selo Stare Vitojevce, čiji su žitelji, potom, preseljeni na bezbedniju lokaciju. Svedočanstava o

Trojica slikara – jedinstvo u različitom

<strong> Sremska Mitrovica</strong> - Zajednička izložba slika trojice umetnika, , našeg uglednog istoričara umetnosti. Svi zastupljeni umetnici su fakultetski obrazovani slikari, sa mnoštvom samostalnih postavki i priznanja za stvaralaštvo, bave se

Bit­ka za auto­no­mi­ju Voj­vo­di­ne

<strong> Sremska Mitovica - </strong>Je­dan od naj­po­zna­ti­jih i naj­u­ti­caj­ni­jih voj­vo­đan­skih po­li­ti­ča­ra, par­tij­ski ru­ko­vo­di­lac za vre­me NOB, ro­đe­ni Kr­če­di­nac, Ste­van Do­ronj­ski (1919 – 1981), bio je bli­ski Ti­tov sa­rad­nik i osve­do­če­ni bo­rac

Še­šir u Tre­ćem šo­ru

<strong> Sremska Mitrovica - </strong>“Srem­ske no­vi­ne“ u okvi­ru svo­je iz­da­vač­ke de­lat­no­sti ob­ja­vi­le su no­vu knji­gu Si­ni­še Ko­ri­ce “Še­šir u Tre­ćem šo­ru”. Sa­dr­žaj i for­ma knji­ge pod­re­đe­ni su osnov­noj ide­ji po ko­joj

Ve­li­ki sli­kar lič­no i po­ro­dič­no

<strong> Šid - </strong>Po­vo­dom go­di­šnji­ce ro­đe­nja na­šeg ve­li­kog sli­ka­ra Sa­ve Šu­ma­no­vi­ća (1896 – 1942), ga­le­ri­ja sli­ka u Ši­du ko­ja no­si nje­go­vo ime or­ga­ni­zo­va­la je iz­lo­žbu pod na­zi­vom "Sa­va Šu­ma­no­vić lič­no, po­ro­dič­no,