Lazarevo blago na dlanu

<strong> Sremska Mitrovica</strong> - Do kraja ovog meseca, odnosno do početka redovne izložbene sezone, u sve četiri prostorije Galerije "Lazar Vozarević" publici će biti dostupni radovi iz stalnog fonda umetnika čije

Ka­pi­je ve­či­to za­tvo­re­ne

Sa­mo­stal­no je iz­la­gao u pre­sti­žnoj Ga­le­ri­ji "La­zar Vo­za­re­vić" (1985) i u Mu­ze­ju Sre­ma (2004), vi­še pu­ta na Srem­sko­mi­tro­vač­kom (voj­vo­đan­skom) sa­lo­nu, ne­dav­no je bio uče­snik 6. li­kov­ne ko­lo­ni­je Do­ma uče­ni­ka sred­njih

Međunarodni festival folklora

<strong> Sremska Mitrovica </strong>- Međunarodni festival folklora "Srem folk fest", osmi po redu, održaće se od 9. do 12.avgusta, na Žitnom trgu u Sremskoj Mitrovici, a na njemu će se predstaviti

„Slučaj Ilije Bosilja“ između etiketa

<strong> Helsinki</strong> - Odavno već ime međunarodnog formata i renomea, čuveni šidski samouki slikar , predsednica Fonda "Ilija &amp; Mangelos", koja je imala zapaženo predavanje na temu "Umetnički slučaj Ilije Bosilja

Nastava na rusinskom jeziku

<strong> Sremska Mitrovica</strong> - Negovanje rusinskog jezika, kao jedna od najvažnijih aktivnosti ovdašnje sekcije Društva za rusinski jezik, književnost i kulturu, započelo je najpre na smotrama recitatora, promocijama knjiga i susretima

Ma­te­ma­ti­čar svet­skog gla­sa i re­no­mea

Ove go­di­ne se na­vr­ši­lo se­dam de­ce­ni­ja od ro­đe­nja aka­de­mi­ka , ču­ve­nog srp­skog  ma­te­ma­ti­ča­ra, ro­đe­nog Mi­trov­ča­ni­na i jed­nog od naj­u­spe­šni­jih đa­ka Mi­tro­vač­ke gim­na­zi­je, na­uč­ni­ka svet­skog gla­sa i re­no­mea. Ma­lo je na­ših

Kapije večno zatvorene

<strong> Sremska Mitrovica</strong> - Samostalno je izlagao u prestižnoj Galeriji "Lazar Vozarević" (1985) i u Muzeju Srema (2004), više puta na Sremskomitrovačkom (vojvođanskom) salonu, nedavno je bio učesnik 6. likovne kolonije

Že­te­lač­ki obi­ča­ji kroz pe­smu i igru

Tra­di­ci­o­nal­ni go­di­šnji kon­cert Fol­klor­nog an­sam­bla „Bran­ko Ra­di­če­vić“ iz Srem­ske Mi­tro­vi­ce odr­žan je pro­te­kle sed­mi­ce u Po­zo­ri­štu „Do­bri­ca Mi­lu­ti­no­vić“. Bi­la je to pri­li­ka da se pred pre­pu­nim gle­da­li­štem i uz ova­ci­je