Mo­za­i­ci­ma se vra­ća sta­ri sjaj 

U no­vem­bru po­či­nju  kon­zer­va­tor­ski ra­do­vi na mo­za­i­ci­ma Car­ske pa­la­te Sir­mi­ju­ma, na po­vr­ši­ni od 350  kva­drat­nih me­ta­ra. Naj­ve­ći deo ovih mo­za­i­ka se i sa­da na­la­zi u pa­la­ti, ali po­kri­ven pe­skom. Ma­nji

Srem­ci ni­su za­o­sta­ja­li

Pr­vi pe­ri­od or­ga­ni­zo­va­nog hor­skog pe­va­nja po­či­nje for­mi­ra­njem, pr­vog u Sr­ba, Srp­skog cr­kve­nog pe­vač­kog dru­štva u Pan­če­vu 1838. go­di­ne ko­je je, po­tom, de­ce­ni­ja­ma bi­lo ras­plod­nik ka­ko mu­zič­ke kul­tu­re, ta­ko i pa­tri­ot­skih

Živeo život glumački kralj

, donesu na svet u Zagrebu, 4. aprila 1941, dakle, samo dva dana pre početka rata u staroj Jugoslaviji. Majka je sa jednogodišnjim sinčićem, već naredne godine pobegla u Rumu, kod

San i ja­va o ro­bo­tu pri­ja­te­lju

Pro­fe­sor­ka ro­bo­ti­ke, ne­u­ro­lo­gi­je i pe­di­ja­tri­je, osni­vač i di­rek­tor­ka Cen­tra za ro­bo­tič­ka is­tra­ži­va­nja i vi­ši za­me­nik de­ka­na Vi­ter­bi ško­le za in­že­njer­stvo Uni­ver­zi­te­ta Ju­žne Ka­li­for­ni­je u Los An­đe­le­su, dr Ma­ja J. Ma­ta­rić

Iz­lo­žba „Ve­ne­re Sir­mi­ju­ma“

<p style="text-align: left;"> U pe­ri­o­du od 25. no­vem­bra do kra­ja ja­nu­a­ra sle­de­će go­di­ne u Mu­ze­ju Sre­ma će bi­ti pre­zen­to­van pro­je­kat - iz­lo­žba u vi­du am­bi­jen­tal­ne in­sta­la­ci­je, pod na­zi­vom Ve­ne­re Sir­mi­ju­ma. Pro­je­kat

Mo­gu li caj­ke bi­ti čed­ne?

Po­sle uspe­šnog iz­vo­đe­nja, 2010, u re­vi­jal­nom de­lu pro­gra­ma Ste­ri­ji­nog po­zor­ja, na "da­ska­ma" be­o­grad­skog Na­rod­nog po­zo­ri­šta i dru­gih do­ma­ćih te­a­ta­ra, ko­mad Caj­ka­ča, dvo­je mi­tro­vač­kih auto­ra, bi­će pre­mi­jer­no pri­ka­zan i u Srem­skoj

Običan čovek u svetu izazova

<strong> Sremska Mitrovica</strong> - Posle četvrt veka od poslednje izložbe u Muzeju Srema (decembar - januar 1984/85), mitrovačka slikarka  , koja već dugo živi u Melburnu, ponovo izlaže u mestu svoje

Uspeh predstave „Cajkača“

<strong> Sremska Mitrovica</strong> - Celovečernja predstava "Cajkača", mlade mitrovačke autorke i dramaturga dr . Mitrovačka publika, u prepunoj pozorišnoj sali, oduševljeno je primila "Cajkaču", sa lascivnim vojvodjanskim cajkama i tvrdim bosanskim