Sve od­lu­ke jed­no­gla­sno

<strong> Stara Pazova</strong> - Sed­ni­ca Skup­šti­ne op­šti­ne Sta­ra Pa­zo­va odr­ža­na je 9. ma­ja, na ko­joj je od 48 od­bor­ni­ka pri­su­stvo­va­lo je 27. Za  krat­ko vre­me jed­no­gla­sno su usvo­je­ne sve tač­ke dnev­nog

Kom­pleks ba­ze­na ovog le­ta

di­rek­tor ''Je­din­stva'' iz Se­voj­na. Glav­ni fi­nan­si­jer ovog pro­jek­ta vred­nog 275,460.000 di­na­ra je Fond za ka­pi­tal­na ula­ga­nja Voj­vo­di­ne. - Ovim pot­pi­si­va­njem ugo­vo­ra Pa­zov­ča­ni su na pu­tu da ostva­re svoj vi­še­de­ce­nij­ski san,

Ušle u vi­ši rang tak­mi­če­nja

<strong> Stara Pazova</strong> - Po­vo­dom ula­ska u Pr­vu A li­gu, Re­ci­mo i to da je pro­šlu tak­mi­čar­sku se­zo­nu ŽKK Sta­ra Pa­zo­va za­vr­šio na pe­tom me­stu Pr­ve B li­ge i da su

„Deset lekcija koje život znače“

<p style="text-align: justify;"></p> <strong> </strong> <p style="text-align: justify;"> u pro­šli čet­vra­tak de­li­li su edu­ka­tiv­ne bro­šu­re (dve sli­kov­ni­ce i je­dan in­ter­ak­tiv­ni DVD s de­se­tak fil­mo­va) ko­je sa­dr­že osnov­na pra­vi­la o sa­o­bra­ća­ju uče­ni­ci­ma pr­vih raz­re­da

Udruživanje metalaca – zajednički interes

<p style="text-align: justify;"></p> <strong> </strong> <p style="text-align: justify;"> - U pro­šlu sre­du u Sta­roj Pa­zo­vi je odr­ža­na pre­zen­ta­ci­ja pro­jek­ta “Voj­vo­di­na Me­tal Clu­ster” či­ja je im­ple­men­ta­ci­ja za­po­če­la 1.mar­ta ove go­di­ne i ko­ji se fi­nan­si­ra

Dar za golubinačke trojke

<p style="text-align: justify;"></p> <strong> </strong> <p style="text-align: justify;">.- Be­be ni­su zah­tev­ne. Sve se stig­ne, ma­da mi po­ma­žu i maj­ka i ku­ma. I muž mi mno­go po­ma­že oko njih. Je­di­no što Sa­va tra­ži vi­še

Pohvale opštini

<p style="text-align: justify;"></p> <strong> </strong> <p style="text-align: justify;">iz­ra­zio uve­re­nje da će ova in­sti­tu­ci­ja u na­red­noj go­di­ni po­ka­za­ti još bo­lje re­zul­ta­te u re­ša­va­nju pro­ble­ma rom­ske na­ci­o­nal­ne za­jed­ni­ce u sta­ro­pa­zo­vač­koj op­šti­ni.</p> <p style="text-align: justify;">- Že­lim da

U konkurenciji osam predstava

<p style="text-align: justify;"></p> <strong> </strong> <p style="text-align: justify;"> - U pro­šli pe­tak u Sta­roj Pa­zo­vi otvo­re­na je 42. smo­tra slo­vač­kog ama­ter­skog po­zo­ri­šnog stva­ra­la­štva. Do 17. apri­la ko­li­ko Smo­tra tra­je, pa­zo­vač­koj pu­bli­ci pred­sta­vi­će se