Ušle u vi­ši rang tak­mi­če­nja

<strong> Stara Pazova</strong> - Po­vo­dom ula­ska u Pr­vu A li­gu, Re­ci­mo i to da je pro­šlu tak­mi­čar­sku se­zo­nu ŽKK Sta­ra Pa­zo­va za­vr­šio na pe­tom me­stu Pr­ve B li­ge i da su

„Deset lekcija koje život znače“

<p style="text-align: justify;"></p> <strong> </strong> <p style="text-align: justify;"> u pro­šli čet­vra­tak de­li­li su edu­ka­tiv­ne bro­šu­re (dve sli­kov­ni­ce i je­dan in­ter­ak­tiv­ni DVD s de­se­tak fil­mo­va) ko­je sa­dr­že osnov­na pra­vi­la o sa­o­bra­ća­ju uče­ni­ci­ma pr­vih raz­re­da

Udruživanje metalaca – zajednički interes

<p style="text-align: justify;"></p> <strong> </strong> <p style="text-align: justify;"> - U pro­šlu sre­du u Sta­roj Pa­zo­vi je odr­ža­na pre­zen­ta­ci­ja pro­jek­ta “Voj­vo­di­na Me­tal Clu­ster” či­ja je im­ple­men­ta­ci­ja za­po­če­la 1.mar­ta ove go­di­ne i ko­ji se fi­nan­si­ra

Dar za golubinačke trojke

<p style="text-align: justify;"></p> <strong> </strong> <p style="text-align: justify;">.- Be­be ni­su zah­tev­ne. Sve se stig­ne, ma­da mi po­ma­žu i maj­ka i ku­ma. I muž mi mno­go po­ma­že oko njih. Je­di­no što Sa­va tra­ži vi­še

Pohvale opštini

<p style="text-align: justify;"></p> <strong> </strong> <p style="text-align: justify;">iz­ra­zio uve­re­nje da će ova in­sti­tu­ci­ja u na­red­noj go­di­ni po­ka­za­ti još bo­lje re­zul­ta­te u re­ša­va­nju pro­ble­ma rom­ske na­ci­o­nal­ne za­jed­ni­ce u sta­ro­pa­zo­vač­koj op­šti­ni.</p> <p style="text-align: justify;">- Že­lim da

U konkurenciji osam predstava

<p style="text-align: justify;"></p> <strong> </strong> <p style="text-align: justify;"> - U pro­šli pe­tak u Sta­roj Pa­zo­vi otvo­re­na je 42. smo­tra slo­vač­kog ama­ter­skog po­zo­ri­šnog stva­ra­la­štva. Do 17. apri­la ko­li­ko Smo­tra tra­je, pa­zo­vač­koj pu­bli­ci pred­sta­vi­će se

Publika zna da vrednuje izvornu muziku

<p style="text-align: justify;"></p> <strong> </strong> <p style="text-align: justify;"> i do­dao da će ih “Sta­ra Pa­zo­va uvek do­če­ka­ti otvo­re­nog sr­ca”.</p> <p style="text-align:

Rekonstruisano igralište „Leptirića“

<p style="text-align: justify;"> - Pret­po­sled­njeg mar­tov­skog da­na u No­voj Pa­zo­vi sve­ča­no je otvo­re­no re­kon­stru­i­sa­no igra­li­šte objek­ta PU “Po­le­ta­rac”, pod ime­nom “Lep­ti­rić”. To je tre­će igra­li­šte ob­da­ni­šta u Sr­bi­ji ko­je je