Cen­tar vi­so­ke teh­no­lo­gi­je za­po­sli­će do­ma­će struč­nja­ke

<strong> Stara Pazova - </strong>U in­du­strij­skoj zo­ni u bli­zi­ni Ku­će fud­ba­la 21. ok­to­bra po­lo­žen je ka­men te­me­ljac za iz­grad­nju Pro­iz­vod­no-is­tra­ži­vač­kog i edu­ka­tiv­nog cen­tra pre­sti­žne Ne­mač­ke kom­pa­ni­je "Mil­ba­u­er teh­no­lo­džis" ko­ja se ba­vi

Pre­ven­ci­ja za­ne­ma­ri­va­nja de­ce

Od sep­tem­bra ove go­di­ne Cen­tar za so­ci­jal­ni rad Sta­ra Pa­zo­va re­a­li­zu­je pro­je­kat “Pre­ven­ci­ja za­ne­ma­ri­va­nja de­ce” ko­ji, po re­či­ma di­rek­tor­ke usta­no­ve Ve­sne Tr­bo­vić fi­nan­si­ra po­kra­jin­ski Se­kre­ta­ri­jat za zdrav­stvo i so­ci­jal­nu po­li­ti­ku.

Afir­ma­ci­ja i po­dr­ška uspe­šni­ma

Na­gra­du “Ka­pe­tan Mi­ša Ana­sta­si­je­vić” usta­no­vi­li su pre 11 go­di­na no­vo­sad­ski “Me­di­ja in­vent” i Fa­kul­tet teh­nič­kih na­u­ka u sa­rad­nji sa Pri­vred­nom ko­mo­rom Voj­vo­di­ne i re­gi­o­nal­nim pri­vred­nim ko­mo­ra­ma Sr­bi­je u okvi­ru pro­jek­ta

Pa­zov­ča­ni za­u­ze­li dru­go me­sto

Pred­sta­va sta­ro­pa­zo­vač­kog Po­zo­ri­šta “Vla­di­mir Hur­ban Vla­di­mi­rov” “Krč­ma na glav­nom dru­mu” A.P.Če­ho­va, u re­ži­ji Mi­ro­sla­va Ben­ke osvo­ji­la je dru­go me­sto na 53. re­pu­blič­kom Fe­sti­va­lu ama­ter­skih po­zo­ri­šta Sr­bi­je ko­ji je odr­žan u

Otvo­re­na elek­tron­ska či­ta­o­ni­ca

Dan Bi­bli­o­te­ke “Do­si­tej Ob­ra­do­vić” Sta­ra Pa­zo­va obe­le­žen je, ka­ko re­če di­rek­tor usta­no­ve Rat­ko Čo­la­ko­vić u zna­ku dva do­ga­đa­ja. Pr­vi je, dva ve­ka od ka­ko je Do­si­tej Ob­ra­do­vić či­je ime ova

Šan­sa za no­va za­po­šlja­va­nja

No­va fa­bri­ka far­ma­ce­ut­skih pro­iz­vo­da u čvr­stom ob­li­ku Kom­pa­ni­je “Ivan­čić i si­no­vi” otvo­re­na je 28. sep­tem­bra u Sta­rim Ba­nov­ci­ma. Fa­bri­ka je pro­jek­to­va­na i iz­gra­đe­na u sa­rad­nji sa Bu­gar­skom kom­pa­ni­jom “So­far­ma” (Sop­har­ma)

Re­kon­struk­ci­jа mo­stа u Kа­me­nа­re­voj uli­ci

<strong> Stara Pazova - </strong>Di­rek­ci­jа zа iz­grаd­nju op­šti­ne Stа­rа Pа­zo­vа zа­po­če­lа je rа­do­ve nа pot­pu­noj re­kon­struk­ci­ji, od­no­sno iz­grаd­nji mo­stа pre­ko kа­nа­lа Mа­li Be­gej u Stа­roj Pа­zo­vi ko­ji po­ve­zu­je Kа­me­nа­re­vu s Voj­vo­đаn­skom

No­va sport­ska ma­ni­fe­sta­ci­ja

U pro­šli če­tvr­tak kod pred­sed­ni­ka op­šti­ne ru­ko­vo­di­lac op­štin­skog ode­lje­nja za sport i omla­di­nu, ko­ja je is­ta­kla da je ovo jed­na od va­žni­jih sport­skih ma­ni­fe­sta­ci­ja ko­je or­ga­ni­zu­je op­šti­na i da