Vo­do­vod i Bi­bli­o­te­ka do­bi­li no­vog di­rek­to­ra

Na 33. sed­ni­ci op­štin­skog par­la­man­ta u Sta­roj Pa­zo­vi od 2. no­vem­bra za no­vog di­rek­to­ra JP “Vo­do­vod i kna­li­za­ci­ja” Sta­ra Pa­zo­va ime­no­van je Jo­vo Bje­lić, pri­vred­nik i ne­stra­nač­ka lič­nost iz No­ve

Ima­će­mo sa­vre­me­nu bu­le­var­sku ras­kr­sni­cu

<strong> Stara Pazova - </strong>Ove je­se­ni sta­ro­pa­zo­vač­ka Di­rek­ci­ja za iz­grad­nju op­šti­ne iz­vo­di isto­vre­me­no ra­do­ve na vi­še gra­di­li­šta u op­šti­ni. Lo­ka­ci­je na ko­ji­ma su ra­do­vi u to­ku, u Sta­roj i No­voj Pa­zo­vi,

Sta­ra Pa­zo­va na Saj­mu in­ve­sti­ci­ja

Op­šti­na Sta­ra Pa­zo­va u dru­štvu 43 gra­da i op­šti­ne pred­sta­vi­la je svo­je pri­vred­ne i in­ve­sti­ci­o­ne po­ten­ci­ja­le na ovo­go­di­šnjem 6. Me­đu­na­rod­nom saj­mu in­ve­sti­ci­ja “In­ve­stek­spo” ko­ji ob­je­di­nju­je i Da­ne ener­ge­ti­ke i ko­ji

Po­dr­ška de­ci sa smet­nja­ma u raz­vo­ju

U okvi­ru pro­gra­ma “So­ci­jal­ne in­klu­zi­je” IPA 2008. ko­ji fi­nan­si­ra De­le­ga­ci­ja Evrop­ske uni­je u Sr­bi­ji u part­ner­stvu sa Mi­ni­star­stvom ra­da i so­ci­jal­ne po­li­ti­ke uz po­dr­šku UNI­CEF-a i dru­gih or­ga­ni­za­ci­ja uklju­če­nih u

Cen­tar vi­so­ke teh­no­lo­gi­je za­po­sli­će do­ma­će struč­nja­ke

<strong> Stara Pazova - </strong>U in­du­strij­skoj zo­ni u bli­zi­ni Ku­će fud­ba­la 21. ok­to­bra po­lo­žen je ka­men te­me­ljac za iz­grad­nju Pro­iz­vod­no-is­tra­ži­vač­kog i edu­ka­tiv­nog cen­tra pre­sti­žne Ne­mač­ke kom­pa­ni­je "Mil­ba­u­er teh­no­lo­džis" ko­ja se ba­vi

Pre­ven­ci­ja za­ne­ma­ri­va­nja de­ce

Od sep­tem­bra ove go­di­ne Cen­tar za so­ci­jal­ni rad Sta­ra Pa­zo­va re­a­li­zu­je pro­je­kat “Pre­ven­ci­ja za­ne­ma­ri­va­nja de­ce” ko­ji, po re­či­ma di­rek­tor­ke usta­no­ve Ve­sne Tr­bo­vić fi­nan­si­ra po­kra­jin­ski Se­kre­ta­ri­jat za zdrav­stvo i so­ci­jal­nu po­li­ti­ku.

Afir­ma­ci­ja i po­dr­ška uspe­šni­ma

Na­gra­du “Ka­pe­tan Mi­ša Ana­sta­si­je­vić” usta­no­vi­li su pre 11 go­di­na no­vo­sad­ski “Me­di­ja in­vent” i Fa­kul­tet teh­nič­kih na­u­ka u sa­rad­nji sa Pri­vred­nom ko­mo­rom Voj­vo­di­ne i re­gi­o­nal­nim pri­vred­nim ko­mo­ra­ma Sr­bi­je u okvi­ru pro­jek­ta

Pa­zov­ča­ni za­u­ze­li dru­go me­sto

Pred­sta­va sta­ro­pa­zo­vač­kog Po­zo­ri­šta “Vla­di­mir Hur­ban Vla­di­mi­rov” “Krč­ma na glav­nom dru­mu” A.P.Če­ho­va, u re­ži­ji Mi­ro­sla­va Ben­ke osvo­ji­la je dru­go me­sto na 53. re­pu­blič­kom Fe­sti­va­lu ama­ter­skih po­zo­ri­šta Sr­bi­je ko­ji je odr­žan u