Re­no­vi­ra­na am­bu­lan­ta

Zdrav­stve­na sta­ni­ca u Kr­nje­šev­ci­ma pre­u­re­đe­na je po­sle 15 go­di­na. Pro­sto­ri­je su kom­plet­no okre­če­ne, ure­đe­ne su boks če­ka­o­ni­ce, le­kar­ske so­be i sa­ni­tar­ni čvor, za­me­nje­ne su plo­či­ce, na­me­štaj i ugra­đen je IC

Glav­ni mo­tiv mla­dih – po­slov­no is­ku­stvo

<p style="text-align: left;"><strong> Stara Pazova - </strong>U pro­šlu sre­du u Sta­roj Pa­zo­vi pe­to­ri­ci pri­vred­ni­ka iz ove op­šti­ne ko­ji su za­po­sli­li sed­mo­ro mla­dih vi­sko­o­bra­zo­va­nih pri­prav­ni­ka, uru­če­ni su za­klju­če­ni ugo­vo­ri o fi­nan­si­ra­nju pri­prav­ni­ka

Sprem­ni za ši­ru sa­rad­nju

Ne­dav­no su pred­sed­nik op­šti­ne Sta­ra Pa­zo­va Go­ran Jo­vić i gra­do­na­čel­nik ita­li­jan­skog gra­da Ge­ti Um­ber­to Di Pri­ma u Sta­roj Pa­zo­vi pot­pi­sa­li spo­ra­zum o pri­ja­telj­stvu iz­me­đu dva gra­da što pred­sta­vlja i pr­vi

Op­šti­na u ko­joj tre­ba ži­ve­ti

Op­šti­na Sta­ra Pa­zo­va je jed­na od onih, ko­je su po­ka­za­le za­vid­nu ve­šti­nu u pri­vla­če­nju in­ve­sti­to­ra, a na Saj­mu lo­kal­nih sa­mo­u­pra­va sve tri go­di­ne ak­tiv­no uče­stvu­je, pred­sta­vlja­ju­ći se kao op­šti­na u

Vo­do­vod i Bi­bli­o­te­ka do­bi­li no­vog di­rek­to­ra

Na 33. sed­ni­ci op­štin­skog par­la­man­ta u Sta­roj Pa­zo­vi od 2. no­vem­bra za no­vog di­rek­to­ra JP “Vo­do­vod i kna­li­za­ci­ja” Sta­ra Pa­zo­va ime­no­van je Jo­vo Bje­lić, pri­vred­nik i ne­stra­nač­ka lič­nost iz No­ve

Ima­će­mo sa­vre­me­nu bu­le­var­sku ras­kr­sni­cu

<strong> Stara Pazova - </strong>Ove je­se­ni sta­ro­pa­zo­vač­ka Di­rek­ci­ja za iz­grad­nju op­šti­ne iz­vo­di isto­vre­me­no ra­do­ve na vi­še gra­di­li­šta u op­šti­ni. Lo­ka­ci­je na ko­ji­ma su ra­do­vi u to­ku, u Sta­roj i No­voj Pa­zo­vi,

Sta­ra Pa­zo­va na Saj­mu in­ve­sti­ci­ja

Op­šti­na Sta­ra Pa­zo­va u dru­štvu 43 gra­da i op­šti­ne pred­sta­vi­la je svo­je pri­vred­ne i in­ve­sti­ci­o­ne po­ten­ci­ja­le na ovo­go­di­šnjem 6. Me­đu­na­rod­nom saj­mu in­ve­sti­ci­ja “In­ve­stek­spo” ko­ji ob­je­di­nju­je i Da­ne ener­ge­ti­ke i ko­ji

Po­dr­ška de­ci sa smet­nja­ma u raz­vo­ju

U okvi­ru pro­gra­ma “So­ci­jal­ne in­klu­zi­je” IPA 2008. ko­ji fi­nan­si­ra De­le­ga­ci­ja Evrop­ske uni­je u Sr­bi­ji u part­ner­stvu sa Mi­ni­star­stvom ra­da i so­ci­jal­ne po­li­ti­ke uz po­dr­šku UNI­CEF-a i dru­gih or­ga­ni­za­ci­ja uklju­če­nih u