Sta­ra Pa­zo­va me­đu uspe­šni­ma

Po­red to­ga što je Sta­ra Pa­zo­va pro­gla­še­na za naj­u­spe­šni­ju lo­kal­nu sa­mo­u­pra­vu u Sr­bi­ji u 2011. go­di­ni i pred­sed­nik ove op­šti­ne Go­ran Jo­vić od stra­ne struč­nja­ka svr­stan je u 70 naj­bo­ljih

Oze­le­nja­va­nje op­šti­ne

Po­volj­ni vre­men­ski uslo­vi omo­gu­ći­li su da rad­ni­ci „Či­sto­će“ i u ove ja­nu­ar­ske da­ne ra­de na sad­nji ukra­snog bi­lja. Pro­šlog če­tvrt­ka su sa­di­li „ži­vu ogra­du“ – li­gu­strum, is­pred vo­jač­kog gro­blja, ne­gu­ju

Što smo obe­ća­li, is­pu­ni­li smo

Sa­da kad se osvr­nem i po­gle­dam šta smo sve obe­ća­va­li i pla­ni­ra­li da ura­di­mo u 2011. go­di­ni, mo­gu da ka­žem da smo sve za­dat­ke uspe­šno oba­vi­li i plan u pot­pu­no­sti

Ko­ri­šće­nje me­da – zdra­va na­vi­ka

Da bi upo­tre­ba me­da u is­hra­ni gra­đa­na sta­ro­pa­zo­vač­ke op­šti­ne po­sta­la zdra­va na­vi­ka, Tu­ri­stič­ka or­ga­ni­za­ci­ja op­šti­ne Sta­ra Pa­zo­va i eko­lo­ški po­kret “Eko san” u če­tvr­tak, 22. de­cem­bra or­ga­ni­zo­va­li su dru­gi Fe­sti­val

Op­šti­na u sa­mom vr­hu u Sr­bi­ji

U pret­hod­ne tri i po go­di­ne, i ako se svet­ska eko­nom­ska kri­za po­klo­pi­la s po­čet­kom man­da­ta sa­da­šnjeg ru­ko­vod­stva, u op­šti­ni Sta­ra Pa­zo­va ura­đe­no je mno­go. - Mi­slim da je na­ša

As­fal­ti­ra­nje Kra­ji­ške i Be­o­grad­ske uli­ce

U ni­zu uli­ca ko­je se u skla­du s Pla­nom i Pro­gra­mom ra­da Di­rek­ci­je za iz­grad­nju op­šti­ne Sta­ra Pa­zo­va as­fal­ti­ra­ju u ovoj go­di­ni su i uli­ce Kra­ji­ška i Be­o­grad­ska u No­voj

No­vi kon­tak­ti i sta­ra pri­ja­telj­stva

De­la­ga­ci­ja op­šti­ne Sta­ra Pa­zo­va ko­ju je pred­vo­dio pred­sed­nik op­tši­ne Go­ran Jo­vić bo­ra­vi­la je ne­dav­no u Bra­ti­sla­vi na po­ziv no­vo­i­me­no­va­ne am­ba­sa­dor­ke Sr­bi­je u Slo­vač­koj Rad­mi­le Hru­sta­no­vić. U de­le­ga­ci­ji po­red pred­sed­ni­ka Jo­vi­ća

Re­no­vi­ra­na am­bu­lan­ta

Zdrav­stve­na sta­ni­ca u Kr­nje­šev­ci­ma pre­u­re­đe­na je po­sle 15 go­di­na. Pro­sto­ri­je su kom­plet­no okre­če­ne, ure­đe­ne su boks če­ka­o­ni­ce, le­kar­ske so­be i sa­ni­tar­ni čvor, za­me­nje­ne su plo­či­ce, na­me­štaj i ugra­đen je IC