Bo­lja ko­mu­ni­ka­ci­ja sa gra­đa­ni­ma

Vi­še­ka­nal­ski kon­takt cen­tar otvo­ren je pro­šlog če­tvrt­ka u zgra­di op­šti­ne Sta­ra Pa­zo­va. Reč je o uvo­đe­nju naj­sa­vre­me­ni­jeg evrop­skog mo­de­la u funk­ci­o­ni­sa­nje i po­bolj­ša­nje ka­pa­ci­te­ta i efi­ka­sno­sti lo­kal­ne upra­ve. Ra­di se

Sa­rad­nja za eko­nom­sku sta­bil­no­st

U or­ga­ni­za­ci­ji Na­ci­o­nal­ne ali­jan­se za lo­kal­ni eko­nom­ski raz­voj u Be­o­gra­du je pro­šle ne­de­lje odr­žan Pr­vi re­gi­o­nal­ni kon­gres na­slo­vljen „Ju­go­i­stoč­na Evro­pa – re­gi­on po­volj­nog po­slov­nog okru­že­nja“. Po­red Sr­bi­je ze­mlje uče­sni­ce su

Bo­gat­stvo do­ga­đa­ja u kul­tu­ri

Po­sle ma­log za­tiš­ja u ja­nu­a­ru, fe­bru­ar će bi­ti mno­go bo­ga­ti­ji kul­tur­nim sa­dr­ža­ji­ma, is­ta­kao je Alek­san­der Ba­ko, di­rek­tor Cen­tra za kul­tu­ru u Sta­roj Pa­zo­vi, pred­sta­vlja­ju­ći u pro­šli uto­rak na kon­fe­ren­ci­ji za

Pri­zna­nja naj­u­spe­šni­jim

Za op­šti­nu Sta­ra Pa­zo­va 2011. go­di­na bi­la je uspe­šna i u kul­tu­ri, jer su tra­di­ci­ju uspe­ha na smo­tra­ma i fe­sti­va­li­ma na­sta­vi­li re­ci­ta­to­ri, sli­ka­ri, mu­zi­ča­ri, fol­klor­ni an­sam­bli i po­zo­ri­šni stva­ra­o­ci, ta­ko

Sta­ra Pa­zo­va me­đu uspe­šni­ma

Po­red to­ga što je Sta­ra Pa­zo­va pro­gla­še­na za naj­u­spe­šni­ju lo­kal­nu sa­mo­u­pra­vu u Sr­bi­ji u 2011. go­di­ni i pred­sed­nik ove op­šti­ne Go­ran Jo­vić od stra­ne struč­nja­ka svr­stan je u 70 naj­bo­ljih

Oze­le­nja­va­nje op­šti­ne

Po­volj­ni vre­men­ski uslo­vi omo­gu­ći­li su da rad­ni­ci „Či­sto­će“ i u ove ja­nu­ar­ske da­ne ra­de na sad­nji ukra­snog bi­lja. Pro­šlog če­tvrt­ka su sa­di­li „ži­vu ogra­du“ – li­gu­strum, is­pred vo­jač­kog gro­blja, ne­gu­ju

Što smo obe­ća­li, is­pu­ni­li smo

Sa­da kad se osvr­nem i po­gle­dam šta smo sve obe­ća­va­li i pla­ni­ra­li da ura­di­mo u 2011. go­di­ni, mo­gu da ka­žem da smo sve za­dat­ke uspe­šno oba­vi­li i plan u pot­pu­no­sti

Ko­ri­šće­nje me­da – zdra­va na­vi­ka

Da bi upo­tre­ba me­da u is­hra­ni gra­đa­na sta­ro­pa­zo­vač­ke op­šti­ne po­sta­la zdra­va na­vi­ka, Tu­ri­stič­ka or­ga­ni­za­ci­ja op­šti­ne Sta­ra Pa­zo­va i eko­lo­ški po­kret “Eko san” u če­tvr­tak, 22. de­cem­bra or­ga­ni­zo­va­li su dru­gi Fe­sti­val