Op­šti­na u sa­mom vr­hu u Sr­bi­ji

U pret­hod­ne tri i po go­di­ne, i ako se svet­ska eko­nom­ska kri­za po­klo­pi­la s po­čet­kom man­da­ta sa­da­šnjeg ru­ko­vod­stva, u op­šti­ni Sta­ra Pa­zo­va ura­đe­no je mno­go. - Mi­slim da je na­ša

As­fal­ti­ra­nje Kra­ji­ške i Be­o­grad­ske uli­ce

U ni­zu uli­ca ko­je se u skla­du s Pla­nom i Pro­gra­mom ra­da Di­rek­ci­je za iz­grad­nju op­šti­ne Sta­ra Pa­zo­va as­fal­ti­ra­ju u ovoj go­di­ni su i uli­ce Kra­ji­ška i Be­o­grad­ska u No­voj

No­vi kon­tak­ti i sta­ra pri­ja­telj­stva

De­la­ga­ci­ja op­šti­ne Sta­ra Pa­zo­va ko­ju je pred­vo­dio pred­sed­nik op­tši­ne Go­ran Jo­vić bo­ra­vi­la je ne­dav­no u Bra­ti­sla­vi na po­ziv no­vo­i­me­no­va­ne am­ba­sa­dor­ke Sr­bi­je u Slo­vač­koj Rad­mi­le Hru­sta­no­vić. U de­le­ga­ci­ji po­red pred­sed­ni­ka Jo­vi­ća

Re­no­vi­ra­na am­bu­lan­ta

Zdrav­stve­na sta­ni­ca u Kr­nje­šev­ci­ma pre­u­re­đe­na je po­sle 15 go­di­na. Pro­sto­ri­je su kom­plet­no okre­če­ne, ure­đe­ne su boks če­ka­o­ni­ce, le­kar­ske so­be i sa­ni­tar­ni čvor, za­me­nje­ne su plo­či­ce, na­me­štaj i ugra­đen je IC

Glav­ni mo­tiv mla­dih – po­slov­no is­ku­stvo

<p style="text-align: left;"><strong> Stara Pazova - </strong>U pro­šlu sre­du u Sta­roj Pa­zo­vi pe­to­ri­ci pri­vred­ni­ka iz ove op­šti­ne ko­ji su za­po­sli­li sed­mo­ro mla­dih vi­sko­o­bra­zo­va­nih pri­prav­ni­ka, uru­če­ni su za­klju­če­ni ugo­vo­ri o fi­nan­si­ra­nju pri­prav­ni­ka

Sprem­ni za ši­ru sa­rad­nju

Ne­dav­no su pred­sed­nik op­šti­ne Sta­ra Pa­zo­va Go­ran Jo­vić i gra­do­na­čel­nik ita­li­jan­skog gra­da Ge­ti Um­ber­to Di Pri­ma u Sta­roj Pa­zo­vi pot­pi­sa­li spo­ra­zum o pri­ja­telj­stvu iz­me­đu dva gra­da što pred­sta­vlja i pr­vi

Op­šti­na u ko­joj tre­ba ži­ve­ti

Op­šti­na Sta­ra Pa­zo­va je jed­na od onih, ko­je su po­ka­za­le za­vid­nu ve­šti­nu u pri­vla­če­nju in­ve­sti­to­ra, a na Saj­mu lo­kal­nih sa­mo­u­pra­va sve tri go­di­ne ak­tiv­no uče­stvu­je, pred­sta­vlja­ju­ći se kao op­šti­na u

Vo­do­vod i Bi­bli­o­te­ka do­bi­li no­vog di­rek­to­ra

Na 33. sed­ni­ci op­štin­skog par­la­man­ta u Sta­roj Pa­zo­vi od 2. no­vem­bra za no­vog di­rek­to­ra JP “Vo­do­vod i kna­li­za­ci­ja” Sta­ra Pa­zo­va ime­no­van je Jo­vo Bje­lić, pri­vred­nik i ne­stra­nač­ka lič­nost iz No­ve