Podr­ška ne­go­va­nju fol­klor­ne tra­di­ci­je

<strong> Stara Pazova</strong> - Pro­te­klog vi­ken­da, od 24. do 26. ju­na, u Sta­roj Pa­zo­vi odr­ža­ni su 9. po re­du “Vi­dov­dan­ski su­sre­ti”, me­đu­na­rod­ni fe­sti­val deč­jeg fol­klo­ra, ko­ji, ka­ko re­če na otva­ra­nju pred­sed­nik

Is­pu­nje­na oče­ki­va­nja – do­ka­za­na hu­ma­nost

Go­ran Jo­vić je na­stu­pio s nu­me­ra­ma sa svog pr­vog Al­bu­ma “Da­ni lju­ba­vi”: “Glu­po je spa­va­ti dok svi­ra ro­ken rol”, “Mo­je vre­me le­ti” i “Sve je ona me­ni”, što je pu­bli­ka

„Azbuč­nik bo­go­več­nih mi­sli“

KUD “Bran­ko Ra­di­če­vić”, Grad­ski tam­bu­ra­ški or­ke­star i OKUD “Sve­ti Sa­va” u su­bo­tu u Po­zo­ri­štu u Sta­roj Pa­zo­vi pri­re­di­li su hu­ma­ni­tar­ni kon­cert s kog će se pri­hod usme­ri­ti za re­print knji­ge

Bli­skost kroz kon­tak­te na lo­kal­nom ni­vou

Pred­sed­nik sta­ro­pa­zo­vač­ke op­šti­ne , slo­vač­kog am­ba­sa­do­ra u Sr­bi­ji, pred­sed­nik Jo­vić je iz­ra­zio za­do­volj­stvo što je re­a­li­zo­va­na ide­ja o ovoj po­se­ti, za­če­ta na ovo­go­di­šnjim Su­sre­ti­ma Slo­va­ka u di­ja­spo­ri ko­ji se odr­ža­va­ju

Bri­tan­ski rag­bi­sti u Staroj Pazovi

<strong> Stara Pazova</strong> - Pred­sed­nik op­šti­ne za­hva­lio je što im je op­šti­na Sta­ra Pa­zo­va omo­gu­ći­la da po­se­te Ku­ću

Pri­jem za po­bed­ni­ke

<strong> Stara Pazova</strong> - Pred­sed­nik op­šti­ne Sta­ra Pa­zo­va pri­re­dio je pri­jem za uče­ni­ke ŠO­SO “An­ton ska­la” ko­ji su uče­stvo­va­li na dr­žav­nom pr­ven­stvu uče­ni­ka spe­ci­jal­nih ško­la u atle­ti­ci i sto­nom te­ni­su ko­je

Po­dr­ška KUD-u “Bran­ko Ra­di­če­vić”

<strong> Stara Pazova</strong> - Na osno­vu pro­je­ka­ta ko­jim su kon­ku­ri­sa­li, po­kra­jin­ski Se­kre­ta­ri­jat za kul­tu­ru i in­for­mi­sa­nje ove go­di­ne do­de­lio je sred­stva kao vid po­dr­ške sta­ro­pa­zo­vač­kim usta­no­va­ma i udru­že­nji­ma: Art cen­tru “Hle­ba

Por­tal po­tre­ba po­slov­ne za­jed­ni­ce

<strong> Stara Pazova - </strong>U pro­šli uto­rak u Sta­roj Pa­zo­vi pro­mo­vi­san je Bi­znis por­tal op­šti­ne Sta­ra Pa­zo­va ko­ji je na­stao kao re­zul­tat po­tre­be po­slov­ne za­jed­ni­ce u op­šti­ni ko­ja je is­ka­za­na kroz