Odbornici se odrekli jednomesečnih primanja za ugrožene

Stara Pazova - Na jučerašnjoj sednici Skupštine opštine Stara Pazova, nakon što su minutom ćutanja odali poštu stradalim u poplavama, svih 48 odbornika jednoglasno se odreklo jednomesečnih primanja u pojedinačnom

Paketići za decu iz hraniteljskih porodica

U Staroj Pazovi bez organizovanog dočeka Nove godine

<p style="text-align: left;">Stara Pazova -  Najavljujući dogoađaje u kulturi za mesec decembar na konferenciji za novinare početkom ove nedelje, direktor staropazovačkog Centra za kulturu Vladimir Kerkez je rekao da ove

Mi­sli iz­van ke­se

Po­vo­dom Da­na pla­ne­te Ze­mlje 22. apri­la, če­ti­ri gru­pe mla­dih iz sta­ro­pa­zo­vač­ke op­šti­ne pro­jek­tom „Jed­no­krat­no-po­vrat­no“, a pod slo­ga­nom „Mi­sli iz­van ke­se“ že­le­lo je da uka­že na vi­še­go­di­šnju raz­grad­nju jed­ne vr­ste ot­pa­da,

In­ve­sti­ci­ja od na­ci­o­nal­nog zna­ča­ja

<strong> </strong> U pe­tak, 20. apri­la u Sta­roj Pa­zo­vi je otvo­ren je­din­stven Teh­no­lo­ški cen­tar za in­že­nje­ring i pro­iz­vod­nju ne­mač­ke kom­pa­ni­je Mil­ba­u­er u ko­me će se iz­ra­đi­va­ti pa­so­ši, lič­ne kar­te i dru­ga lič­na

Op­šti­na po­dr­ža­la iz­grad­nju objek­ta

No­vo­ba­no­vač­ki Fud­bal­ski klub „Omla­di­nac“ u pro­šlu su­bo­tu do­bio je no­vu, za­i­sta re­pre­zen­ta­tiv­nu uprav­nu zgra­du na upo­tre­bu, ka­kvu ne­ma­ju ni klu­bo­vi u vi­šem ran­gu tak­mi­če­nja (tak­mi­či se u Voj­vo­đan­skoj li­gi, gru­pa

Brat­ski su­ži­vot na vi­so­kom ni­vou

Am­ba­sa­dor Slo­vač­ke Re­pu­bli­ke u Sr­bi­ji, nje­go­va ek­se­len­ci­ja Jan Var­šo pro­šle ne­de­lje na po­ziv pred­sed­ni­ka op­šti­ne Sta­ra Pa­zo­va Go­ra­na Jo­vi­ća pr­vi put zva­nič­no (pret­hod­no pri­su­stvo­vao na ne­ko­li­ko ma­ni­fe­sta­ci­ja) bio je u

Uru­čen kom­bi

U or­ga­ni­za­ci­ji „Del­ta fon­da­ci­je“ odr­ža­na je hu­ma­ni­tar­na ak­ci­ja za de­cu „An­ton Ska­le“. Na auk­ci­ji pred­me­ta po­zna­tih lič­no­sti pri­ku­plje­no je 33.700 evra i ku­pljen je kom­bi za pre­voz de­ce sa smet­nja­ma