In­ve­sti­ci­ja od na­ci­o­nal­nog zna­ča­ja

<strong> </strong> U pe­tak, 20. apri­la u Sta­roj Pa­zo­vi je otvo­ren je­din­stven Teh­no­lo­ški cen­tar za in­že­nje­ring i pro­iz­vod­nju ne­mač­ke kom­pa­ni­je Mil­ba­u­er u ko­me će se iz­ra­đi­va­ti pa­so­ši, lič­ne kar­te i dru­ga lič­na

Op­šti­na po­dr­ža­la iz­grad­nju objek­ta

No­vo­ba­no­vač­ki Fud­bal­ski klub „Omla­di­nac“ u pro­šlu su­bo­tu do­bio je no­vu, za­i­sta re­pre­zen­ta­tiv­nu uprav­nu zgra­du na upo­tre­bu, ka­kvu ne­ma­ju ni klu­bo­vi u vi­šem ran­gu tak­mi­če­nja (tak­mi­či se u Voj­vo­đan­skoj li­gi, gru­pa

Brat­ski su­ži­vot na vi­so­kom ni­vou

Am­ba­sa­dor Slo­vač­ke Re­pu­bli­ke u Sr­bi­ji, nje­go­va ek­se­len­ci­ja Jan Var­šo pro­šle ne­de­lje na po­ziv pred­sed­ni­ka op­šti­ne Sta­ra Pa­zo­va Go­ra­na Jo­vi­ća pr­vi put zva­nič­no (pret­hod­no pri­su­stvo­vao na ne­ko­li­ko ma­ni­fe­sta­ci­ja) bio je u

Uru­čen kom­bi

U or­ga­ni­za­ci­ji „Del­ta fon­da­ci­je“ odr­ža­na je hu­ma­ni­tar­na ak­ci­ja za de­cu „An­ton Ska­le“. Na auk­ci­ji pred­me­ta po­zna­tih lič­no­sti pri­ku­plje­no je 33.700 evra i ku­pljen je kom­bi za pre­voz de­ce sa smet­nja­ma

Bo­lja ko­mu­ni­ka­ci­ja sa gra­đa­ni­ma

Vi­še­ka­nal­ski kon­takt cen­tar otvo­ren je pro­šlog če­tvrt­ka u zgra­di op­šti­ne Sta­ra Pa­zo­va. Reč je o uvo­đe­nju naj­sa­vre­me­ni­jeg evrop­skog mo­de­la u funk­ci­o­ni­sa­nje i po­bolj­ša­nje ka­pa­ci­te­ta i efi­ka­sno­sti lo­kal­ne upra­ve. Ra­di se

Sa­rad­nja za eko­nom­sku sta­bil­no­st

U or­ga­ni­za­ci­ji Na­ci­o­nal­ne ali­jan­se za lo­kal­ni eko­nom­ski raz­voj u Be­o­gra­du je pro­šle ne­de­lje odr­žan Pr­vi re­gi­o­nal­ni kon­gres na­slo­vljen „Ju­go­i­stoč­na Evro­pa – re­gi­on po­volj­nog po­slov­nog okru­že­nja“. Po­red Sr­bi­je ze­mlje uče­sni­ce su

Bo­gat­stvo do­ga­đa­ja u kul­tu­ri

Po­sle ma­log za­tiš­ja u ja­nu­a­ru, fe­bru­ar će bi­ti mno­go bo­ga­ti­ji kul­tur­nim sa­dr­ža­ji­ma, is­ta­kao je Alek­san­der Ba­ko, di­rek­tor Cen­tra za kul­tu­ru u Sta­roj Pa­zo­vi, pred­sta­vlja­ju­ći u pro­šli uto­rak na kon­fe­ren­ci­ji za

Pri­zna­nja naj­u­spe­šni­jim

Za op­šti­nu Sta­ra Pa­zo­va 2011. go­di­na bi­la je uspe­šna i u kul­tu­ri, jer su tra­di­ci­ju uspe­ha na smo­tra­ma i fe­sti­va­li­ma na­sta­vi­li re­ci­ta­to­ri, sli­ka­ri, mu­zi­ča­ri, fol­klor­ni an­sam­bli i po­zo­ri­šni stva­ra­o­ci, ta­ko