Pucaju stakla na vodomerima

<strong> Sremska Mitrovica</strong> - Zbog veoma niskih temperatura poslednjih dana povećan je broj prijava potrošača koje se odnose na pucanje stakla na vodomerima, javljaju iz  mitrovačkog "Vodovoda".  Iz ovog javnog preduzeća

Donacija rotarijanaca Dečijem odeljenju

<strong> Sremska Mitrovica </strong>-U sklopu humanitarne akcije „Za Dečije odeljenje“ Rotari klub Sremska Mitrovica poklonio je CRP aparat ovom odeljenju mitrovačke Bolnice. Kako je istakao direktor Opšte bolnice prim. dr ,

Bez nastave u školama

– Narednih dana neće biti nastave u osnovnim i srednjim školama u Sremskoj Mitrovici dok će objekti predškolske ustanove normalno raditi. - Mi smo stvorili sve uslove da škole normalno

Plivanje do Bogojavljenskog krsta

– Na 13. po redu plivanju do Bogojavljenskog krsta u talasima Save kod Sremske Mitrovice učestvovalo čak 110 plivača, a do krsta je prvi stigao 25-godišnji Aleksandar Đilas iz

Od gra­do­na­čel­ni­ka – ju­bi­lar­ne na­gra­de !

Vi­še sto­ti­na pro­svet­nih rad­ni­ka u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci do­bi­će da­nas ju­bi­lar­ne na­gra­de za 2009. i 2010. go­di­nu. Od­lu­ku o to­me do­neo je gra­do­na­čel­nik Bra­ni­slav Ne­di­mo­vić, a za ove na­me­ne iz­dvo­je­no je

Po­ro­di­li­šte do­bi­ja pet in­ku­ba­to­ra

<strong> Sremska Mitrovica - </strong>U ak­ci­ji Hu­ma­ni­tar­nog fon­da B92 “Bit­ka za be­be”, srem­sko­mi­tro­vač­ka Op­šta bol­ni­ca do­bi­će ukup­no pet in­ku­ba­to­ra za Ode­lje­nje neo­na­to­lo­gi­je.  Pr­va dva in­ku­ba­to­ra, ko­ja su do­ni­ra­li „Do­mis en­te­ri­je­ri“ iz

Pro­vod uz „Ateist rep“

Mi­trov­ča­ne ko­ji se od­lu­če da naj­lu­đu noć pro­ve­du na Grad­skom tr­gu, uve­se­lja­va­će no­vo­sad­ski an­sambl "Ate­ist rep", kao glav­ni or­ke­star no­vo­go­di­šnjeg do­če­ka na otvo­re­nom pro­sto­ru. Pred­stav­ni­ci po­zna­tog ben­da su sa vr­ši­o­cem

Gra­de no­vu am­bu­lan­tu u gra­du

<strong> Sremska Mitrovica - </strong>U srem­sko­mi­tro­vač­koj Me­snoj za­jed­ni­ci "22. av­gust", na lo­ka­ci­ji iz­me­đu na­se­lja kod Ka­zne­no po­prav­nog za­vo­da i se­ver­no od Pla­nin­ske uli­ce, po­če­li su ze­mlja­ni ra­do­vi ve­za­ni u sklo­pu  iz­grad­nje