Pred šalterima 60.000 stranaka

- Kroz Gradski uslužni servis u Sremskoj Mitrovici, tokom prošle godine, prošlo je blizu 60.000 stranaka. Tolika brojka je onih koji su na šalterima ovog servisa tražili potvrde, overe,

Spo­men kom­pleks pod re­flek­to­ri­ma

<strong> Sremska Mitrovica - </strong>Spo­men gro­blje u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci, ko­je je vi­še pu­ta bi­lo na me­ti van­da­la, ko­ji su ki­da­li me­tal­ne de­lo­ve spo­men obe­lež­ja - od sim­bo­lič­nih buk­ti­nja na hum­ka­ma do

Šansa za saradnju

Am­ba­sa­dor Por­tu­ga­li­je u Sr­bi­ji Lu­is De Al­me­i­da Sam­pa­io sa sa­rad­ni­ci­ma, po­se­tio je Gradsku kuću, gde je sa gra­do­na­čel­ni­kom  Bra­ni­sla­vom Ne­di­mo­vi­ćem i pred­stav­ni­ci­ma Srem­ske pri­vred­ne ko­mo­re raz­go­va­rao o mo­guć­no­sti­ma za sa­rad­nju.

Grad za­klju­ča­nih šah­to­va

Srem­ska Mi­tro­vi­ca je je­dan od onih gra­do­va u Sr­bi­ji u ko­ji­ma se pri­me­nju­je si­stem ugrad­nje šah­to­va na za­klju­ča­va­nje. Ta­kvih šah­to­va je, po po­da­ci­ma JP Di­rek­ci­ja za iz­grad­nju gra­da, već oko

Is­pi­ti­va­nje kva­li­te­ta ze­mlji­šta

Grad­ska upra­va za po­ljo­pri­vre­du i za­šti­tu ži­vot­ne sre­di­ne ove go­di­ne ima bu­džet od oko 27 mi­li­o­na di­na­ra što je po­ve­ća­nje za oko 25 od­sto, a iz tih sred­sta­va će se

Pr­va be­ba – de­čak Ne­ma­nja

Već tradicionalno, grad daruje prvorođenu bebu, a ta­ko je bi­lo i ovog pu­ta. Zamenik gradonačelnika Srđan Kozlina uru­čio je be­bi 50.000 dinara i poklon paket, dok je majka dobila cveće.

Sa šah­to­va ne­sta­lo sto­ti­nak po­klo­pa­ca !

U po­sled­nje dve ne­de­lje sta­re i po­čet­kom no­ve go­di­ne u JKP “Vo­do­vod“ su­o­ča­va­ju se sa sta­rim pro­ble­mi­ma, ali u još dra­stič­ni­joj me­ri. Reč je o kra­đi po­klo­pa­ca. U po­me­nu­tom pe­ri­o­du

Na­sta­vak raz­voj­nih pro­je­ka­ta

Raz­voj gra­da i po­di­za­nje kva­li­te­ta ži­vo­ta gra­đa­na su na­ši pri­o­ri­te­ti, a to se vi­di i po bu­dže­tu. Na­sta­vi­će­mo ula­ga­nja u in­du­strij­ske zo­ne, pre sve­ga u elek­tro­e­ner­get­ske ka­pa­ci­te­te, vi­še sred­sta­va će­mo