Ba­zar zdra­vlja

Pro­te­kle ne­de­lje gra­đa­ni­ma je omo­gu­će­no da bez za­ka­zi­va­nja i če­ka­nja pro­ve­re osnov­ne pa­ra­me­tre  svog zdra­vlja. Dr Sve­tla­na Pri­ca, le­kar u Do­mu zdra­vlja Srem­ska Mitrovica is­ta­kla je da ova­kvi pre­gle­di do­pri­no­se

Pod jednim krovom

– Meštani sela Jarak dobili su nove prostorije mesne kancelarije, mesne zajednice i seoske biblioteke. Po rečima predsednika MZ Duška Cukića, novi prostori su tokom dve godine etapno nadograđeni na

Radovi obolelih od Daunovog sindroma

Sremskomitrovčani su u petak, na centralnom gradskom trgu, imali priliku da vide prigodnu prodajnu izložbu radova nastalih u kreativnoj radionici i uskršnjih jaja koja su farbala deca obolela od Daunovog

Ovde su koreni evropskog hrišćanstva

<strong> Sremska Mitrovica</strong> - Manifestacija "Dani kulture u Sirmijumu", koju organizuju Grad Sremska Mitrovica i Zavod za zaštitu spomenika kulture, nastavljena je nizom predavanja, 27. marta, u Vizitorskom centru Carske palate.

Festival džez i bluz muzike

. Prvo festivalsko veče završava se nastupom popularne bluz grupe “Zona B”. U subotu, 31. marta, drugo festivalsko veče otvara poznati mitrovački bluz sastav “The Gamblers”, slede “Don Giovanni Blues Group”

Is­pla­ti­vi za ula­ga­nje

<strong> </strong> Na­gra­da „Top 10 evrop­skih gra­do­va i re­gi­o­na za stra­ne di­rekt­ne in­ve­sti­ci­je“ uru­če­na je pro­te­kle sre­de u Ka­nu gra­do­vi­ma In­đi­ji, Srem­skoj Mi­tro­vi­ci, Su­bo­ti­ci i Po­kra­ji­ni Voj­vo­di­na i to za dru­go, tre­će

Rad­na zo­na u No­ća­ju

Na po­sled­njoj sed­ni­ci Skup­šti­ne gra­da do­net je, uz osta­lo, Plan de­talj­ne re­gu­la­ci­je rad­ne zo­ne "Pre­se­ka" u No­ćaj. Ovaj plan je ra­đen zbog po­zna­tog in­ve­sti­to­ra ko­ji na­me­ra­va da u tom se­lu

Bri­ga o kva­li­te­tu ži­vo­ta

Dan naj­ve­će grad­ske Me­sne za­jed­ni­ce „Ma­ti­ja Hu­đi“ 4. mart, ove go­di­ne obe­le­žen je ni­zom ak­tiv­no­sti. U ne­de­lju su odr­ža­ni de­či­ji tur­ni­ri u ša­hu i ma­lom fud­ba­lu, a u po­ne­de­ljak je