Koalicija za skupštinsku većinu

– U Sremskoj Mitrovici je potpisan sporazum o novoj većini u Skupštini grada koju će činiti koalicija odbornika Grupe građana „Vredna Mitrovica“, Srpske napredne stranke i Demokratske stranke Srbije

Otvaraju se vrata Arhivskog vinskog podruma

&nbsp; <strong> Sremska Mitrovica</strong> - Udruženje poštovalaca vina „Marcus Aurelius Probus“ u Noći muzeja 19. maja od 18 sati otvoriće vrata svog Arhivskog vinskog podruma koji se nalazi u Zgradi zavoda za

Iza­be­ri­te svog le­ka­ra

Od 1. ju­la po­či­nje pri­me­na ka­pi­ta­ci­o­ne for­mu­le u zdrav­stve­nom si­ste­mu. Ra­di se o pi­lot pro­gra­mu ko­jeg je fi­nan­si­ra­la Evrop­ska uni­ja, a spro­vo­di ga i Dom zdra­vlja Srem­ska Mi­tro­vi­ca, pod­se­ća dr

Ba­zar zdra­vlja

Pro­te­kle ne­de­lje gra­đa­ni­ma je omo­gu­će­no da bez za­ka­zi­va­nja i če­ka­nja pro­ve­re osnov­ne pa­ra­me­tre  svog zdra­vlja. Dr Sve­tla­na Pri­ca, le­kar u Do­mu zdra­vlja Srem­ska Mitrovica is­ta­kla je da ova­kvi pre­gle­di do­pri­no­se

Pod jednim krovom

– Meštani sela Jarak dobili su nove prostorije mesne kancelarije, mesne zajednice i seoske biblioteke. Po rečima predsednika MZ Duška Cukića, novi prostori su tokom dve godine etapno nadograđeni na

Radovi obolelih od Daunovog sindroma

Sremskomitrovčani su u petak, na centralnom gradskom trgu, imali priliku da vide prigodnu prodajnu izložbu radova nastalih u kreativnoj radionici i uskršnjih jaja koja su farbala deca obolela od Daunovog

Ovde su koreni evropskog hrišćanstva

<strong> Sremska Mitrovica</strong> - Manifestacija "Dani kulture u Sirmijumu", koju organizuju Grad Sremska Mitrovica i Zavod za zaštitu spomenika kulture, nastavljena je nizom predavanja, 27. marta, u Vizitorskom centru Carske palate.

Festival džez i bluz muzike

. Prvo festivalsko veče završava se nastupom popularne bluz grupe “Zona B”. U subotu, 31. marta, drugo festivalsko veče otvara poznati mitrovački bluz sastav “The Gamblers”, slede “Don Giovanni Blues Group”