Pro­vod uz „Ateist rep“

Mi­trov­ča­ne ko­ji se od­lu­če da naj­lu­đu noć pro­ve­du na Grad­skom tr­gu, uve­se­lja­va­će no­vo­sad­ski an­sambl "Ate­ist rep", kao glav­ni or­ke­star no­vo­go­di­šnjeg do­če­ka na otvo­re­nom pro­sto­ru. Pred­stav­ni­ci po­zna­tog ben­da su sa vr­ši­o­cem

Gra­de no­vu am­bu­lan­tu u gra­du

<strong> Sremska Mitrovica - </strong>U srem­sko­mi­tro­vač­koj Me­snoj za­jed­ni­ci "22. av­gust", na lo­ka­ci­ji iz­me­đu na­se­lja kod Ka­zne­no po­prav­nog za­vo­da i se­ver­no od Pla­nin­ske uli­ce, po­če­li su ze­mlja­ni ra­do­vi ve­za­ni u sklo­pu  iz­grad­nje

Usvo­jen re­ba­lans bu­dže­ta

Ve­ći­nom gla­so­va od­bor­ni­ka na sed­ni­ci Skup­šti­ne gra­da odr­ža­noj  5. de­cem­bra usvo­je­na je od­lu­ka o re­ba­lan­su bu­dže­ta za 2011. go­di­nu. Pre­ma ovoj od­lu­ci po­ve­ća­nje bu­džet­skih pri­ho­da i pri­ma­nja bi­će  1,01 od­sto

No­vi se­ma­for na bu­le­va­ru

U bli­zi­ni ras­kr­sni­ce ko­ju či­ne  Bu­le­var Kon­stan­ti­na Ve­li­kog i Uli­ca Mi­la­na Te­pi­ća u mi­tro­vač­koj Me­snoj za­jed­ni­ci "29. no­vem­bar", po­sta­vljen je još je­dan se­ma­for, ko­ji olak­ša­va pre­laz sta­nov­ni­ka stam­be­nog na­se­lja "Sta­ri

„Dan mangulice“

– Tradicionalni „Dan mangulice“ danas je u Rezervatu „Zasavica“ okupio veliki broj gostiju iz zemlje i sveta koji su mogli da degustiraju i kupe proizvode od mangulice za koje je

„Otpad nije smeće“

– Zamenom starih metalnih kontejnera novim plastičnim kontejnerima za smeće, papir i PET ambalažu u vrtiću „Zvezdica“ u sremskomitrovačkom Naselju „Kamenjar“, ovdašnje JKP „Komunalije“ počelo je realizaciju projekta „Otpad

Pomoć za izbegla lica

- U Sremskoj Mitrovici su potpisani ugovori sa 16 izbegličkih porodica o dodeli pomoći za ekonomsko osamostavljivanje, ukupne vrednosti 2.310.000 dinara. Od 60 prospelih zahteva, Komisija je izabrala 16 korisnika

Mi­tro­vi­ca deo svet­ske auto in­du­stri­je

Re­no­mi­ra­na ita­li­jan­ska Kom­pa­ni­je „La­mes“ će u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci iz­gra­di­ti fa­bri­ku za pro­iz­vod­nju po­di­za­ča sta­kla za auto­mo­bil­sku in­du­stri­ju, vred­nu osam mi­li­o­na evra. Do za­vr­šet­ka fa­bri­ke, „La­mes“ će ima­ti 50 rad­ni­ka u