Bo­sta­nu u čast

Naj­te­žu lu­be­ni­cu i di­nju te­ške 23, 4 ki­lo­gra­ma ,  od­no­sno 6,3 ki­lo­gra­ma na Bo­sta­ni­ja­du u Ša­šin­ce do­neo je Tra­di­ci­o­nal­nu 22. po re­du Bo­sta­ni­ja­du 15. i 16. ju­la, or­ga­ni­zo­va­la je Me­sna

Sa­na­ci­ja pu­ta ka Čal­mi

U to­ku su ra­do­vi ve­za­ni za pro­ši­re­nje i re­kon­struk­ci­ju pu­ta ko­ji vo­di od La­ćar­ka ka Čal­mi. U pla­nu je, ka­ko sa­zna­je­mo, da se za sa­da re­vi­ta­li­zu­je bli­zu tri ki­lo­me­tra ovog

Zgra­di dav­no pro­šao rok upo­tre­be

Zgra­da Osnov­ne ško­le "Do­bro­sav Ra­do­sa­vlje­vić Na­rod" u Ma­čvan­skoj Mi­tro­vi­ci, ko­ju po­ha­đa bli­zu 500 đa­ka, po­dig­nu­ta je još 1963. go­di­ne kao pri­vre­me­ni mon­ta­žni obje­kat sa ro­kom upo­tre­be od 30 go­di­na. Taj

Nastava na rusinskom jeziku

<strong> Sremska Mitrovica</strong> - Negovanje rusinskog jezika, kao jedna od najvažnijih aktivnosti ovdašnje sekcije Društva za rusinski jezik, književnost i kulturu, započelo je najpre na smotrama recitatora, promocijama knjiga i susretima

Nova deonica bulevara

<strong> Sremska Mitrovica</strong> - U ovom gradu je puštena u saobraćaj nova deonica rekonstruisanog puta R 103 , odnosno Bulevara Konstantina Velikog. Deonicu dugu 1,2 kilometra , za čije kompletno uređenje

Svir­ka pod ve­drim ne­bom

Pro­te­klog vi­ken­da Mi­trov­ča­ni su po­ka­za­li da su od­lič­ni do­ma­ći­ni i da ima­ju slu­ha za do­bru mu­zi­ku. U pe­tak i su­bo­tu odr­žan je, na Grad­skom tr­gu, dru­gi "Enter Mu­sic Fest". Reč je

Ima nov­ca za bes­pla­tan pre­voz

<strong> Sremska Mitrovica - </strong>Mi­trov­ča­ni sta­ri­ji od 65 go­di­na od­sko­ra mo­gu da ko­ri­ste bes­pla­tan pre­voz grad­skim auto­bu­si­ma u svim prav­ci­ma, jer su u ovo­go­di­šnjem grad­skom bu­dže­tu za te na­me­ne ipak obez­be­đe­ne

Sred­stva za me­sne za­jed­ni­ce

<strong> Sremska Mitrovica - </strong>Cen­tral­na te­ma sed­ni­ce Skup­šti­ne gra­da odr­ža­ne  u po­ne­de­ljak, 4. ju­la, bio je re­ba­lans bu­dže­ta za 2011. go­di­nu. Pre­ma usvo­je­noj od­lu­ci u grad­skoj ka­si  će bi­ti 22 mi­li­o­na