Is­pi­ti­va­nje kva­li­te­ta ze­mlji­šta

Grad­ska upra­va za po­ljo­pri­vre­du i za­šti­tu ži­vot­ne sre­di­ne ove go­di­ne ima bu­džet od oko 27 mi­li­o­na di­na­ra što je po­ve­ća­nje za oko 25 od­sto, a iz tih sred­sta­va će se

Pr­va be­ba – de­čak Ne­ma­nja

Već tradicionalno, grad daruje prvorođenu bebu, a ta­ko je bi­lo i ovog pu­ta. Zamenik gradonačelnika Srđan Kozlina uru­čio je be­bi 50.000 dinara i poklon paket, dok je majka dobila cveće.

Sa šah­to­va ne­sta­lo sto­ti­nak po­klo­pa­ca !

U po­sled­nje dve ne­de­lje sta­re i po­čet­kom no­ve go­di­ne u JKP “Vo­do­vod“ su­o­ča­va­ju se sa sta­rim pro­ble­mi­ma, ali u još dra­stič­ni­joj me­ri. Reč je o kra­đi po­klo­pa­ca. U po­me­nu­tom pe­ri­o­du

Na­sta­vak raz­voj­nih pro­je­ka­ta

Raz­voj gra­da i po­di­za­nje kva­li­te­ta ži­vo­ta gra­đa­na su na­ši pri­o­ri­te­ti, a to se vi­di i po bu­dže­tu. Na­sta­vi­će­mo ula­ga­nja u in­du­strij­ske zo­ne, pre sve­ga u elek­tro­e­ner­get­ske ka­pa­ci­te­te, vi­še sred­sta­va će­mo

Pucaju stakla na vodomerima

<strong> Sremska Mitrovica</strong> - Zbog veoma niskih temperatura poslednjih dana povećan je broj prijava potrošača koje se odnose na pucanje stakla na vodomerima, javljaju iz  mitrovačkog "Vodovoda".  Iz ovog javnog preduzeća

Donacija rotarijanaca Dečijem odeljenju

<strong> Sremska Mitrovica </strong>-U sklopu humanitarne akcije „Za Dečije odeljenje“ Rotari klub Sremska Mitrovica poklonio je CRP aparat ovom odeljenju mitrovačke Bolnice. Kako je istakao direktor Opšte bolnice prim. dr ,

Bez nastave u školama

– Narednih dana neće biti nastave u osnovnim i srednjim školama u Sremskoj Mitrovici dok će objekti predškolske ustanove normalno raditi. - Mi smo stvorili sve uslove da škole normalno

Plivanje do Bogojavljenskog krsta

– Na 13. po redu plivanju do Bogojavljenskog krsta u talasima Save kod Sremske Mitrovice učestvovalo čak 110 plivača, a do krsta je prvi stigao 25-godišnji Aleksandar Đilas iz