De­ci uvek tre­ba po­dr­ška

Pre go­di­nu da­na u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci je osno­van klub hra­ni­te­lja "Hra­bro sr­ce 022" ko­ji je pre­ra­stao u udru­že­nje hra­ni­te­lja. Ovo udru­že­nje oku­plja hra­ni­telj­ske po­ro­di­ce u ko­ji­ma je sa­da sme­šte­no 79

Ove zi­me ne­ma zi­me

<strong> </strong> Zbog ni­skih spolj­nih tem­pe­ra­tu­ra ovo­go­di­šnja grej­na se­zo­na u mi­tro­vač­kom Jav­no – ko­mu­nal­nom pred­u­ze­ću „To­pli­fi­ka­ci­ja“ po­če­la je 10. ok­to­bra, od­mah na­kon to­plih pro­ba, što je pet da­na ra­ni­je od za­kon­ski pred­vi­đe­nog

Mogu li cajke biti čedne?

<strong> Sremska Mitrovica</strong> - Posle uspešnog izvođenja, 2010, u revijalnom delu programa Sterijinog pozorja, na "daskama" beogradskog Narodnog pozorišta i drugih domaćih teatara, komad <em>Cajkača</em>, dvoje mitrovačkih autora, biće premijerno prikazan

Mitrovački Dom zdravlja najbolji u Srbiji

<strong> Sremska Mitrovica </strong>-Dom zdravlja Sremska Mitrovica najbolji je dom zdravlja na području cele Srbije, saopšteno je na Nacionalnoj konferenciji o stalnom unapređenju kvaliteta rada. Priznanje za osvojeno prvo mesto u

Carski novac i prsten od karneola

<strong> Sremska Mitrovica</strong> - Arheološka iskopavanja na prostoru severnog dela kompleksa Carske palate Sirmijuma (lok. 85) privode se kraju. Otvorene su tri sonde pored glavne zgrade Muzeja Srema, istočno od lokacije

Oba­ve­ze re­dov­no iz­vr­ša­va­ne

Od­lu­kom o bu­dže­tu za 2011. go­di­nu pla­ni­ran je obim pri­ho­da i ras­ho­da u iz­no­su od 1,68 mi­li­jar­di di­na­ra, a iz­ve­štaj o sta­nju sa 30. ju­nom, ko­ji je usvo­jen na pro­šloj

Kom­plet­na re­kon­struk­ci­ja am­bu­lan­te

<strong> Ležimir - </strong>U Le­ži­mi­ru se pri­vo­di kra­ju kom­plet­na re­kon­struk­ci­ja zdrav­stve­ne am­bu­lan­te za či­je do­sa­da­šnje ra­do­ve je iz grad­skog bu­dže­ta, pre­ko re­sor­ne grad­ske  upra­ve, iz­dvo­je­no oko mi­li­on di­nar. Pla­ni­ra­no je da

Gra­do­na­čel­nik po­se­tio „Zma­jev­ce“

<strong> Sremska Mitovica - </strong>Po­vo­dom po­čet­ka Deč­je ne­de­lje gra­do­na­čel­nik Srem­ske Mi­tro­vi­ce Bra­ni­slav Ne­di­mo­vić po­se­tio je u po­ne­de­ljak Osnov­nu ško­lu „Jo­van Jo­va­no­vić Zmaj“ i tom pri­li­kom pri­su­stvo­vao ča­su dvo­je­zič­nog ode­lje­nja, uče­ni­ka pr­vog