Upo­zo­re­nja da­ju efek­te

Ko­mu­nal­na po­li­ci­ja za sa­da sa­mo upo­zo­ra­va prav­na li­ca, pred­u­zet­ni­ke i fi­zič­ka li­ca na  po­što­va­nje od­red­bi grad­ske od­lu­ke o ukla­nja­nju sne­ga i le­da, a uko­li­ko to ne do­ne­se re­zul­ta­te po­če­će da

Do­de­lje­no 35 po­ve­lja

Sve­ča­nom aka­de­mi­jom odr­ža­nom u pe­tak, 27. ja­nu­a­ra, u ve­li­koj sa­li Skup­šti­ne gra­da , obe­le­že­na je škol­ska sla­va sv. Sa­va. Sve­ča­nost je tra­di­ci­o­nal­na pri­li­ka da se  naj­bo­ljim osnov­ci­ma i sred­njo­škol­ci­ma do­de­li

Pred šalterima 60.000 stranaka

- Kroz Gradski uslužni servis u Sremskoj Mitrovici, tokom prošle godine, prošlo je blizu 60.000 stranaka. Tolika brojka je onih koji su na šalterima ovog servisa tražili potvrde, overe,

Spo­men kom­pleks pod re­flek­to­ri­ma

<strong> Sremska Mitrovica - </strong>Spo­men gro­blje u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci, ko­je je vi­še pu­ta bi­lo na me­ti van­da­la, ko­ji su ki­da­li me­tal­ne de­lo­ve spo­men obe­lež­ja - od sim­bo­lič­nih buk­ti­nja na hum­ka­ma do

Šansa za saradnju

Am­ba­sa­dor Por­tu­ga­li­je u Sr­bi­ji Lu­is De Al­me­i­da Sam­pa­io sa sa­rad­ni­ci­ma, po­se­tio je Gradsku kuću, gde je sa gra­do­na­čel­ni­kom  Bra­ni­sla­vom Ne­di­mo­vi­ćem i pred­stav­ni­ci­ma Srem­ske pri­vred­ne ko­mo­re raz­go­va­rao o mo­guć­no­sti­ma za sa­rad­nju.

Grad za­klju­ča­nih šah­to­va

Srem­ska Mi­tro­vi­ca je je­dan od onih gra­do­va u Sr­bi­ji u ko­ji­ma se pri­me­nju­je si­stem ugrad­nje šah­to­va na za­klju­ča­va­nje. Ta­kvih šah­to­va je, po po­da­ci­ma JP Di­rek­ci­ja za iz­grad­nju gra­da, već oko

Is­pi­ti­va­nje kva­li­te­ta ze­mlji­šta

Grad­ska upra­va za po­ljo­pri­vre­du i za­šti­tu ži­vot­ne sre­di­ne ove go­di­ne ima bu­džet od oko 27 mi­li­o­na di­na­ra što je po­ve­ća­nje za oko 25 od­sto, a iz tih sred­sta­va će se

Pr­va be­ba – de­čak Ne­ma­nja

Već tradicionalno, grad daruje prvorođenu bebu, a ta­ko je bi­lo i ovog pu­ta. Zamenik gradonačelnika Srđan Kozlina uru­čio je be­bi 50.000 dinara i poklon paket, dok je majka dobila cveće.