Ras­kid pri­va­ti­za­ci­je ili ra­di­ka­li­za­ci­ja pro­te­sta

<strong> Sremska Mitrovica - </strong>Vi­še de­se­ti­na rad­ni­ka srem­sko­mi­tro­vač­kih “Pu­te­va”, iza­šlo je pro­šle sre­de, 9. no­vem­bra, iz kru­ga As­falt­ne ba­ze gde od pr­vog no­vem­bra štraj­ku­ju zbog ne­is­pla­će­nih ne­ko­li­ko za­ra­da i or­ga­ni­zo­va­lo pro­test­nu

U klu­pa­ma ma­nje đa­ka

Shod­no Za­ko­nu o osno­va­ma si­ste­ma obra­zo­va­nja i vas­pi­ta­nja, ko­ji­ma je pro­pi­sa­no da će je­di­ni­ca lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve u ro­ku od go­di­nu da­na od da­na utvr­đi­va­nja kri­te­ri­ju­ma za do­no­še­nje mre­že osnov­nih ško­la,

Naj­po­se­će­ni­ji Car­ska pa­la­ta, Za­sa­vi­ca i ma­na­sti­ri

U pr­vih de­vet me­se­ci ima­li smo go­to­vo 40 hi­lja­da go­sti­ju, a to­li­ko ih je bi­lo to­kom či­ta­ve  pro­šle go­di­ne. Re­gi­stro­va­na su 6.403 no­će­nja i po tom osno­vu u grad­ski bu­džet

Zla­to mi­tro­vač­kim sred­njo­škol­ci­ma

<strong> Zagreb - </strong>Od 9. do 12. no­vem­bra je na za­gre­bač­kom ve­le­sa­mu, odr­ža­na naj­ve­ća me­đu­na­rod­na iz­lo­žba ino­va­ci­ja i ino­va­tiv­nih teh­no­lo­gi­ja. Uče­stvo­vao je ve­li­ki broj pred­stav­ni­ka iz ce­log sve­ta (Ru­si­ja, SAD, Ju­žna

No­vem­bar­ska na­gra­da dr Bran­ku Pe­ru­no­vi­ću

Ve­ći­nom gla­so­va od­bor­ni­ka Skup­šti­ne gra­da pri­hva­ćen je pred­log re­še­nja ko­mi­si­je za do­de­lu na­gra­da i jav­nih pri­zna­nja Gra­da Srem­ska Mi­tro­vi­ca da ovo­go­di­šnju No­vem­bar­sku na­gra­du do­de­le dr Bran­ku Pe­ru­no­vi­ću, di­rek­to­ru „Po­li­kli­ni­ke Pe­ru­no­vić“

Bo­lja i si­gur­ni­ja zdrav­stve­na za­šti­ta

<strong> Divoš - </strong>Pro­te­kle sed­mi­ce za­vr­še­na je kom­plet­na re­kon­struk­ci­ja se­o­ske am­bu­lan­te u Di­vo­šu. Za­hva­lju­ju­ći ula­ga­nju Gra­da Srem­ska Mi­tro­vi­ca u vi­si­ni od oko tri mi­li­o­na di­na­ra me­šta­ni tog fru­ško­gor­skog se­la sa­da ima­ju

Od na­gra­da za­slu­žni­ma do po­kra­jin­ske smo­tre

Grad Srem­ska Mi­tro­vi­ca, Srp­ska pra­vo­slav­na cr­kva, kul­tur­ne i sport­ske usta­no­ve u okvi­ru No­vem­bar­skih da­na i pra­zni­ka gra­da or­ga­ni­zu­ju ra­zno­vr­stan pro­gram či­ja re­a­li­za­ci­ja je u to­ku. Tra­di­ci­o­nal­nom ko­me­mo­ra­ci­jom kod Spo­me­ni­ka oslo­bo­đe­nja,

Naj­bo­lja zdrav­stve­na usta­no­va u Sr­bi­ji

<p style="text-align: left;"> Dom zdra­vlja Srem­ska Mi­tro­vi­ca naj­bo­lji je dom zdra­vlja na pod­ruč­ju ce­le Sr­bi­je, sa­op­šte­no je na Na­ci­o­nal­noj kon­fe­ren­ci­ji o stal­nom una­pre­đe­nju kva­li­te­ta ra­da odr­ža­noj pro­te­kle ne­de­lje u Be­o­gra­du. Pa­ra­me­tri