Gradiće se heliodrom

– Do proleća naredne godine na sportskom aerodromu u Velikim Radincima biće izgrađen heliodrom. Grad Sremska Mitrovica će finansirati građevinske radove, a Direktorat za civilno vazduhoplovstvo obezbeđuje neophodnu dokumentaciju

Nedimoviću još jedan mandat

– Na današnjoj sednici Skupštine grada, dosadašnji gradonačelnik Sremske Mitrovice, diplomirani pravnik, Branislav Nedimović dobio je poverenje većine odbornika za još jedan mandat na čelu jedinog sremskog grada. Odlukom

Kovačević predsednik Skupštine grada

- Na prvoj, konstitutivnoj sednici Skupštine grada Sremska Mitrovica koja je održana tokom prepodneva, za novog predsednika Skupštine grada izabran je profesor Milan Kovačević iz SNS, a za zamenika

Uspeh u Grčkoj

- Članovi folklornog ansambla i narodnog orkestra KUD-a „Branko Radičević“ iz Sremske Mitrovice, završavaju uspešno učešće na Međunarodnom festivalu folklora u Grčkoj. Mitrovčani su prvi put na ovom uglednom festivalu,

Koalicija za skupštinsku većinu

– U Sremskoj Mitrovici je potpisan sporazum o novoj većini u Skupštini grada koju će činiti koalicija odbornika Grupe građana „Vredna Mitrovica“, Srpske napredne stranke i Demokratske stranke Srbije

Otvaraju se vrata Arhivskog vinskog podruma

&nbsp; <strong> Sremska Mitrovica</strong> - Udruženje poštovalaca vina „Marcus Aurelius Probus“ u Noći muzeja 19. maja od 18 sati otvoriće vrata svog Arhivskog vinskog podruma koji se nalazi u Zgradi zavoda za

Iza­be­ri­te svog le­ka­ra

Od 1. ju­la po­či­nje pri­me­na ka­pi­ta­ci­o­ne for­mu­le u zdrav­stve­nom si­ste­mu. Ra­di se o pi­lot pro­gra­mu ko­jeg je fi­nan­si­ra­la Evrop­ska uni­ja, a spro­vo­di ga i Dom zdra­vlja Srem­ska Mi­tro­vi­ca, pod­se­ća dr

Ba­zar zdra­vlja

Pro­te­kle ne­de­lje gra­đa­ni­ma je omo­gu­će­no da bez za­ka­zi­va­nja i če­ka­nja pro­ve­re osnov­ne pa­ra­me­tre  svog zdra­vlja. Dr Sve­tla­na Pri­ca, le­kar u Do­mu zdra­vlja Srem­ska Mitrovica is­ta­kla je da ova­kvi pre­gle­di do­pri­no­se