Obrazovanje za sve

<p style="text-align: justify;"></p> <strong> </strong> <p style="text-align: justify;"> - U sa­li Grad­ske ku­će 14. apri­la, sa po­čet­kom u  17 sa­ti, bi­će odr­ža­na  tri­bi­na "Obra­zo­va­nje za sve"  ko­ja se or­ga­ni­zu­je su sklo­pu kam­pa­nje "Svi

Asfaltiran i proširen kolovoz

<p style="text-align: justify;"> - Sa­o­bra­ćaj­ni­ca u Ti­ca­no­voj uli­ci, u Me­snoj za­jed­ni­ci "Slo­bo­dan Ba­jić Pa­ja", ob­no­vlje­na je i pro­ši­re­na na tra­si du­ži­ne 615 me­ta­ra. Za in­ve­sti­ci­ju vred­nu oko 10,8 mi­li­o­na di­na­ra

Grade zdravstvenu ambulantu

<p style="text-align: justify;"> - Vi­še od 2.000 sta­nov­ni­ka  Sa­la­ša No­ćaj­skog  usko­ro će ima­ti am­bu­lan­tu u se­lu i ne­će mo­ra­ti da pu­tu­je u Ma­čvan­sku Mi­tro­vi­cu zbog zdrav­stve­nih uslu­ga. Po­slo­vi se re­a­li­zu­ju

Mala škola grnčarije

<p style="text-align: justify;"></p> <strong> </strong> <p style="text-align: justify;">, vi­ši ku­stos ar­he­o­log, a obu­ka će tra­ja­ti do 1. ju­na.</p> <p style="text-align: justify;">- Za­do­volj­ni smo re­zul­ta­ti­ma iako je sve još u za­čet­ku, jer ne­ma­mo ni grn­čar­sko

Izbeglima krov nad glavom

<p style="text-align: justify;"></p> <strong> </strong> <p style="text-align: justify;"> - Če­tr­de­se­tak iz­be­glih, in­ter­no ra­se­lje­nih i so­ci­jal­no ugro­že­nih li­ca s pod­ruč­ja Srem­ske Mi­tro­vi­ce pot­pi­sa­lo je u pe­tak ugo­vo­re o do­na­ci­ji pa­ke­ta gra­đe­vin­skog ma­te­ri­ja­la i mon­ta­žnih

Najopasnija štetočina šećerne repe

<p style="text-align: justify;"> - Re­pi­na pi­pa pred­sta­vlja naj­o­pa­sni­ju šte­to­či­nu še­ćer­ne re­pe. Kri­ti­čan pe­ri­od u raz­vo­ju še­ćer­ne re­pe je od kli­ja­nja i ni­ca­nja , pa sve dok bilj­ka ne for­mi­ra 2-3

Zašto svetlo „trepće“?

<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> - Mno­go­broj­ni gra­đa­ni Srem­ske Mi­tro­vi­ce i okol­nih se­la ža­le se du­že vre­me na po­ja­vu "trep­ta­nja sve­tla" u ra­svet­nim te­li­ma svo­jih ku­ća. Da bi do­bi­li od­go­vor

Uređuju autobuska stajališta

<p style="text-align: justify;"></p> <strong> </strong> <p style="text-align: justify;"> - Me­šta­ni­ma Za­sa­vi­ce 2 usko­ro će bi­ti na ras­po­la­ga­nju tri ure­đe­na auto­bu­ska sta­ja­li­šta sa na­stre­šni­ca­ma. As­fal­ti­ra­nje pla­toa za sta­ja­li­šta je u to­ku, a za ove po­slo­ve